NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Renta rodzinna
Porady - ZUS
Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.
Do pobierania renty rodzinnej uprawnione są dzieci własne oraz dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności. Do ukończenia 16 roku życia dzieci mają prawo do renty rodzinnej bez żadnych warunków. Natomiast po przekroczeniu tego wieku renta przysługuje im jedynie pod warunkiem kontynuowania nauki - czyli tylko wtedy, gdy uczą się lub studiują i to tylko do osiągnięcia 25 lat (jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów).
Pokaż/ukryj skróconą treść
Prawo do renty rodzinnej mają także wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli spełniają takie warunki jak dzieci własne zmarłego, a ponadto zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego oraz nie mają prawa do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach.
Rentę rodzinną pobierać może wdowa, jeżeli w chwili śmierci męża osiągnęła 50 lat albo ma orzeczoną całkowitą lub częściową niezdolność do pracy, a także wdowa wychowująca dzieci uczące się, ale tylko do ukończenia przez nie 18 roku życia.
Prawo do renty rodzinnej ma również małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie mieszkała z nim i nie prowadziła wspólnego gospodarstwa. Osoba taka ma prawo do renty, ale tylko wtedy, gdy oprócz warunków wymienionych powyżej - czyli np. osiągnięcia odpowiedniego wieku - miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony. Wszystkie warunki dotyczące wdów obejmują oczywiście także wdowców.
Również rodzice zmarłej osoby mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli zmarły bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania, a ponadto spełniają warunki takie jak dla wdowy/wdowca, dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania małoletnich osób.
Wysokość renty rodzinnej związana jest z wysokością świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu. Dla jednej osoby uprawnionej wynosi 85% wysokości świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch osób uprawnionych - 90% tego świadczenia, a dla trzech i więcej osób uprawnionych - 95%. Warto pamiętać, że wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje łącznie jedna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest na równe części. Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest sierota zupełna, przysługuje jej dodatek dla sierot zupełnych. Od 1 marca 2006 r. najniższa renta rodzinna wynosi 597,46 zł, a dodatek dla sieroty zupełnej 287,93 zł.
data modyfikacji: 2008-03-18 09:45:52
Las Polski - aktualny numer
Polecamy