Zasady rozliczania emisji gazów cieplarnianych - Więcej lasów to mniej CO2

16 maja 2012 10:19 2012 Wersja do druku

Komisja Europejska proponuje ulepszenie wspólnych zasad rozliczania emisji gazów cieplarnianych w sektorze leśnictwa i rolnictwa, włączając je w zakres unijnej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu. Decyzja, której dotyczy wniosek, ustanawia przepisy normujące rozliczanie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wymienionych sektorach. Są one ostatnimi, w których nie obowiązują wspólne ogólnounijne normy.Lasy i grunty rolne pokrywają ponad 3/4 powierzchni UE i zatrzymują duże ilości CO2, zapobiegając jego emisji do atmosfery. Zwiększenie ilości „uwięzionego” CO2 o zaledwie 0,1 punktu procentowego – np. poprzez lepsze zarządzanie lasami lub użytkami zielonymi – pozwoliłoby co roku wyeliminować z atmosfery emisje pochodzące z 100 mln samochodów.
Do tej pory jednak starania takie albo nie były doceniane wcale, albo spotykały się z tylko częściowym uznaniem. Przyczynami były: wyzwania związane ze zgromadzeniem wiarygodnych danych na temat magazynowanego CO2 w drzewach i glebach oraz brak wspólnych przepisów regulujących sposób rozliczania emisji gazów cieplarnianych i ich pochłaniania.
Po przyjęciu w grudniu 2011 r. ramowej konwencji ONZ o zmianie klimatu i decyzji w sprawie zmienionych zasad rozliczania emisji z gleb i lasów, UE jest zdecydowana zlikwidować lukę we wspólnych zasadach rozliczenia emisji, w ramach swojej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu. Krok ten stworzy nowe możliwości, np. nagradzania rolników za ich wkład w walkę ze zmianą klimatu w kontekście wspólnej polityki rolnej.
Decyzja w sprawie zharmonizowanych zasad rozliczania emisji gazów cieplarnianych i ich pochłaniania z lasów i gleb zostanie przedłożona Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, informuje KE.
Wniosek ten nakłada również na każde państwo członkowskie obowiązek przyjęcia planów działania określających sposób zwiększania przez nie pochłaniania CO2 i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z lasów i gleb w całej UE. Wniosek nie przewiduje zobowiązania do ograniczania krajowych emisji w tych sektorach. Wymóg ten może zostać wprowadzony w późniejszym czasie, gdy dowiedziona zostanie już skuteczność wprowadzonych zasad rozliczania emisji.

Red.