Komitety o Lasach

19 października 2007 06:58 2007 Wersja do druku

Jeszcze przed wyborami poprosiliśmy komitety wyborcze partii startujących w wyborach parlamentarnych o odpowiedź na trzy pytania dotyczące przyszłości PGL LP.

1. Czy Państwa ugrupowanie po wygranych wyborach zamierza zmieniać państwowy charakter Lasów Państwowy (chodzi o ich sprywatyzowanie), a jeżeli tak, to czym będzie to podyktowane?

2. Czy jeżeli zostanie utrzymany państwowy, wyjątkowy charakter Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, to czy Państwa ugrupowanie zamierza zmienić coś w funkcjonowaniu firmy (np. komercjalizacja)?

3. Czy Państwa ugrupowanie zamierza po wygranych wyborach zmienić reguły zatrudniania w Lasach Państwowych (wprowadzenie konkursów na stanowiska kierownicze i w służbie leśnej w miejsce powołań/odwołań sprzyjających upolitycznieniu kadr)?

Odpowiedziało na nie tylko pięć komitetów wyborczych (z dziesięciu) pomimo tego, że osiem potwierdziło otrzymanie pytań.

A oto odpowiedzi (według kolejności alfabetycznej):


Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci

Ad. 1. Zagrożeniem są pomysły na komercjalizację, prywatyzację i reprywatyzację lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Lasy nie mogą być przedmiotem gry rynkowej z uwagi na funkcje przyrodnicze, jakie spełniają w szczególności ochrona powietrza, gleby, zdolności retencyjne oraz z uwagi na rolę dla masowego wypoczynku ludności poprzez powszechny dostęp.

Ad. 2. Obecna forma organizacyjna zapewnia sprawny zarząd nad majątkiem Skarbu Państwa. Jest to służba z wieloletnią tradycją, zdyscyplinowana o wielkim poczuciu odpowiedzialności, bardzo dobrze przygotowana merytorycznie. Lasy powiększają systematycznie swoje zasoby zarówno w postaci powierzchniowej i masy drewna na pniu. Organizacja Lasy Państwowe ma dobre wyniki finansowe.

Ad. 3. Polityka kadrowa winna opierać się na kryteriach merytorycznych. Powoływanie osób na stanowiska kierownicze nie powinno być związane ze zmianami opcji politycznej.

Jan Szwarc
poseł SLD na Sejm RP V kadencjiKomitet Wyborczy Partii Kobiet


Ad. 1. Partia Kobiet nie widzi powodu, dla którego dobrze prosperujące przedsiębiorstwo miało zostać sprywatyzowane. Gdyby jednak rozpatrywać taką możliwość – nowy właściciel musiałby udowodnić, że potrafi osiągnąć jeszcze lepsze wyniki i przynieść korzyści większe niż daje obecny zarządca – korzyści nie tylko komercyjne, ale także te płynące z prawidłowego, długofalowego zarządzania gospodarką leśna.

Ad. 2. Tylko w zakresie handlu drewnem. Przydałby się system menadżerski.

Ad. 3. Partia Kobiet najchętniej wprowadziłaby konkursy na wszystkie najważniejsze stanowiska zarówno w obrębie firm państwowych jak i rządu. Konkurs na stanowiska ministrów, wiceministrów, dyrektorów departamentów, prezesów spółek państwowych etc. powinien rozwiązać problem upolitycznienia polskiego życia publicznego. Niestety, wątpimy w to, że uda nam się przeprowadzić taką zmianę ponieważ obsadzanie atrakcyjnych stanowisk jest jedną z form nagrody za wierność. Szkoda, bo na stanowiskach decyzyjnych przydałyby się raczej kompetencje, a wierność – jedynie logice i dobru społecznemu.

Urszula Szabłowska
wiceprzewodnicząca Rady Programowej Partii KobietKomitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej


Ad. 1. Platforma Obywatelska RP nie zamierza prywatyzować po wyborach Lasów Państwowych.

Ad. 2. Platforma Obywatelska RP nie zamierza komercjalizować po wyborach Lasów Państwowych.

Ad. 3. Platforma Obywatelska RP zamierza przywrócić w LP regułę zatrudniania według kryteriów merytorycznych.

Stanisław Gawłowski

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

Ad. 1. Polska Partia Pracy opowiada się za bezwzględnym zachowaniem państwowego charakteru Lasów Państwowych.

Ad. 2. Polska Partia Pracy nie zamierza popierać żadnej formy komercjalizacji. Lasy Państwowe są dobrem całego społeczeństwa.

Ad. 3. W wizji Państwa jaką prezentuje Polska Partia Pracy są wyeliminowane wszelkie formy traktowania państwowych przedsiębiorstw jako „łupu” dla rządzących. Opowiadamy się za doborem kadr na zasadzie kompetencji. Widząc farsę konkursów w państwowych i samorządowych instytucjach, gdzie już przed ogłoszeniem naboru na konkretne stanowisko jest znany ostateczny werdykt, nie jesteśmy przekonani czy forma konkursu ustrzeże Lasy Państwowe przed politycznymi wpływami. To kwestia uczciwości rządzących w realizacji swoich programów po wyborach. Posłowie Polskiej Partii Pracy zamierzają dotrzymać raz danego słowa.

Mariusz Olszewski
wiceprzewodniczący PPPKomitet Wyborczy Samoobrony RP


Ad. 1. Po wygranych wyborach, nie zamierzamy zmieniać zdania w żadnej kluczowej dla kraju sprawie! Samoobrona RP jest bowiem jedyną w Polsce partią, która nie traktuje swego programu społeczno-gospodarczego w sposób instrumentalny, obliczonego na pozyskanie głosów. Mamy zasady, mamy pryncypia, które każą nam niezłomnie bronić idei decydujących o kształcie Ojczyzny. „Od zawsze” mówimy, że pod żadnym pozorem nie wolno zmieniać państwowego charakteru lasów państwowych. Te lasy są bowiem własnością – należą do – całego narodu. Pomysł ich prywatyzacji uważamy w Samoobronie za niedopuszczalny – ze względów społecznych i ekonomicznych, a także ekologicznych. Proszę także pamiętać, jak dramatyczne doświadczenia mają Polacy ze złodziejskimi prywatyzacjami zafundowanymi nam przez liberałów bardzo różnych maści.

Ad. 2. Tak więc utrzymanie wyjątkowego charakteru lasów państwowych jest dla Samoobrony jednym z priorytetów polityki państwowej. Lasy państwowe pełnią tak istotną rolę, że muszą pozostać dobrem publicznym prawnie chronionym, natomiast jak każda dobra i nowocześnie zorganizowana instytucja, przedsiębiorstwo Lasy Państwowe musi kierować się racjonalnymi zasadami organizacji i zarządzania oraz rachunkiem ekonomicznym właściwym dla ok. 80-letniego cyklu produkcyjnego.

Ad. 3. I wreszcie kwestia reguł zatrudniania w lasach państwowych – konkursy na stanowiska kierownicze (i w ogóle – w służbie leśnej) uważamy za ważną podstawę prawidłowego ich funkcjonowania. Tu – podobnie, jak w innych dziedzinach – nie ma miejsca dla kolesiów z partyjnych, upolitycznionych kluczy. Jak obsadzać newralgiczne pozycje fachowcami, a nie krewnymi i znajomymi królika, pokazaliśmy w kierowanych przez nas resortach, co spotkało się ze zrozumiałą furią ludzi nepotyczno-mafijnych układów.

Kazimierz Zdunowski
zastępca przewodniczącego Sztabu Wyborczego Samoobrony RP

Na pytania nie odpowiedziały komitety wyborcze: Ligi Polskich Rodzin, Mniejszości Niemieckiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Prawa i Sprawiedliwości (dzięki wypowiedziom ministra Jana Szyszki możemy się przynajmniej domyślać odpowiedzi na pierwsze dwa pytania) oraz Samoobrony Patriotycznej.

Redakcja