NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Reklama w czasopiśmie
Kluczowe informacje o czasopiśmie
[+] rozwiń
[-] ukryj


Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. jest od 1991 roku wydawcą dwutygodnika „Las Polski”. Ukazujący się od ponad 90 lat „Las Polski” jest najstarszym, ogólnopolskim czasopismem dla leśników i ludzi zawodowo związanych z leśnictwem.

PROFIL CZYTELNIKÓW

Czytelnikami "Lasu Polskiego" są pracownicy wszystkich szczebli administracji Lasów Państwowych, w tym osoby decydujące o wydatkach w leśnictwie – dyrektorzy RDLP, nadleśniczowie, dyrektorzy parków narodowych, a także przedsiębiorcy leśni, pracownicy wydziałów ochrony środowiska w starostwach, studenci wydziałów leśnych, uczniowie szkół o profilu leśnym. Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród czytelników „Lasu Polskiego” wynika m.in., że:

 • 87% czytelników stanowią mężczyźni, 13% kobiety
 • 45% czytelników należy do przedziału 36–50 lat, 39% ma poniżej 35 lat
 • 68% posiada wykształcenie wyższe, 32% średnie

DYSTRYBUCJA

Nakład czasopisma jest w 98% rozprowadzany w prenumeracie. Prenumerata jest prowadzona przez Wydawcę. „Las Polski” jest obecny we wszystkich nadleśnictwach i regionalnych dyrekcjach LP, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Ministerstwie Środowiska, parkach narodowych oraz firmach pracujących na rzecz leśnictwa (zakłady usług leśnych, biura urządzania lasów, itp.).

 
[-] ukryj
Zasady zamieszczania reklam
[+] rozwiń
[-] ukryj
I. Postanowienia ogólne

§1

Określenia i definicje:

1. Wydawca – Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7, KRS Warszawa nr 00000-82863 NIP 118-00-09-226, kapitał zakładowy 393.000 zł będąca Wydawcą dwutygodnika „Las Polski”.

2. Zleceniodawca – osoba fizyczna lub osoba prawna zamawiająca publikacje reklamy, artykułu promocyjnego lub dołączenie insertu w dwutygodniku „Las Polski”.

3. Czasopismo – dwutygodnik „Las Polski” wydawany przez Wydawcę

§2

Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, artykułów promocyjnych i dołączanych insertów.

§3

Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane siłami wyższymi, które zakłóciły częściowo lub całkowicie produkcję lub dystrybucję Czasopisma.

§4

Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia reklam, artykułów promocyjnych, insertów jeżeli ich publikacja byłaby sprzeczna z prawem, dobrymi zwyczajami, naruszałaby normy etyczne czy mogłaby narazić Wydawcę na odpowiedzialność.

§5

Wydawca ma także prawo odmówić zamieszczenia reklamy, artykułu sponsorowanego, insertu, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z charakterem Czasopisma, a także kiedy może stanowić konkurencję dla działalności prowadzonej przez Wydawcę lub podmioty z nim powiązane.

§6

Wydawca zastrzega sobie również prawo odmowy przyjęcia zamieszczenia reklam, insertów bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

§7

Zleceniodawca składając zamówienie na reklamę, artykuł promocyjny lub dołączenie insertu jednocześnie oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie, pokrewne, wynalazcze i inne, do posługiwania się znakami towarowymi, wizerunkami zdjęciami etc., użytymi w zamówionych do publikacji w reklamach, artykułach promocyjnych lub insertach. W przypadku niezgodności powyższych oświadczeń ze stanem rzeczywistym, wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Zleceniodawca.


II. Warunki zamieszczania reklam, artykułów promocyjnych, insertów.

§8

Emisja reklamy, artykułu promocyjnego, dołączenie insertu dokonywane są wyłącznie na podstawie pisemnego zamówienia dostarczonego przez Wydawcę, które zostało podpisane i odesłane przez Zamawiającego do Wydawcy pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Adres korespondencyjny, numer faksu i adres poczty elektronicznej są zamieszczone na druku zamówienia.

§9

Terminy dostarczenia zamówienia, terminy przesłania materiałów do składu reklam i artykułów promocyjnych oraz terminy dostarczenia gotowych reklam zamieszczone są w zakładce Terminarz wydawniczy.

§10

Zleceniodawca może zrezygnować z publikacji reklamy, artykułu promocyjnego i dołączenia insertu bez konsekwencji finansowych najpóźniej do 1 dnia miesiąca poprzedzającego ukazanie się kolejnego wydania Czasopisma, w którym ma być zamieszczona reklama, artykuł promocyjny lub insert Zleceniodawcy. Jeżeli Zleceniodawca odstąpi od zamówienia z przyczyn niezależnych od Wydawcy w terminie późniejszym od określonego w §10, jest zobowiązany do natychmiastowej zapłaty 50% ceny. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po terminie przekazania gotowych reklam Wydawca obciąży Zleceniodawcę opłatą w wysokości 100% wartości zlecenia.

§11

Materiały reklamowe gotowe do druku muszą być przesłane w formie elektronicznej zgodnej z wymogami określonymi w zakładce Parametry techniczne reklam gotowych do druku.

§12

Zasady wykonywania reklam przez Wydawcę dla Zleceniodawcy umieszczone są w zakładce Zasady wykonywania projektów przez studio Oficyny wydawniczej Oikos.

§13

Do wszystkich dostarczanych reklam należy dołączyć próbny wydruk (proof, cromalina itp.). W przypadku jego braku nie będą uwzględniane reklamacje dotyczące prawidłowego odwzorowania kolorów.

§14

Wydawca nie odpowiada za opóźnienie publikacji lub wady druku spowodowane niewłaściwą treścią lub jakością materiałów reklamowych.

§15

W przypadku insertu Zleceniodawca zobowiązany jest podać dokładny format i wagę insertu. Informacje te są podstawą do wyceny kosztów dołączenia insertu i muszą być umieszczone na zamówieniu.

§16

Termin dostarczenia insertów do drukarni, w której drukowane jest czasopismo, pokrywa się z „terminem oddania gotowej reklamy” – zakładka Terminarz wydawniczy.

§17

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość techniczną dołączanych insertów. Ponadto Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia mechaniczne insertów powstałe w trakcie transportu oraz kolportowania dwutygodnika „Las Polski”.

§18

1. Wydawca nie zapewnia Zleceniodawcy wyłączności na zamieszczenie w danym numerze insertu. Możliwe i dopuszczalne będą przypadki, że w jednym wydaniu „Lasu polskiego” będzie kilka insertów różnych podmiotów, w tym także prowadzących konkurencyjną działalność.

2. Wydawca może, w określonych przypadkach zapewnić Zleceniodawcy wyłączność na zamieszczenie insertu w określonej edycji danego tytułu, pod warunkiem uiszczenia przez Ogłoszeniodawcę stosownej dopłaty wynikającej z obowiązującego cennika Wydawcy.


III. Płatności

§19

Formaty i cenny reklam w dwutygodniku „Las Polski” podane są w zakładce Formaty i ceny reklam. Ceny nie zawierają podatku VAT.

§20

Płatności za reklamy, artykułu promocyjne i inserty dokonywane są przelewem na konto bankowe w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystawienia faktury VAT.

§21

W przypadku indywidualnych ustaleń, zapłata za zamieszczenie reklamy, artykułu promocyjnego i insertu następuje w terminie zgodnym z informacją podaną w podpisanym zamówieniu.

§22

W przypadku zamówień cyklicznych Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania emisji reklam, artykułów promocyjnych i insertów wprzypadku niedotrzymywania terminów płatności.

§23

W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w §20, Wydawca ma także prawo odmówić przyjęcia zamówienia na zamieszczanie następnych reklam, artykułów promocyjnych i insertów Zleceniodawcy lub działającej w jego imieniu osoby fizycznej bądź prawnej.

§24

Zamieszczenie niestandardowej reklamy, a także insertu będzie wyceniane indywidualnie przez Wydawcę.


IV. Reklamacje

§25

1. Podstawą rozpatrywania reklamacji jest próbny wydruk będący wiernym odzwierciedleniem barw (proof, cromalina itp.) odpowiadający rzeczywistym wymiarom wydruku, dostarczony przez Zleceniodawcę przed wykonaniem usługi.

2. Reklamacje dotyczące jakości i sposobu zamieszczania reklam, artykułów promocyjnych i insertów Zleceniodawca powinien zgłosić pisemnie w terminie do 10 dni roboczych od daty pierwszej emisji zakwestionowanej reklamy, artykułu sponsorowanego, insertu.

3. Reklamacja złożona w formie pisemnej powinna zawierać:

1. w odniesieniu do emisji reklam - dokładny opis nieprawidłowości w opublikowaniu reklamy, w stosunku do złożonego zamówienia, bądź informację, że nie doszło do emisji pomimo dostarczonego zamówienia, datę i numer wydania czasopisma, w którym miało dojść do emisji reklamy

2. w odniesieniu do emisji insertów - dokładny opis nieprawidłowości w wykonaniu insertowania w stosunku do złożonego zamówienia, bądź informację, że nie doszło do insertowania pomimo dostarczonego zamówienia i insertów.

4. Odpowiedzi na złożone reklamacje udziela upoważniony pracownik Wydawcy w formie pisemnej.

5. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji, niezachowanie jej formy pisemnej, powoduje utratę przez Zleceniodawcę prawa do reklamacji reklamy, artykułu promocyjnego bądź insertu jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką emisji tego samego materiału w przypadku publikacji cyklicznych.

6. Wydawca jest zobowiązany sprostować wady wówczas, gdy reklamacja jest uzasadniona. Formę rekompensaty za wady, w drodze negocjacji, ustalą między sobą: Wydawca i Zleceniodawca.


V. Postanowienia końcowe

§26

W sprawach nieuregulowanych powyższymi zasadami , mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o Prawie prasowym oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§27

Wszelkie spory wynikające z realizacji zamówień na reklamy, artykuły promocyjne, insertowanie w Czasopiśmie, będą rozstrzygane w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby Wydawcy.

 
[-] ukryj
Parametry techniczne reklam gotowych do druku
[+] rozwiń
[-] ukryj


 • Gotowe reklamy przyjmujemy w postaci cyfrowej – z rozdzielczością 300 dpi w CMYK-u – w formatach zapisu tif, jpg (bez kompresji), eps (z czcionkami zamienionymi na tzw. krzywe) lub pdf (z załadowanymi do pliku użytymi czcionkami).
 • Wszystkie elementy czcionek i grafiki muszą znajdować się w odległości minimum 5 mmod brzegów strony. W przypadku reklam na spad: 1/1, 1/2, 1/3 w poziomie odległość ta wynosi 8 mm. 
 • Marginesy (jeżeli są potrzebne) z odpowiednich stron na obcięcie powinny wynosić 3 mm (spad).
 • Raster gotowych reklam czarno-białych i kolorowych powinien wynosić 50–60 linii/cm; rozdzielczość reklam 300 dpi.
 • Tylko w przypadku dostarczenia przez Klienta wydruku próbnego Oikos ponosi odpowiedzialność za kolorystykę wydrukowanych gotowych reklam.
 • Materiały należy przysłać e-mailem na adres: m.wysokowicz@oikos.net.pl bądź umieścić na FTP-ie po uprzednim uzyskaniu indywidualnego konta.
 
[-] ukryj
Zasady wykonywania projektów przez studio Oficyny Wydawniczej Oikos
[+] rozwiń
[-] ukryj
 •  Reklamy wykonywane są z materiałów Zleceniodawcy.
 • Jakość nadesłanych materiałów i wykonalność pracy jest każdorazowo oceniana przez wyznaczonego pracownika Wydawnictwa.
 • Koszt projektu graficznego i przygotowania reklamy zostały wliczone w ceny podane przy formatach reklam.
 • Projekty reklam wykonywane przez studio Oficyny Wydawniczej OIKOS są jej własnością. Wykorzystanie projektów reklam poza łamami „Lasem Polskim” wymaga pisemnej zgody Zarządu Wydawnictwa. Zastrzeżenie nie dotyczy projektów, do których prawa autorskie zostały zakupione przez Zleceniodawcę.
 
[-] ukryj
Przykładowe rozmieszczenie reklam na stronie
[+] rozwiń
[-] ukryjrozmieszczenie reklam 2015

 
[-] ukryj
Formaty i ceny reklam
[+] rozwiń
[-] ukryj


 
[-] ukryj
Terminarz wydawniczy
[+] rozwiń
[-] ukryj

 
[-] ukryj
Kontakt
[+] rozwiń
[-] ukryj


Dział Reklamy

Adres: 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 9

Monika Wysokowicz

tel. kom. 695 666 955
tel. 22 822 25 22
faks 22 822 66 49
e-mail: m.wysokowicz@oikos.net.pl

 
[-] ukryj
Informator dla reklamodawców
[+] rozwiń
[-] ukryj


 
[-] ukryj
Las Polski - aktualny numer
Polecamy