NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 21/1989
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Jakie leśnictwo ?   Miłosław Sobkowiak 2

Realizacja ustaleń Okrągłego Stołu sprawiła, iż leśnictwo, po latach beznadziejnego usytuwania w resorcie rolnictwa i gospodarki żywnościowej, zadekretowano do Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Czy jest to słuszna decyzja?- wbrew pozorom odpowiedź wcale nie jest jednoznaczna, o czym można się było przekonać śledząc notowania warszawskiej giełdy przed powołaniem nowego rządu przez Tadeusz Mazowieckiego.

Kazano zapomnieć    3
Na Wasze łamy trafiałam sporadycznie i tylko wówczas, gdy wymagała tego urzędnicza konieczność. Początkowo nie bardzo wiedziałam dlaczego, aż nastała grudniowa noc i wszystko stało się jasne. Byłam internowana i więziona. Wydawało się, że to już koniec- smutek i przygnębienie były aż nadto widoczne.
Próba diagnozy   Kazimierz Rykowski 4
Kryzys środowiska leśnego w Polsce (podobnie jak w całej Europie) nasilał się od dawna. Minione 10 lat zmieniły jednak polskie lasy bardziej być może niż cały ostatni wiek. Zmiany, które już nastąpiły i które zachodzą w dalszym ciągu, nigdy przedtem nie były tak gwałtowne i nie sięgały tak głęboko w istotę produkcji leśnej.
Ekologiczne aspekty technizacji leśnictwa   Ryszard Kosior 6
Rozwój mechanizacji leśnictwa jak dotychczas, w niewielkim stopniu uwzględnia potrzebę znajomości uwarunkowań i zależności zachodzących pomiędzy techniką leśną a biotechniką, występującą przy wdrażaniu nowoczesnych technologii. Szybko postępująca technizacja gospodarki leśnej stwarza obawy, że stosowane procesy technologiczne a zwłaszcza wprowadzenie ciężkich maszyn do pozyskania, zrywki i wywozu drewna przyspieszy w efekcie niekorzystne i destrukcyjne zmiany w ekosystemach leśnych.
Minipojazdy leśne   Andrzej Gembarzewski 8
Najmniejszymi pojazdami do przewodu surowca drzewnego i innych różnych towarów oraz sprzętu leśnego były prezentowane miniciągniki zwane: taczką, żelaznym koniec lub wołem. Pojazdy te produkowane specjalnie do obsługi jednoosobowej mają szerokie zastosowanie nie tylko do zrywki cieńszego drewna z trzebieży lecz również do przewozu najrozmaitszych materiałów i sprzętu.
Nowoczesny sprzęt do rozdrabniania drewna.   Stefan Młynarczyk 10
Po długotrwałym okresie zwiększonego pozyskiwania drewna wymuszonego różnymi czynnikami sprawczymi, w tym także koniecznością usuwania skutków klęsk żywiołowych, nadchodzi okres regulowania rozmiaru cięć, a podejmowane działania zmierzają do doprowadzenia rozmiaru pozyskiwania drewna do wielkości wynikającej z wyliczonego etatu.
Zbędna biurokracja   Andrzej Andrzejczyk 12
Gorące poparcie jakiego udzielił wykazowi zagrożenia drzewostanów przez szkodniki wtórne T. Pampuch stanowi interesujący fragment rozprawy z przeciwciałami biurokracji w gospodarce leśnej. Zaprezentowana obrona wykazu... jest również, jak mi się wydaje, przykładem bezkrytycznego podporządkowania się przepisom obowiązującej instrukcji ochrony lasu oraz lojalności wobec tych, którzy te instytucję opracowali i zatwierdzili.
Uzgodnienia przy Okrągłym Stole dotyczące leśnictwa    15
Opracowanie nowego modelu gospodarki leśnej, której głównym zadaniem byłaby ocrona środowiska leśnego oraz gospodarowanie w sposób nie naruszający równowagi ekologicznej należy: przyjąć, że podstawową funkcją lasów jest funkcja środowiskotwórcza i wprowadzać zasadę, iż wszystkie lasy stanowią tereny chronione.
Stanowiska krajowej konferencji leśników NSZZ Solidarność    16
Lasy zajmują około 28% powierzchni kraju stanowiąc bezcenne dobro ogólnonarodowe warunkujące jakość i poziom życia społeczeństwa. Podstawowym celem i zadaniem leśnictwa winna być ochrona i pomnażanie zasobów leśnych, której zasady gospodarowania zapewniają opytmalne spełnienie przez lasy funkcji ekologicznych oraz produkująych przez ciągłość istnienia, równomierność użytkowania, niepodzielność zarządzania i zagospodarowania.
Uwagi o niektórych książkach o grzybach, jadalnych owocach leśnych i ziołach leczniczych    Wiesław Grochowski 21
W ostatnich czasach ukazuje się sporo książek mających znaczenie dla zawodowych i amatorskich zbieraczy płodów runa leśnego. Wydawnictwa te budzą zainteresowanie licznych odbiorców, szybko więc znikają z półek księgarskich, a często sprzedaje się je spod lady. Są jednak wśród nich nie tylko książki bardzo dobre i dobre, lecz także takie, których niepodobna zalecić potencjalnemu czytelnikowi.
Autor artykułu zawięźle charakteryzuje wartościowe wydawnictwa, nieco więcej miejsca natomiast poświęca każdej nieudanej, aby Czytelnik mógł się zorientować, czy zarzuty wobec niej są słuszne.
Personalia    25
Rada Państwa nadała tytuł profesora zwyczajnego w czerwcu 1989 r. Stanisławowi Królowi. Stanisław Król urodził się 1 listopada 1923 r. w Poznaniu. Lata okupacji spędził w Poznaniu gdzie pracował jako sprzedawca, jednocześnie uczył się na tajnych kursach przedmiotów ścisłych i języków obcych.
Konkurs na stanowisko nadleśniczego    25
Proponujemy ogłaszanie kunkursów na stanowiska nadleśniczych. Realizacja tego postulatu może przebiegać następująco. Do czasu powstania samorządów pracowniczych dyrektor OZPL powołuje zespół oceniający składający się z : 1 do 3 przedstawicieli OZLP, zastępcy nadleśniczego, głównego księgowego, nadleśniczych terenowych i adiunktów (o ile osoby te nie kandydują), delegata leśniczych z każdego obrębu, delegta kierowników innych jednostek (administracja, transport itp.), 1 lub 2 przedstawicieli związków zawodowych.
Kartki z historii leśnictwa   Stanisław Kasprzyk 26
Polscy leśnicy- absolwenci instytutu puławskiego. W 1933 r. odbyło się w Warszawie spotkanie Stowarzyszenia Wychowanków byłego Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach. Celem spotkania było m.in gromadzenie materiałów do wydawnictwa pt. \”Wspomnienia puławskie\”. Przygotowano wówczas załącznik do tego wydawnictwa w postaci \”Alfabetycznego spisu studentów Polaków\”, który stanowi obecnie ważny dokument ilustrujący historyczny już dorobek uczelni puławskiej w kształceniu m.in fachowców- leśników; wielu z nich odegrało dużą rolę w organizowaniu i zarządzaniu leśnictwem w Polsce międzywojennej, a także po wyzwoleniu w 1944 r.
Informacje    28
Szwedzka rama mierzy drewno. Pomiar miąższości drewna leżącego był zawsze zajęciem pracocłonnym, nie powodującym zachwytu wykonawów. Nie trzeba przy tym mówić, że praca ta musi być wykonana dokładnie... Ale i na to znaleziono sposób ułatwiający pracę w dużyc skłądnicach drewna i placach surowca drzewnego tartaków.
Z wydawnictw    29
W kolejnej publikacji Instytutu Dendrologii PAN zamieszczono m.in wyniki badań i obserwacji dotyczących przyczyny powstawania pustych nasion u modrzewia. Jak zaznacza autor G. Kosiński wszystkie doświadczenia wykonano na wyselekcjonowanych klonach tego gatunku, rosnących na plantacji nasiennej w Kórniku.
Las na kartach książek   Krzysztof Trawiński 29
Podróże zaproponowane przez autora są przede wszystkim powrotami w przeszłość, z dominacją wspomnień o ludziach naszej kultury- środowiska bliskiego i znanego Iwaszkiewiczowi. Jego refleksje, zainspirowane częstymi odwiedzinami opisywanych stron, mają bardzo osobisty charakter, choć w poszczególnyc fragmentach książki wyraźnie widać zróżnicowanie akcentów- od czysto kulturowych przez patriotyczne i rodzinne do turystyczno- przyrodniczych.
Z żałobnej karty   Zbigniew Laurow 30
30 kwietnia 1989 r. zmarł nagle w pełni sił twórczych prof. dr hab. Edward Kamiński, emerytowany profesor i dyrektor Instytutu Użytkowania Lasu i Inżynierii Leśnej SGGW w Warszawie. Edward Kamiński urodził się w Warszawie w 1911 r. Studia leśne ukończył w SGGW w Warszawie w 1937 r., stopień doktora nauk rolno-leśnych uzyskał w 1960 r. a doktora habilitowanego w 1963 r. W 1967 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1973 r. - tytuł profesora zwyczajnego.
W prasie o lasach i leśnictwie    31
Dla nas, leśników, spośró wielu rudnych problemów, jakimi obecnie żyje nasz kraj, stan i zachowanie lasów jest najważniejsze. Stąd trzy głosy z prasy na ten właśnie temat.
Rozmaitości    32

Przymusowy wojownik; Trochę o leśnym rumaku; Czy wiecie, że...; Ochrona środowiska

Las Polski - numer 21/1989
Polecamy