NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Porady - ZUS
          Na pytania czytelników odpowiada PRZEMYSŁAW PRZYBYLSKI,
rzecznik prasowy ZUS.
Pytania prosimy nadsyłać pocztą lub na adres e-mail:
poradyzus@oikos.net.pl               
Świadczenie przedemerytalne

Czy osoba bezrobotna, która nie może znaleźć pracy i straciła już prawo do zasiłku, może liczyć na jakieś świadczenie z ZUS?

Tak, pod warunkiem że jest w odpowiednim wieku i ma odpowiednio długi staż pracy. Może wówczas starać się o świadczenie przedemerytalne.
Ideą istnienia instytucji świadczenia przedemerytalnego jest zabezpieczenie podstawowych środków do życia osobom, które po utracie pracy nie mogą znaleźć nowej, ale są za młode na emeryturę. Warto jednak pamiętać, że świadczenia tego typu są przyznawane tylko tym osobom, które przepracowały w danej firmie co najmniej pół roku i straciły tą pracę nie ze swojej winy. Powodem może być np. likwidacja lub upadłość zakładu pracy, zmiany strukturalne lub zwolnienia grupowe.

Renta socjalna

Bardzo wiele pytań kierowanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy rent socjalnych. Dlatego dzisiaj porcja wyjaśnień, komu i na jakich zasadach przysługuje to świadczenie.

Renta socjalna jest świadczeniem, które przysługuje osobom pełnoletnim i całkowicie niezdolnym do pracy, z zastrzeżeniem, że owa niezdolność do pracy musi być skutkiem naruszenia sprawności organizmu, powstałego przed ukończeniem 18 roku życia (albo przed ukończeniem 25 lat, w przypadku osób uczących się i studiujących). Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz-orzecznik ZUS, ale podstawą do przyznania renty socjalnej może być także orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów. Renta może być przyznana na stałe, jeżeli niezdolność do pracy jest trwała, lub na wskazany okres, jeśli niezdolność do pracy jest czasowa.
Renta rodzinna
Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.
Do pobierania renty rodzinnej uprawnione są dzieci własne oraz dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności. Do ukończenia 16 roku życia dzieci mają prawo do renty rodzinnej bez żadnych warunków. Natomiast po przekroczeniu tego wieku renta przysługuje im jedynie pod warunkiem kontynuowania nauki - czyli tylko wtedy, gdy uczą się lub studiują i to tylko do osiągnięcia 25 lat (jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów).
Nie każdy chory dostanie rentę
Jednym z najczęstszych nieporozumień pomiędzy ZUS a jego klientami są warunki przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy. Zdarza się, że osoby chore nie otrzymują renty mimo złożonego wniosku popartego odpowiednią dokumentacją medyczną. Dlaczego tak się dzieje? Nie wynika to bynajmniej ze złośliwości pracowników ZUS, ale z wyraźnie określonych przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Spróbuję je dzisiaj Państwu przybliżyć.
Zakładasz firmę? Możesz płacić mniej!
Przedsiębiorcy narzekają, że jednym z największych obciążeń, jakie muszą ponosić w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą są wysokie koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Nie wszyscy wiedzą, że istnieje możliwość zmniejszenia tych obciążeń, a skorzystać z niej mogą osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem.
Świadczenie przedemerytalne

Czy osoba bezrobotna, która nie może znaleźć pracy i straciła już prawo do zasiłku może liczyć na jakieś świadczenie z ZUS?

Tak, pod warunkiem, że jest w odpowiednim wieku i ma odpowiednio długi staż pracy. Może wówczas starać się o świadczenie przedemerytalne.
Ideą istnienia instytucji świadczenia przedemerytalnego jest zabezpieczenie podstawowych środków do życia osobom, które po utracie pracy nie mogą znaleźć nowej, ale są za młode na emeryturę. Warto jednak pamiętać, że świadczenia tego typu są przyznawane tylko tym osobom, które przepracowały w danej firmie co najmniej pół roku i straciły tą pracę nie ze swojej winy. Powodem może być np. likwidacja lub upadłość zakładu pracy, zmiany strukturalne lub zwolnienia grupowe.

O zasiłkach macierzyńskich słów parę

Odpowiadając na list jednej z Czytelniczek, piszę kilka słów o przepisach dotyczących urlopów i zasiłków macierzyńskich.

19 grudnia 2006 r. weszły w życie nowelizacje Kodeksu Pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego przysługujących w razie choroby i macierzyństwa. Obecnie matce przysługuje 18 tygodni urlopu po urodzeniu pierwszego dziecka, 20 tygodni przy każdym następnym porodzie i 28 tygodni w przypadku rozwiązania ciąży mnogiej. Przepisy pozwalają na rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego na dwa tygodnie przed planowanym terminem porodu.

Emerytura - dla kogo, na jakich warunkach?

Jakie są warunki do nabycia prawa do emerytury - pyta pan Darek z Warszawy. Czy wystarczy wyłącznie osiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego, czy też trzeba mieć jeszcze odpowiedni staż pracy?

Odpowiedź zależy od wieku pytającego. Są bowiem dwa rodzaje emerytur: emerytury ustalane według starych zasad dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. i nowe, wprowadzone przepisami reformy emerytalnej, dla urodzonych po 31 grudnia 1948 r.
"Stara" emerytura przysługuje ubezpieczonym, którzy osiągnęli tzw. powszechny wiek emerytalny i mają wymagany staż pracy. Dla kobiety ten powszechny wiek wynosi 60 lat a wymagany staż ubezpieczeniowy (czyli tzw. okresy składkowe i nieskładkowe) co najmniej 20 lat. Mężczyźni muszą przekroczyć 65 lat oraz zgromadzić co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Na "starych" zasadach przyznaje się także prawo do wcześniejszych emerytur (oprócz osób urodzonych przed 1949 r. mają do nich prawo także osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. o ile do końca 2007 r. spełnią warunki wymagane do tej emerytury).

Nowa elektroniczna usługa dla klientów ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił Elektroniczny Urząd Podawczy. Dzięki niemu klienci ZUS mogą już załatwić niektóre sprawy wyłącznie przez Internet - bez konieczności wychodzenia z domu.

Wchodząc na stronę internetową serwisu, dostępną pod adresem http://eup.zus.pl/, zainteresowani mogą złożyć następujące wnioski: wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS-EWN); wniosek ubezpieczonego o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS-EWZ); wniosek płatnika składek o zwrot nadpłaconych składek (ZUS-EZS); wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (30-krotność) (ZUS-EPW), a także zgłosić reklamację do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej (ZUS-ERU).

1 2 3 Następna

Las Polski - aktualny numer
Polecamy