Stowarzyszenie Santa w obronie Puszczy

4 stycznia 2012 08:41 2012 Wersja do druku

Konflikt dotyczący ochrony Puszczy Białowieskiejnabiera barw. Na scenie pojawiła się pierwsza organizacja społeczna, która chcebyć przeciwwagą dla dotychczasowych organizacji ekologicznych zaangażowanych wpropagowanie zwiększonej ochrony Puszczy Białowieskiej. Santa Obrona PuszczyBiałowieskiej wyraża sprzeciw m.in. wobec rozszerzenia granic Białowieskiego ParkuNarodowego.


Stowarzyszenie Santa jest związane zprzedsiębiorcami okolic Puszczy Białowieskiej. Jej członkowie deklarujądziałanie na rzecz „ekologii i ochrony dóbr dziedzictwa przyrodniczego orazkulturowego” regionu Puszczy Białowieskiej. Organizacja różni się jednakpoglądami od większości pozarządowych stowarzyszeń dotychczas rozgrywających białowieskikonflikt. Nie zgadza się m.in. z postulatami objęcia znacznych fragmentówpuszczy ochroną ścisłą. Na swojej stronie internetowej proponuje oparcie się nastandardach obowiązujących w parkach narodowych i rezerwatach Słowacji, USA czyNiemiec. Te standardy to „usuwanie drzewostanu (oprócz rezerwatów ścisłych)zaatakowanego chorobami, szkodnikami lub obumarłymi po wiatrołomach iśniegołomach (…)”. Wykonywana w ten sposób czynna ochrona powinna wgzałożycieli organizacji uwzględniać konieczność pozostawienia w lesie drewnaniezbędnego „dla rozwoju organizmów według logicznego rozumowania ekologii”.

Więcej postulatów i uwag dotyczących obecnegopostępowania związanego z ochroną Puszczy Białowieskiej można poznać w reportażuprzygotowanym na potrzeby białoruskiej telewizji ONT (www.santaopb.pl).Lider stowarzyszenia, Walenty Wasiluk z Hajnówki, krytykuje w nim sytuację,jaka ma miejsce w polskiej części Puszczy Białowieskiej. Dosadnie twierdzi, żezbyt duże reżimy ochronne oznaczają zmniejszoną dostępność drewna na potrzebylokalne. – U nas rządzi ten, kto pierwszywstanie – mówi.

Jednym z deklarowanych celów Santy jest czynna walkaz organizacjami i stowarzyszeniami „działającym na rzecz pogorszenia stanuPuszczy Białowieskiej”, czyli opowiadającymi się za zwiększeniem powierzchni obszarówPuszczy biernie chronionych. Poza działaniami związanymi z ochroną przyrody,stowarzyszenie planuje propagowanie dziedzictwa kulturowego regionu, ochronęzabytków, krzewienie wiedzy etnograficznej oraz posunięcia dążące doumożliwienia bezkonfliktowego korzystania z dóbr przyrodniczych na terenierezerwatów przyrody i parku narodowego (poza obszarem ochrony ścisłej) oraz wlasach gospodarczych.

SoWa