NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Natura 2000 i leśnictwo - Krowy wspomogą dąbrowy?
Aktualności
Las Polski - Natura 2000 i leśnictwo  - Krowy wspomogą dąbrowy?

„Dąbrowy Obrzyckie” to piąty w Polsce obszar Natura 2000, dla którego został ustanowiony plan zadań ochronnych. Siedliskowa ostoja ma charakter leśny, a PZO jako pierwszy w kraju zawiera zadania ochronne z podziałem na obligatoryjne i fakultatywne. Obszar liczy 885,2 ha i jest położony w granicach Nadleśnictwa Oborniki.


Pokaż/ukryj skróconą treść

Ochronie w ostoi podlega głównie pięć leśnych siedlisk przyrodniczych. Poszczególne siedliska chronione zajmują powierzchnię od kilku do 60 ha. Priorytetowe dla obszaru są ciepłolubne dąbrowy (dąbrowy świetliste). Zachowanie tego siedliska, które powstało w efekcie wypasania w lasach bydła i trzody, to jeden z trudniejszych problemów. Nie tylko ustawa o lasach zabrania wypasu, ale przede wszystkim nikt dziś nie ma zamiaru pasać krów w drzewostanie. Być może się to zmieni. Jedno z działań ochronnych w PZO brzmi bowiem: Kwaterowe, kontrolowane i eksperymentalne przetrzymywanie kopytnych roślinożerców (np. konika polskiego, daniela, konia, krowy) i dzika. Łączna powierzchnia, gdzie miałoby się odbywać „eksperymentalne przetrzymywanie” zwierząt w ogrodzeniach wynosi 65,8 ha. Zgodnie z planem ma być za to odpowiedzialny miejscowy nadleśniczy.
Do zadań obarczających nadleśnictwo ma także należeć utrzymanie niskiego zwarcia podszytuw dąbrowach, z pokryciem do 20%. Inne zadania, jakich realizacja wg planu spoczywa na nadleśniczym, to usuwanie czeremchy amerykańskiej (wycinanie i niszczenie preparatami chemicznymi) i łubinu trwałego.
W treści PZO pada także zalecenie: Całkowite usunięcie sosny zwyczajnej, świerku pospolitego, modrzewi oraz robinii akacjowej poprzez ich wycięcie, przy czym robinię zaleca się także niszczyć chemicznie. Na płatach siedlisk grądu, łęgów i ciepłolubnej dąbrowy, skąd miałyby być usuwane te gatunki, zakłada się także częściowe usunięcie brzozy (maks. udział 5%) i buka (10%).
Na siedlisku pomorskiego kwaśnego lasu dębowo-brzozowego zalecono usunięcie świerka, modrzewia i robinii, a udział sosny miałaby zostać zredukowany do 10–20%, zależnie od typu siedliskowego lasu. Odnawianie wyłącznie z użyciem 2-, 3-leltnich sadzonek dębu, ale w zależności od lokalizacji szypułkowego lub w zmieszaniu z bezszypułkowym (30 i 50%).
O ile na pozostałych siedliskach zaleca się usuwać gatunki drzew, o tyle w przypadku grądów jest mowa o przebudowie, terminologii bliższej leśnikom.
Plan zakłada także pozostawianie powierzchni referencyjnych (bez wskazań gospodarczych) dla trzech siedlisk. Odnosi się także do problemu martwego drewna. W ciepłolubnych dąbrowach ma to być 5% zapasu, natomiast na pozostałych siedliskach zalecenie brzmi: pozostawianie martwego drewna wydzielającego się naturalnie.
Dokumentację do planu przygotował poznański oddział BULiGL jeszcze w 2010 r. w ramach projektu finansowanego z POIS „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”. Sam plan został przygotowany przez RDOŚ w Poznaniu, a w jego konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele LP. Jak informuje RDOŚ, oryginalny pomysł z wykorzystaniem zwierząt w celu zachowania dąbrów, flagowego siedliska ostoi, został zgłoszony przez leśników.
Aktualnie trwa przygotowywanie planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Oborniki. Nierozstrzyg-niętym problemem pozostaje jednak, w jaki sposób wskazania z PZO miałyby zostać zapisane w pul. Po ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody PZO nie sporządza się dla obszaru Natura 2000 pokrywającego się w całości lub w części z obszarem nadleśnictwa, dla którego ustanowiony plan urządzenia lasu zawiera zadania ochronne. Drogę do praktycznej realizacji tego zapisu wskażą dopiero ustalenia ministerialnego zespołu ekspertów. Minister środowiska powołał takie kilkunastoosobowe gremium po spotkaniu dyrektorów RDOŚ i RDLP w Jedlini (13–14 września), gdzie dyskutowano ten problem.

RaZ


data modyfikacji: 2012-10-17 09:26:07
Las Polski - aktualny numer
Polecamy