NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Straż Leśna - Szersza pula mandatów
Aktualności
Las Polski - Straż Leśna - Szersza pula mandatów

Z końcem listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy PGL LP oraz strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej są upoważnieni do nakładania mandatów karnych. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu tego aktu prawnego, jego odpowiednik z 24 września 2002 r. nie przystawał do obecnych warunków społeczno-gospodarczych: W ostatnim czasie nastąpił wzrost korzystania z lasów przez ludność do celów rekreacyjnych, nierzadko jednak w sposób bezprawny, wyrządzający uszczerbek przyrodzie, gospodarce narodowej i innym korzystającym z lasu.


Pokaż/ukryj skróconą treść
Fot. stock.adobe.pl

W nowelizacji rozporządzenia rozszerzono katalog uprawnień strażników przez wprowadzenie do rozporządzenia dodatkowych wykroczeń. Pozwoli to na skuteczną reakcję na zachowania, które zagrażają środowisku leśnemu. Wprowadzone zmiany, poza usprawnieniem działania, przyczynią się do poprawy sytuacji sprawców, zainteresowanych jak najkrótszą i jak najmniej angażującą ich procedurą – argumentowano na etapie procedowania dokumentu.

I tak oto pracownicy Służby Leśnej, którym przysługują uprawnienia strażnika leśnego (ustawa o lasach zalicza do nich: nadleśniczego, jego zastępcę, inżyniera nadzoru, leśniczego i podleśniczego), zyskali możliwość wystawiania mandatów na podstawie Kodeksu wykroczeń w szerszym stopniu za naruszenia z tytułu bezpieczeństwa pożarowego i za utrudnianie akcji gaśniczej. Mandat będzie można też nałożyć na osoby m.in. przejeżdżające i przechodzące przez grunty leśne w miejscach zabronionych, uszkadzające drzewa albo w nieprawidłowy sposób pozyskujące owoce runa leśnego, wydobywające piasek czy torf. Grzywną mogą też być ukarane osoby, które wbrew żądaniu nie opuszczą lasu.

Fot. Daniel Klawczyński

Rozporządzenie osobno wymienia też zakres grzywien, jakimi dysponują strażnicy leśni. Będą oni mogli karać za umieszczanie w lesie bez zgody zarządzającego ogłoszeń, plakatów, napisów, ustawianie i niszczenie znaków ostrzegawczych, turystycznych i ogrodzeń, niezachowanie środków ostrożności podczas trzymania zwierzęcia oraz za postępowanie prowokujące zwierzęta do niebezpiecznego dla innych zachowania. Strażnicy leśni ukarzą mandatem także za niestosowanie się do sygnałów osoby kierującej ruchem. Pojawiła się też możliwość nakładania grzywny za kradzieże i umyślne zniszczenie mienia o wartości do 500 zł.

Nowe rozporządzenie pozwala również na karanie mandatem szeregu czynności łamiących przepisy ustawy o ochronie przyrody. Poprzednia wersja aktu prawnego odsyłała w tym zakresie do nieaktualnej ustawy z 2001 r. (obowiązująca pochodzi z 2004 r.).

Zmieniły się też organy wydające upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Nadleśniczy może je przyznać zastępcy nadleśniczego, inżynierowi nadzoru, leśniczemu i podleśniczemu oraz strażnikom leśnym, zaś dyrektor RDLP strażnikom leśnym operującym w grupach interwencyjnych na poziomie regionalnym.

Uprawnienia strażników łowieckich nie uległy zmianie. Z noweli zniknęły też zapisy o uprawnieniach Straży Parku Narodowego, które już w 2005 r. przeniesiono do osobnego rozporządzenia.

SLV.

Co o zmianach sądzą sami strażnicy leśni i dlaczego tak ważne jest nowe rozporządzenie, zapytaliśmy Dariusza Dyla, strażnika leśnego w Nadleśnictwie Okonek (RDLP w Pile):

W treści rozporządzenia pojawiły się artykuły, o które środowisko strażników leśnych postulowało od dawna. Świat wokół nas dynamicznie się zmienia i Straż Leśna musi za tymi procesami nadążać. Dlatego intencją ustawodawcy jest uaktualnienie kompetencji organu, który stoi na straży prawa w lasach. Poszerzono więc uprawnienia do pro-wadzenia postępowań mandatowych przy wykorzystaniu wielu nowych przepisów. Każdy, kto spojrzy na nowy akt prawny, widzi, że w stosunku do Służby Leśnej pula artykułów jest szersza. Moim zdaniem najważniejsze są uprawnienia związane z większą możliwością zadbania o ochronę pożarową, naruszenia różnego typu zakazów, szczególnie w przypadku zagrożenia życia i zdrowia odwiedzających lasy, kradzieży mienia lub jego niszczenia czy dewastacji. Wszystkim uprości to życie – wcześniej należało kierować wnioski o ukaranie do sądów.

Teraz wykroczenia drobne zarówno ze względu na szkodliwość społeczną, jak i kwotę będzie można – ujmę to w uproszczeniu – rozwiązać mandatem czy pouczeniem. Często daje to lepsze skutki niż represja, jednak wymaga wyczucia i profesjonalizmu, dlatego intensywnie się szkolimy, aby dobrze pełnić swoją rolę w społeczeństwie. Często to mówię i jeszcze raz powtórzę: uczciwi ludzie nie muszą się obawiać Straży Leśnej. Ścigamy i ogłaszamy zero tolerancji dla: śmieciarzy, złodziei, podpalaczy, wszelkiej maści kłusowników, bez względu na to, kim są. Spora część naszych działań to np. poszukiwania osób zagubionych w lesie albo akcje ratunkowe. Wielu strażników dysponuje uprawnieniami ratowników medycznych i, posiadając odpowiedni sprzęt, ma możliwość dotarcia do poszkodowanych w trudnych warunkach terenowych. To ważny aspekt – nie tylko karzemy, ale edukujemy i niesiemy pomoc.

data modyfikacji: 2019-12-18 14:53:23
Las Polski - aktualny numer
Polecamy