NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Ochrona przeciwpożarowa - NIK pozytywnie o działaniach LP
Aktualności
Las Polski - Ochrona przeciwpożarowa - NIK pozytywnie o działaniach LP

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki audytu przeprowadzonego w latach 2016–18, sprawdzającego prawidłowość i skuteczność zabezpieczenia pożarowego lasów. Obiektem zainteresowania inspektorów było osiem nadleśnictw w I kategorii zagrożenia pożarowego i osiem komend PSP. NIK szukała odpowiedzi na pytania, czy prawidłowo planowano i skutecznie realizowano przedsięwzięcia w zakresie zabezpieczenia ppoż., oceniała jakość działań profilaktycznych i wydatkowanie przez LP środków na ochronę ppoż. Strażacy zostali zaś zweryfikowani pod kątem sprawowania nadzoru nad działalnością ppoż. leśników.


Pokaż/ukryj skróconą treść

Obiektem zainteresowania kontrolerów NIK-u były m.in. dojazdy pożarowe Fot. Jakub Słowik


Pamiętając o tym, że ponad 80% lasów w Polsce jest zagrożonych pożarem, a w 2017 r. ogień spowodował w LP straty w wysokości 1,3 mln zł, pozytywna ocena NIK-u względem nadleśnictw jest powodem do dumy. W kontrolowanych jednostkach LP ogień tłumiono w zarodku, a średnia powierzchnia objęta żywiołem wyniosła 0,15 ha, powodując przeciętne straty w wysokości 0,3 mln zł. Godne podkreślenia jest, że przeznaczone na prewencję i zwalczanie pożarów środki finansowe były wydatkowane gospodarnie i celowo.

Nie obyło się bez uchybień, które ostatecznie nie miały jednak wpływu na skuteczność zabezpieczenia lasów przed pożarami. Główne zastrzeżenia kontrolerów dotyczyły stanu i oznakowania dojazdów. Niemal 40% z nich jest w złym lub średnim stanie, lecz pojazdy nowe i wyremontowane w większości spełniają stawiane im wymagania. Kontrolowane nadleśnictwa oszacowały, że osiągnięcie docelowej sieci dróg będzie się wiązało z wydatkami rzędu 270 mln zł, czyli ok. 270% ogółu ich kosztów. Obiekcje kontrolerów wzbudził też stan pasów ppoż. w trzech nadleśnictwach, a dotyczyły one głównie obecności podszytu, martwych drzew i gałęzi oraz nieprzeorania gleby. Istotne nieprawidłowości dotyczą jednak pasów utrzymywanych przez kolejarzy – w wielu przypadkach Polskie Linie Kolejowe nie wywiązują się ze swoich zobowiązań. NIK zaleca też, by nadleśnictwa w I kategorii zagrożenia pożarowego i o powierzchni większej niż 10 tys. ha organizowały pomocnicze bazy sprzętu gaśniczego, chociaż rozporządzenie w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów do tego nie obliguje. W niektórych z badanych nadleśnictw punkty poboru wody były umieszczone zbyt rzadko i było ich za mało, by spełnić wymogi rozporządzenia. Może to mieć związek z jego treścią, która interpretowana dosłownie ogranicza liczbę zbiorników pożarowych na terenie nadleśnictwa, dlatego NIK wnioskuje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę brzmienia tekstu. We wnioskach pokontrolnych Izba zawarła ponadto apel do Dyrektora Generalnego LP o przegląd i aktualizację Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu, czym już wcześniej zajął się IBL. Z informacji uzyskanych przez naszą redakcję wynika, że prace nad dokumentem są w końcowym stadium.

Przy okazji kontroli na jaw wyszedł paradoks: Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu nakazuje oznakowanie skrzyżowań dojazdów pożarowych z drogami publicznymi słupkami krawędziowymi U-2, a tymczasem zdarzały się przypadki niewydania na to zgody przez zarządcę drogi publicznej lub nakazania przez niego i policję usunięcia słupków z pasa drogowego.

NIK miała zastrzeżenia także do PSP. Do najważniejszych należy brak informacji o właścicielu lasu w systemie informatycznym straży pożarnej oraz deficyt pojazdów umożliwiających prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w lasach, a tym samym uzależnienie w tej kwestii strażaków od kontrolowanych nadleśnictw.

 

SLV.

data modyfikacji: 2019-10-14 14:16:34
Las Polski - aktualny numer
Polecamy