Zmiany w Inspekcji LP - Dyrektor wyjaśnia

5 listopada 2012 08:50 2012 Wersja do druku

W poprzednim numerze pisaliśmy o zmianach, jakie dyrektor generalny Lasów Państwowych wprowadził w Inspekcji Lasów Państwowych. Dyrektor odpowiedział redakcji na kilka pytań dotyczących zmian.Przede wszystkim zauważa, że kiedy na początku lat 90. powstawała ILP, przechodziliśmy transformację ustrojową, a w LP panowała inna sytuacja kadrowa i prawna. Obecne zmiany funkcjonowania Inspekcji wynikają z potrzeby dostosowania się do zmienionych warunków.
20 lat temu leśniczowie mieli niższe wykształcenie niż obecnie. W tej chwili większość z nich ma studia wyższe, a nawet doktoraty. Wzrost poziomu wykształcenia i kompetencji wpłynął na wzrost jakości zarządzania majątkiem Skarbu Państwa – mówi Adam Wasiak.
Innym argumentem za zmianami jest zdecydowana, w opinii dyrektora, ewolucja obowiązu-jącego stanu prawnego, np. wejście w życie ustawy o zamówieniach publicznych. Szef PGL LP uważa, że w znaczącym stopniu poprawiła się także jakość gospodarowania w nadleśnictwach. I dlatego m.in. zrezygnowano z kontroli raz na 5 lat, a kontrole okresowe będą teraz prowadzone nie rzadziej niż co 10 lat. – Oczywiście dyrektor RDLP będzie mógł je przeprowadzać częściej, jeżeli uzna to za zasadne. Należy podkreślić, że kontrola po zakończeniu obowiązywania PUL będzie miała charakter kompleksowy i całościowy – mówi Adam Wasiak.
Dyrektor odnosi się także do obaw, że kontrole okresowe przeniesione na poziom RDLP osłabią nadzór dyrektora generalnego nad dyrekcjami: – Zgodnie z nowym zarządzeniem dyrektor RDLP będzie przedstawiał dyrektorowi generalnemu LP informacje o wynikach kontroli okresowych, w tym o orzeczeniach komisji odwoławczych, wystosowanych zaleceniach i wnioskach, a także sposobach ich realizacji. Dyrektor generalny LP będzie mógł zlecić dyrektorowi RDLP przeprowadzenie kontroli problemowych wg przekazanych i zatwierdzonych programów kontroli. Nadzór nad przebiegiem tych kontroli będzie wykonywała ILP. W przypadku złożenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, orzeczenie komisji odwoławczej podlega zatwierdzeniu przez dyrektora generalnego LP, który będzie miał prawo zwrócić je do ponownego rozpatrzenia.
Nowe zarządzenie wyłącza z zadań kontroli instytucjonalnej inżynierów nadzoru. Nie zmieni to w żaden sposób zadań i obowiązków osób pracujących na tych stanowiskach. Zadania i zakres obowiązków inżyniera nadzoru określi nadleśniczy w regulaminie organizacyjnym oraz w regulaminie kontroli wewnętrznej nadleśnictwa, jak również na poziomie zakresu czynności.

Red.