NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Renta socjalna
Porady - ZUS

Bardzo wiele pytań kierowanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy rent socjalnych. Dlatego dzisiaj porcja wyjaśnień, komu i na jakich zasadach przysługuje to świadczenie.

Renta socjalna jest świadczeniem, które przysługuje osobom pełnoletnim i całkowicie niezdolnym do pracy, z zastrzeżeniem, że owa niezdolność do pracy musi być skutkiem naruszenia sprawności organizmu, powstałego przed ukończeniem 18 roku życia (albo przed ukończeniem 25 lat, w przypadku osób uczących się i studiujących). Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz-orzecznik ZUS, ale podstawą do przyznania renty socjalnej może być także orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów. Renta może być przyznana na stałe, jeżeli niezdolność do pracy jest trwała, lub na wskazany okres, jeśli niezdolność do pracy jest czasowa.
Pokaż/ukryj skróconą treść
Renta socjalna nie przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, pobiera świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, jest tymczasowo aresztowana albo odbywa karę pozbawienia wolności, ma ustalone prawo do renty rodzinnej (a nawet części tej renty) w wysokości przekraczającej 20% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta socjalna nie przysługuje również osobom posiadających nieruchomości rolne o powierzchni powyżej 5 ha.
Renta socjalna przyznawana jest w stałej wysokości, wynoszącej 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2006 r. wysokość renty socjalnej wynosi 501,87 zł.
Do renty socjalnej wolno dorabiać, ale tylko do granicy 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie jest to 798,80 zł). Po przekroczeniu tego progu ZUS musi zawiesić wypłatę renty. Warto pamiętać, że za przychód uważa się nie tylko wynagrodzenie za pracę (np. z tytułu umowy o pracę lub umowy-zlecenia), ale również kwoty pobranych zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, świadczeń rehabilitacyjnych i wyrównawczych, zasiłków i dodatków wyrównawczych oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.
Osoba pobierająca rentę socjalną jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić ZUS o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do tej renty. Powiadomieniem może być zwykłe pisemne oświadczenie. Jeśli od osiąganego przychodu odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, należy też przedstawić zaświadczenie wystawione przez płatnika składek.
data modyfikacji: 2008-04-19 19:13:31
Las Polski - aktualny numer
Polecamy