NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 14/1989
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Coś czego nie ma- czyli o polityce leśnej   Andrzej Andrzejczyk 2
Obecna struktura organizacyjna Lasów Państwowych (zwłaszcza model organizacyjny nadleśnictwa) obarczona jest licznymi wadami i nie powinna być uznana za optymalną strukturę docelową. Dlatego też przewiduję, że 193 rok nie zapisze się chlubie w historii polskiego leśnictwa. Ówczesną, najmniej udaną po wojnie reorganizację zrodziły uległość wobec władzy i tradycyjnie słaba pozycja Lasów Państwowych wśród innych, zawsze niby ważniejszych branż oraz megalomania i niekompetencja z tamtych lat.
Wszystkiemu winien Kolumb   Mirosław Sobkowiak 3
Przez ostatnie pół wieku głoszono wszem i wobec, że gospodarka rządzić się może prawami innymi niż te, które w naturalnym procesie ewolucji dawno już wykazały swą wyższość. Po minięciu kolejnego zakrętu, w szybkim tempie przerabiamy przyspieszony kurs z ekonomii ale tym razem- i na szczęście- bez przymiotników. O ile regułek łatwo można się wyuczyć na pamięć, o tyle trudniej będzie je zastosować w praktyce. Dotyczy to również leśnictwa.
Nasze rozmowy   Ryszard L. Borowy 4
Szansa awansu dla 20 000 techników (rozmowa z przewodniczącym Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej Techników SITLiD- mgr. inż. Czesławem Dąbrowskim)
Błędy metody ETO   Anna Barszcz 8

Klasyczne szacunki brakarskie, jakkolwiek wystarczająco dokładne, wykazywały szereg wad, wśród których jedną z najbardziej uciążliwych była duża pracochłonność. W wyniku badań nad ich usprawnieniem powstała nowa metoda z zastosowaniem elektronicznej techniki obliczeniowej ETO. Niestety istnieją możliwości popełnienia błędów przy wsyępnym opracowywaniu szacunków brakarskich tą metodą.

Szkolny dzwonek pełen niepokoju.   Ewa Cacko 12
Tak wiele mówi się o konieczności doskonalenia programu nauczania. Podkreśla się potrzebę szkolenia nauczycieli by ci mogli gruntownie wykształcić uczniów. Dostrzega się bardzo wymierne korzyści z pracy zawodowej dobrych absolwentów. Z tego wynika, że warto dbać o szkołę. Już dzisiaj w szkolnictwie leśnym można zanotować wiele zmian na lepsze.
Turystyczne wyniszczanie lasu   Roman Stec 15
Potrzeba korzystania lasu jako obiektu wypoczynku istniała zawsze odkąd człowiek zaczął żyć w większych skupiskach. Docenianie lasu jako miejsca wypoczynku występowało już w czasach starożytnych i literackich. Gwałtowny jednak wzrost zainteresowania lasem jako miejscem rekreacji jest cechą charakterystyczną dla współczesnego nam okresu wzmożonej industralizacji i urbanizacji kraju i społeczeństwa.
Niektóre problemu gospodarki leśnej Szwecji   Jan Czart 16
Korzystając z opracowania, pt. Der Schweidische Wald- Tatsachen uber die schweidiscje Frost- und Holzwirtschaft, wydanego w Uddevalla w 1988 r., chciałbym zaprezentować, niektóre najważniejsze dane statystyczne o gospodarce leśnej w Szwecji w odniesieniu do niektórych problemów z porównaniem do inncyh krajów skandynawskich.
Ile lasy tracą wskutek zanieczyszczenia atmosfery?    18
Fakt, że w lasach wskutek zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego gazami (głównie pochodzenia przemysłowego) spada produkcja drewna, że zmniejsza się pozyskanie użytków ubocznych, że pogarszają się możliwości spełnienia przez lasy funkcji pozagospodarczych- jest jasne dla każdego, nie tylko dla leśnika. Problem tkwi tylko w tym, jak można by to oszacować, jak wycenić te tracone coroczne wartości.
Podstawa cięć- szacunki brakarskie    18
Konieczność zmniejszania planowego pozyskania drewna do wielkości zgodnych z biologicznymi możliwościami lasu wymaga budowania planu rozmiaru użytkowania lasu od dołu- od nadleśnictwa, przez OZLP, do planu centralnego, dla całego kraju. Aby jednak był to plan rzetelny, odpowiadający stanowi naszych drzewostanów, podstawę jego muszą stanowić szacunki brakarskie wykonane przez leśniczych na gruncie w sposób możliwie najbardziej zgodny ze stanem sanitarnym i zdrowotnym lasu, odzwierciedlający zarówno potrzeby hodowlano- pielęgnacyjne, jak i najlepsze wykorzystanie gruzbiny i drobnicy leśnej.
Nauka i dydaktyka w parkach narodowych    20
Działalność naukowa i dydaktyczna stanowi jedno z głównych zadań parków narodowych. Dotychczas jednak z różnych względów, zadania te nie są spełniane zadowalająco. O tym, jak udoskonalić i rozwinąć działalność naukową i dydaktyczną zastanawiano się na naradzie zorganizowanej przez Krajowy Zarząd Parków Narodowych.
Najlepsze jednostki lasów państwowych    21
Naczelny Zarządów Lasów Państwowych ocenił wyniki współzawodnictwa pracy pomiędzy jdnostkami Lasów Państwowych w 1988 r.
Z wydawnictw    22
W naszym kraju prawdopodobnie występuje ponad 10 tys. gatunków grzybów, w tym 6 tys. gatunków mikroskopijnych oraz przeszło 4 tys. gatunków grzybów wielkoowocnikowych. Jak zaznacza autor we wstępie omawianej publikacji, grzyby stanowią jedną z najliczniejszych i jednocześnie najbardziej zagrożonych grup żywyh organizmów.
Las na kartach książek    22
W udanej edytorsko serii \”Książka z rekomendacją\” Krajowa Adencja Wydawnicza wznowiła \”Leśnika\”- powieść znaną, uznawaną przez krytykę za najdojrzalszą w twórczości Marii Kuncewiczowej. Utwór ten w tle historycznym oparty na wydarzeniach Powstania Styczniowego ukazuje wpływ rodzinnych tradycji patriotycznych na formowanie charakteru i postaw młodego człowieka.
W prasie o lasach i leśnictwie    23
Rezolucja w sprawie ochrony środowiska przyrodniczego; Urealnienie cen drewna...; Stonawa- groźba dla polskich lasów; O odszkodowanie za zniszczone lasy w Sudetach.
Rozmaitości    24
Żywe sejsmografy; Modrzew- Mauzal; Drzewo czteropiętrowe; \”Ognisty ptak\”
Las Polski - numer 14/1989
Polecamy