Dopłaty zalesieniowe wg nowych reguł

31 lipca 2007 10:06 2007 Wersja do druku

Ukazało się właśnie nowe rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie dofinansowania zalesień. Dokument szczegółowo określa warunki i kwoty, o jakie mogą się ubiegać rolnicy w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne", wynikającego z PROW na okres 2007–2013. Nowością są dopłaty do zalesień na gruntach innych niż rolne oraz zalesień z wykorzystaniem sukcesji naturalnej.

Przede wszystkim grunt do zalesienia objętego pomocą finansową powinien być objęty stosownym zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego. Są jeszcze inne ograniczenia: minimalna powierzchnia 0,5 ha, szerokość 20 m (jeśli nie sąsiaduje z lasem), własność lub współwłasność rolnika-wnioskodawcy. Dopuszcza się również możliwość, że powyższe wymogi mogą spełniać sąsiadujące ze sobą grunty należące do co najmniej trzech właścicieli rolników. Wówczas limit powierzchni rośnie do 2 ha. Subsydia na zalesienie gruntów innych niż rolne są wypłacane krócej, przez 5 a nie przez 15 lat. Oczywiście starania o refundację powinno poprzedzić przygotowanie stosownych dokumentów, m.in. planu zalesienia sporządzonego przez właściwe terytorialnie nadleśnictwo.

Pomoc na zalesianie dzieli się na:

  • wsparcie na zalesienie – jednorazowa płatność z tytułu kosztów zalesienia i ewentualnego ogrodzenia uprawy. Zależy m.in. od konfiguracji terenu, rodzaju sadzonek (iglaste, liściaste, z zakrytym systemem korzeniowym) i wynosi od 4620 zł do 6260 zł/ha. W przypadku gruntów nierolnych i wykorzystania sukcesji naturalnej dolny próg może być niższy, od 1700 zł, a w przypadku, gdy skorzystamy z sadzonek o nieudokumentowanym pochodzeniu kwota wsparcia zostanie obniżona o połowę. Ponadto możemy otrzymać refundację kosztów ogrodzenia uprawy 2590 zł/ha (a według przelicznika długości ogrodzenia – 6,5 zł/mb).
  • premię pielęgnacyjną – płatność z tytułu kosztów prac pielęgnacyjnych oraz ochrony uprawy przed zwierzyną, wypłacana corocznie przez 5 lat. Z tego tytułu można liczyć na kwotę od 970 lub 1360 zł/ha (stok o nachyleniu przekraczającym 12°). Może ona wzrosnąć do 2050 zł, jeśli zalesiane są grunty nierolne, w trudnych warunkach (grunty wodochronne, glebochronne). Jeśli uprawa nie została ogrodzona, a istnieje potrzeba jej ochrony przed zwierzyną, zależnie od zastosowanej metody można wystąpić o dodatkowe 190–700 zł/ha.
  • premię zalesieniową – płatność z tytułu utraconych dochodów, wynikających z przeznaczenia gruntów rolnych na grunty leśne, wypłacana corocznie przez 15 lat. Jest to 1580 zł/ha. Dostanie ją tylko ten rolnik, który co najmniej 20% dochodów uzyskuje z rolnictwa. Tej premii nie dostaną osoby zalesiające grunty inne niż rolne.

Podane stawki można mnożyć co najwyżej przez 20 ha – to maksymalny areał, przewidziany w ramach programu. W tym roku wnioski można składać od 1 sierpnia do 30 września.
Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw z 29 czerwca 2007 roku.

RaZ

Pełna treść rozporządzenia (łącznie z katalogiem stawek) w formacie pdf. dostępna TUTAJ