Zmiany w ochronie ppoż.

9 maja 2006 11:43 2006 Wersja do druku

Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 marca br. w sprawie szczegółowych za-
sad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. nr 58, poz. 405) przyniosło pewne istotne zmiany dla ochrony ppoż. Wyróżnia ono m.in. cztery podstawowe rodzaje pasów przeciwpożarowych:
* pas przeciwpożarowy typu A - pas gruntu oddzielający las od dróg publicznych, dróg dojazdowych (nie będących drogami publicznymi) do zakładu przemysłowego lub magazynowego, obiektów magazynowych i użyteczności publicznej, o szerokości 30 m, przyległy do granicy pasa drogowego albo obiektu, pozbawiony martwych drzew, leżących gałęzi i nieokrzesanych ściętych lub powalonych drzew;
* pas przeciwpożarowy typu B - pas gruntu oddzielający las od parkingów, zakładów przemysłowych i dróg poligonowych, o szerokości 30 m, przyległy do granicy obiektu albo drogi, spełniający wymogi, o których mowa w pkt 1, z tym że w odległości od 2 do 5 m od granicy obiektu albo drogi zakłada się bruzdę o szerokości 2 m oczyszczoną do warstwy mineralnej. Bruzdę może stanowić inna powierzchnia pozbawiona materiałów palnych;
* pas przeciwpożarowy typu C - pas gruntu oddzielający las od obiektów na terenach poligonów wojskowych, o szerokości od 30 do 100 m, przyległy do granicy obiektu, spełniający wymogi, o których mowa w pkt 1, z tym że bezpośrednio przy obiekcie zakłada się bruzdę o szerokości od 5 do 30 m oczyszczoną do warstwy mineralnej;
* pas przeciwpożarowy typu D - pas gruntu rozdzielający duże zwarte obszary leśne, o szerokości od 30 do 100 m, spełniający wymogi, o których mowa w pkt 1, z bruzdą o szerokości od 3 do 30 m oczyszczoną do warstwy mineralnej; pasy rozdzielające zwarte obszary leśne zakłada się wzdłuż wytypowanych dróg, umożliwiających prowadzenie działań ratowniczych, a drzewostany na tym pasie muszą mieć udział ponad 50% gatunków liściastych.
W poprzednim rozporządzeniu z dnia 16 sierpnia 1999 r. stanowiono, że:
1) pas przeciwpożarowy oddzielający las od
drogi dojazdowej, nie będącej drogą publiczną, do zakładu przemysłowego, obiektu magazynowego stanowi drzewostan o szerokości 50 m, licząc od skraju lasu, pozbawiony martwych drzew, gałęzi, chrustu, nieokrzesanych ściętych drzew oraz pozostałości po wycince drzew;
oraz że
2) pas przeciwpożarowy oddzielający las od
drogi publicznej, zakładu przemysłowego, obiektu magazynowego, obiektu użyteczności publicznej oraz poligonu wykonuje się w sposób określony w pkt 1, z tym że w odległości 2 do 5 m od granicy lasu wykonuje się bruzdę o szerokości 2 m oczyszczoną do warstwy mineralnej.
Zmniejszyła się więc szerokość pasa przeciwpożarowego, a wzdłuż dróg publicznych nie trzeba wyorywać bruzdy. Według naszych informacji ma to dać oszczędności rzędu 3-4 mln złotych w skali roku. Czy tak faktycznie będzie, dowiemy się najwcześniej za rok, gdyż wiele nadleśnictw (jeśli nie wszystkie) zdążyło już wykonać mineralizację pasów.
Redakcja