NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 15/1989
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Wykorzystajmy szansę!   Zdzisław Konnak 2
Stany rozgoryczenia w środowisku leśników graniczące z obojętnością lub nawet chęcią opuszczenia kraju są zjawiskiem powszechnym. Czy można mieć nadzieję, że zrodzi się odczuwalny w skali ogólnokrajowej trend, który przekształci dotychczasowe poczucie niewykorzystania i niedowartościowania zawodowego środowiska inżynierskiego w entuzjazm i chęć twórczych działań? Jest wiele przesłanek, że tak. Póki co- wykorzystajmy tę szansę.
...bo drewno jest za drogie   Mirosław Sobkowiak 3
W dobie radosnej twórczości i mocarstwowego zrywu Poczta Polska wydała serię znaczków prezentującą światowe osiągnięcia naszego przemysłu. Pamiętam jak dzisiaj- między innymi był tam wizerunek roześmianego górnika, a napis oznajmiał wszem i wobec, że oto w wydobyciu węgla plasujemy się na zaszczytnym piątym miejscu na świecie. Wielka szkoda, że dopiero po kilkunastu latach można mówić i pisać o rabunkowej eksploatacji zasobów naturalnych w minionym okresie. Ciekawe, czy pod tym względem również plasowaliśmy się w ścisłej czołówce światowej?
Czy przebudowa drzewostanów w Górach Izerskich udała się?   Romuald Łopusiewicz 4
Ogromne wylecienia, jakie miały miejsce w Górach Izerskich w latach 1982-1986 na skutek klęski ekologicznej, stworzyły wiele problemów z zakresu hodowli lasu. Wychodząc na przeciw problemom praktyków, Instytut Badawczy Leśnictwa opracował w 1983 r. wytyczne postępowania gospodarczego w Sudetach oraz ramowe składy gatunkowe dla zakładanych upraw. Nowe składy gatunkowe, ze zwiększonym udziałem gatunków liściastych miały zwiększyć odporność przyszłych drzewostanów na emisje przemysłowe.
Zagrożenie buka w Bieszczadach   Tomasz Oszako, Kazimierz Rykowski, Zbigniew Sierota 5
Nowym zjawiskiem fitopatologicznym w polskich lasach w latach 1983-86 było m.in gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowotnego drzewostanów liściastych. Było to o tyle nowe, że w powszechnej ocenie gatunki liściaste były zawsze bardziej odporne prawie na wszystkie czynniki szkodotwórcze. Szkody jednak w postaci posuszu wystąpiły niemal jednocześnie i na dużym obszarze. Mówiło się i mówi w dalszym ciągu o zamieraniu dębów, buków i brzóz. Podjęto intensywne prace badawcze. Gromadzone są materiały objaśniające przyczyny, przebieg i udział w chorobie licznych czynników szkodotwórczych. Dotychczas uzyskane dane nie przedstawiają jednorodnego obrazu zjawiska.
Niektóre problemy ochrony lasu w parkach narodowych   Andrzej Kolk 10
Lasy w parkach narodowych w zdecydowanej większości charakteryzują się naturalnym typem roślinnoci oraz dużą różnorodnością zespołów roślinnych i świata zwierzęcego. Znajomość zacodzących w niej zjawisk i praw rządzących tą produkcją może mieć duże znaczenie dla prawidłowego sterowania ekosystemami leśnymi i optymalizacji gospodarki leśnej. Stąd też od dawna istnieje zainteresowanie ochrony lasu stanem zdrowotnym i sanitarnym drzewostanów w parkach narodowych oraz zachodzących w nich zjawiskami chorobotwórczymi.
Co dalej z naszym drewnem    12
W pierwszych dniach maja odbyła się w Poznaniu proeksportowa wystawa  Polskie Meble-89. Jest to jedyna w naszym kraju branżowa impreza o międzynarodowej randze. Warto było zapoznać się z wyrobami na wystawie by rozumieć dzieje się z drewnem \”wyjętym\” z polskich lasów. Oprócz mebli przedstawiły swe wyroby również przemysły kooperujące, któe są głównymi eksporterami na rynki wolnodewizowe a mianowicie przesiębiorstwa przemysłu drzewnego, płyt, sklejek, zapałek, przemysłu papierniczego, które poprzez Centralę Handlu Zagranicznego PAGED dokonują transakcji eksportowo- importowych.
Gatunki grzybów z rodzaju Armillaria w Polsce   Anna Żółciak 16
Badania nad patogenem systemów korzeniowych drzew Armillaria mallea (opieńka miodowa) prowadzone są od przeszło 150lat. Dopiero jednak niedawno ustalono, że rodzaj Armillaria składa się z wielu gatunków różniących się zarówno pod względem genetycznym jak i ekologicznym. W Zakładzie Fitopatologii LEśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa wraz z Fińskim Instytutem Leśnictwa podjęto próbę identyfikacji polskich grzybó z rodzaju Armillaria.
Dlaczego nie pwostają wspólnoty leśne   Juliusz Wołcz 17
W numerze 5/1989 Lasu Polskiego ukazał się interesujący artykuł Kazimierza Czerwińskiego \”Wspólnoty leśne przykładem dobrego gospodarowania w lasach niepaństwowych\”. Wyjaśnienia wymaga jednak stwierdzenie autora dotyczące powstawania nowych wspólnot. Czy rzeczywiście istnieją przesłanki prawne do powstania nowych leśnych wspólnot gruntowych?
Opinie - Propozycje - Wnioski - Polemiki   Tadeusz Pampuch 18
Ten wykaz jest potrzebny
Z życia SITLiD    20
Stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia w sprawie funkcjonowania gospodarki leśnej; Środowisko, Las, Gospodarka
Z Wydawnictw    22
P. Sumiński. Borsuk. PWRiL 1989
Las na kartach książek    22
Tadeusz Petrowicz. Pies, strzelba i ja. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988
W prasie o lasach i leśnictwie    23
Specjalizacja zawodowa techników...; A może w nowosądeckiem zająć się lepiej lasami niepaństwowymi?
Rozmaitości - O tym dobrze wiedzieć - Tajemnice przyrody - Nowa technika - Rzeczy ciekawe - Co w lesie piszczy    24
Zguba Koali; Nie przemyślana ludzka działalność; Psy myśliwskie
Las Polski - numer 15/1989
Polecamy