NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Raport NIK - O zieleni w miastach
Aktualności
Las Polski - Raport NIK - O zieleni w miastach
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat utrzymania zieleni w miastach. Audytowi, obejmującemu okres od 2015 r. do I kwartału 2017 r., poddano dziewięć urzędów miast (w Warszawie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Legnicy, Wrocławiu, Tarnowskich Górach, Katowicach, Krakowie i Nowym Sączu) i osiem jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie zieleni.
Pokaż/ukryj skróconą treść

Kontrolerzy badali m.in., czy skutecznie zarządzano zielenią miejską w aspekcie jakości życia mieszkańców, czy tereny zieleni były chronione przed presją zabudowy, czy kierowano się standardami utrzymania zieleni, czy w tym zakresie współpracowano z mieszkańcami, czy prowadzono działalność edukacyjną w kierunku ochrony przyrody i zieleni. Kontrola została przeprowadzona z inicjatywy własnej NIK i nie dotyczyła usuwania drzew z terenów prywatnych (przedmiotem zainteresowania były obszary stanowiące własność gmin lub przez nie zarządzane).

NIK pozytywnie oceniła zarządzanie zielenią w kontrolowanych miastach. Jedynie w Piotrkowie Trybunalskim stwierdzono liczne nieprawidłowości w tym zakresie. Miastu zarzucono m.in. zły nadzór nad utrzymaniem zieleni wysokiej, nowymi nasadzeniami i ukwiecaniem przestrzeni publicznej. Jako przyczynę niedociągnięć NIK wskazała zbyt małą liczbę pracowników wyznaczoną do nadzoru nad zielenią i ich niewystarczające kwalifikacje.

W ogólnej ocenie NIK wskazała, że w kontrolowanych jednostkach tereny zieleni nie były dostatecznie chronione w procesie planowania przestrzennego przed presją zabudowy, a samorządy nie miały kompletnych danych nt. usuniętych i posadzonych drzew. Zwiększenie powierzchni zielonej przypadającej na jednego mieszkańca okazywało się zaś zazwyczaj skutkiem spadku liczby ludności. Miasta wywiązywały się z obowiązku prowadzenia edukacji ekologicznej społeczeństwa.

NIK wskazała też szereg dobrych praktyk stosowanych przez samorządy, wśród nich: opracowanie oddzielnej strategii ochrony terenów zielonych, powoływanie zespołów doradczo-opiniujących, tworzenie stanowisk ukierunkowanych na dokonywanie przeglądów stanu drzew i określanie wymaganych zabiegów, znakowanie drzew etykietami (arbotagami) z kodem kreskowym (o takim systemie znakowania drzew piszemy na s. 18) lub zawieranie wieloletnich (np. trzyletnich) umów na utrzymanie zieleni.

NIK sprawdziła też, ile miasta wydają na utrzymanie zieleni w miastach. W przeliczeniu na jednego mieszkańca (ze wszystkich skontrolowanych miast ogółem) wydatki na tereny zieleni w latach 2015–16 wyniosły średnio 47 zł rocznie, a w przeliczeniu na 1 ha terenów zieleni urządzonej – 17,6 tys. zł. Najmniej na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych wydano w Tarnowskich Górach, gdzie wydatki te wyniosły 17 zł na osobę i 2,4 tys. zł na 1 ha, a najwięcej w Katowicach, odpowiednio 95 zł na osobę i 30,5 tys. zł na 1 ha.

SLV.

data modyfikacji: 2018-04-04 10:16:00
Las Polski - aktualny numer
Polecamy