NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Prenumerata
Prenumerata
[+] rozwiń
[-] ukryj

Chcesz w stałym terminie otrzymywać wszystkie numery naszego czasopisma?
Zaprenumeruj „Las Polski”, to prostsze niż myślisz!
 
UWAGA! Od 1 stycznia 2017 r. "Las Polski" jest dostępny wyłącznie w prenumeracie u Wydawcy.
Nie ma możliwości prenumerowania czasopisma przez pośredników (np. Garmond Press, Kolporter).


Wybierz opcję zamówienia prenumeraty, która najbardziej Ci odpowiada:
 1. Wypełnij elektroniczny formularz zamówienia prenumeraty "Lasu Polskiego"
  Kliknij na dole strony na "Formularz zamówienia prenumeraty" a następnie wypełnij wymagane pola. Po przesłaniu formularza będzie możliwe dokonanie płatności za prenumeratę za pośrednictwem serwisu Dotpay.

 2. Pobierz poniższy druk zamówienia w pdf i po wypełnieniu prześlij w wybrany sposób:
  • e-mailem: prenumerata@oikos.net.pl
  • faxem: (22) 822 66 49
  • pocztą tradycyjną: skr. poczt. 54, 00-973 Warszawa
      
 
                              
 
 
 
 
Po przesłaniu formularza zamówienia wpłać odpowiednią kwotę na podane niżej konto. W tytule wpłaty podaj dane do wysyłki oraz numer, od którego ma się rozpocząć prenumerata.
 
Oficyna Wydawnicza Oikos
ul. Kaliska 1/7
02-316 Warszawa
Nr konta: PKO BP 12 1020 1042 0000 8102 0240 5918
 
 
 

Cena prenumeraty na rok 2020:

dwuletnia (48 numerów) – 460 zł
 
roczna (24 numery) – 234 zł
 
półroczna (12 numerów) – 115 zł
 

Na wyraźne życzenie wystawiamy faktury VAT. Zamówienia realizujemy w ciągu 20 dni od daty zapłaty.
 
 
  
Informacje dotyczące prenumeraty można uzyskać pod nr telefonu (22) 659 36 50.
 


ZapiszZapisz
 
[-] ukryj
Formularz zamówienia prenumeraty
[+] rozwiń
[-] ukryj
Rodzaj prenumeraty Cena brutto Liczba egz.
roczna (24 kolejne numery) 234 zł
półroczna (12 kolejnych numerów) 115 zł
Dane płatnika
Adres odbiorcy jest inny niż adres płatnika
Korespondencja dodatkowa


Dodatkowe informacje
Proszę o wystawienie faktury VAT oraz upoważniam Oficynę Wydawniczą OIKOS do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oficynę Wydawniczą OIKOS, w celach marketingowych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 20.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podawania danych, przysługującym mi prawie wglądu do danych, prawie ich poprawiania oraz prawie złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych.
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
[-] ukryj
Regulamin prenumeraty
[+] rozwiń
[-] ukryj • Prenumerata czasopism wydawanych przez Oficynę Wydawniczą Oikos sp. z o.o. (Las Polski LP, Brać Łowiecka BL, Drwal DR, Jagodnik JK) realizowana jest wyłącznie przez Wydawnictwo.
 • Prenumerata może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmuje 6, 12 lub 24 kolejne wydania. Zamówienie złożone w danym miesiącu powoduje uaktywnienie prenumeraty od następnego wydania, np. prenumerata opłacona w listopadzie rozpoczyna się od numeru grudniowego.
 • Cena opłaconej prenumeraty nie ulega zmianie w przypadku zmiany cen detalicznych czasopism.
 • Koszty wysyłki prenumeraty pokrywa Wydawnictwo.
 • Aktualna cena prenumeraty podawana jest w najnowszych numerach czasopism.
 • Aby zamówić i otrzymać prenumeratę wybranego czasopisma należy:
 • wypełnić i opłacić w banku/na poczcie standardowy druk polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej. Wpłaty należy adresować na Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7, nr konta 12.1020.1042.0000.8102.0240.5918. Blankiet powinien być wypełniony czytelnie, drukowanymi literami. W przypadku prenumeraty Lasu Polskiego, w miejscu tytułem należy podać PREN LP / czas trwania prenumeraty w miesiącach, np. 24 / od którego numeru ma się ona rozpocząć, np. 06 / liczba prenumerat, np. 1. Prawidłowy wpis w polu tytułem PREN LP / 24 / 06 / 1. Wpłat za prenumeratę nie należy łączyć z innymi wpłatami lub
 • dokonać przelewu elektronicznego ze swojego konta bankowego. Wpłaty należy adresować jak w pkt. a lub
 • dokonać płatności przez strony www.dotpay.pl (karta kredytowa, przelew) korzystając z systemu Dotpay (numer Wydawcy w systemie - 52344). Wpłaty należy adresować jak w pkt. a lub
 • złożyć zamówienie na stronach www.laspolski.pl i opłacić sposobem podanym w zamówieniu. Wpłaty należy adresować jak w pkt. a lub
 • zwrócić się do działu prenumeraty (listownie 02-316 Warszawa ul. Kaliska 1 m. 7, pocztą elektroniczną prenumerata@oikos.net.pl, telefoniczne 22 659-36-50 w godz. 800-1600, faksem 22 822-66-49) o wystawienie faktury, która będzie podstawą do dokonania zapłaty.
 • Nie są honorowane zapłaty za prenumeratę czekami, przekazami pocztowymi i gotówką przesyłaną w listach do Wydawnictwa. Gotówka przesłana listami i czeki będą odsyłane do nadawcy, przy czym Wydawnictwo nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ich zaginięcie.
 • Prenumerata jest realizowana po wpłynięciu pieniędzy na konto Wydawnictwa.
 • Faktura/faktura proforma za prenumeratę jest wystawiania w ciągu 7 dni po zarejestrowaniu wpłaty na koncie bankowym Wydawnictwa. Wcześniejsze wystawienie faktury jest możliwe wyłącznie na pisemne życzenie klienta. Nie ma możliwości wystawiania faktur w miejsce wcześniej wystawionych przez Wydawnictwo faktur proforma.
 • Uaktualnienia danych adresowych wymagają formy pisemnej (list, faks lub poczta elektroniczna). Klienci są zobowiązani do niezwłocznego powiadamiania Wydawnictwa o zmianach danych adresowych. Zaginięcie egzemplarzy czasopisma przesłanych w ramach prenumeraty na nieaktualny adres (niezmieniony z winy klienta) spowoduje nieuznanie reklamacji dotyczącej braku czasopism.
 • Reklamacje dotyczące nieotrzymania danego numeru czasopisma w prenumeracie powinny być zgłaszane po upływie 14 dni, licząc od momentu wysyłki (jest nim początek miesiąca z wyjątkiem dwutygodnika LP, gdzie momentem wysyłki jest początek i środek miesiąca) i nie później niż przed otrzymaniem kolejnego numeru czasopisma w prenumeracie. Reklamacje dotyczące braków ilościowych czasopisma lub wad produkcyjnych powinny być składane niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Reklamacje należy składać pisemnie (Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7), pocztą elektroniczną (prenumerata@oikos.net.pl) lub telefoniczne do Roberta Paziewskiego (22 659 36 50, 693 074 669) w dni robocze w godz. 800-1600.
 • Nie ma możliwości rezygnacji z rozpoczętej prenumeraty oraz zwrotu pieniędzy.
 • Dane osobowe prenumeratorów są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone w bazie prenumeraty Wydawnictwa w celu realizacji złożonego zamówienia. W chwili, gdy prenumerator wyrazi na to zgodę jego dane mogą być wykorzystywane przez Oficynę Wydawniczą Oikos Sp. z o.o. w celach marketingowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. Poz. 926) prenumerator ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 
[-] ukryj
Las Polski - aktualny numer
Polecamy