NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Regulamin konkursu plastycznego „Moja podróż przez baśniowy las”
Aktualności
Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego w nr. 11/2019 "Lasu Polskiego". Treść dostępna w rozwinięciu informacji.
Pokaż/ukryj skróconą treść

Regulamin konkursu plastycznego „Moja podróż przez baśniowy las”

§ 1

Organizator

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Moja podróż przez baśniowy las” jest Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. – wydawca dwutygodnika

„Las Polski”.

2. Adres Organizatora:

Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o.

ul. Kaliska 1/7

02-316 Warszawa

§ 2

Cel

1. Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci wiedzy o leśnictwie, wiedzy kulturowej o lesie, rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej

oraz promowanie samodzielnej pracy twórczej.

2. Interpretacja tematu konkursu jest dowolna i zależna od woli osoby wykonującej pracę.

§ 3

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w konkursie jednej pracy plastycznej, wykonanej indywidualnie i samodzielnie, nieprezentowanej na innych

konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

4. W konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:

a) wykonane dowolną manualną techniką plastyczną: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, techniki łączone;

b) sporządzone w formacie nie większym niż A3.

5. Praca musi być opisana wg karty zgłoszenia będącej załącznikiem nr 1 do regulaminu. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przykleić na odwrocie

pracy konkursowej. Brak karty zgłoszenia jest równoznaczny z wykluczeniem pracy z konkursu. Do każdej pracy konkursowej należy również

dołączyć podpisane oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego wraz z klauzulą informacyjną, która jest załącznikiem nr 2 do regulaminu.

6. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatne jej opublikowanie.

7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu:

– wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody w konkursie,

– opublikowania listy nagrodzonych w konkursie na stronie internetowej www.laspolski.pl,

– opublikowania listy nagrodzonych w konkursie na profilu dwutygodnika „Las Polski” na portalu Facebook pod adresem www.facebook.pl/laspolski/.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie

publikacji i w dowolnym nakładzie, prezentowania prac w internecie, w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń nadających

się do rozpowszechniania, a także prezentowania prac na wystawach.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia prac

1. Prace należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą do 15 lipca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

„Las Polski”

ul. Kaliska 1/7

02-316 Warszawa

2. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 1 skutkuje wykluczeniem pracy z konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac przestrzennych i w formacie większym niż A3.

§ 5

Zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu komisja konkursowa składająca się z członków redakcji dwutygodnika „Las Polski”.

2. Decyzje komisji są ostateczne.

3. Prace będą oceniane pod względem zgodności z tematem konkursu, jakości wykonania, oryginalności i stopnia trudności wykonania.

4. Komisja dokona wyboru najlepszych prac konkursowych. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

5. Lista nagrodzonych prac i ich autorów (imię i nazwisko oraz wiek) zostanie opublikowana w dwutygodniku „Las Polski”, na stronie internetowej

www.laspolski.pl oraz na profilu dwutygodnika „Las Polski” na portalu Facebook (www.facebook.pl/laspolski/) nie później niż do końca września

2019 roku.

6. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub kurierem. Zwycięzcy zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach konkursu e-mailem.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń

mających wpływ na organizację konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego regulaminu.

2. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w regulaminie.

3. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej „Lasu Polskiego” www.laspolski.pl pod adresem

www.laspolski.pl/aktualnosci.html.

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji, jest tożsamy z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.


Załączniki do powyższego regulaminu - kartę zgłoszeniową i oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz wykaz nagród znaleźć można w numerze 11/2019 "Lasu Polskiego".
data modyfikacji: 2019-06-07 08:52:52
Las Polski - aktualny numer
Polecamy