Staż w LP - Kilka interesujących zmian

5 listopada 2012 08:54 2012 Wersja do druku

Już na samym początku w oczy wszystkich czytających zarządzenie nr 59 (dyrektora generalnego LP) z dnia 7 września, rzuca się jedno – niniejszy dokument dotyczy tylko stażu, a nie jak dotąd, także zatrudnienia.Skupmy się więc na stażystach – tych, którzy ukończyli studia leśne (lub szkoły techniczne), jak i tych, którzy wybrali inną drogę edukacji. I już na wstępie ci drudzy mogą się dowiedzieć, że w uzasadnionych przypadkach mogą się starać o przedłużenie stażu (do wymaganych 12 miesięcy) i przystąpienie do egzaminu. Nie gwarantuje to oczywiście zatrudnienia – w większości przypadków bowiem i tak trzeba legitymować się wykształceniem kierunkowym.
LP przyjęły, że średnio w ciągu roku jedno nadleśnictwo może przyjąć na staż do dwóch absolwentów, chyba że względy finansowe na to nie pozwolą. Jednak, gdy ich liczba przekracza tę wielkość, nowe wytyczne podpowiadają rozwiązanie – dodatkowy egzamin, który ma wyłonić tych najlepszych. Jego zasady ustalać będzie dyrektor regionalny.
Zmiany czekają też opiekunów stażystów. Do tej pory, musiał on „zajmować stanowisko nie niższe niż leśniczy i legitymować się wykształceniem: co najmniej średnim, jeżeli sprawuje opiekę nad stażystami, absolwentami szkół średnich; wyższym, jeżeli sprawuje opiekę nad stażystami, absolwentami szkół wyższych”. Teraz „wybraniec” winien „zajmować stanowisko zaliczone do Służby Leśnej, posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe dające gwarancję właściwej realizacji programu stażu”. Na dodatek teraz może liczyć na... dodatek (gwarantowany, a nie zależny od woli dyrektora regionalnego) w wysokości 15% obowiązującej dla pracowników Lasów Państwowych za jednego stażystę oraz 5% tej stawki za każdego kolejnego.
Niewielka zmiana dotyczy także komisji egzaminacyjnej. Nie musi w niej już zasiadać zastępca nadleśniczego (jako przewodniczący) oraz dwóch (do czterech) innych członków, w tym opiekun stażu. Teraz komisję wybiera szef jednostki.
Dalej można mieć nadzieję, że w poczet stażu uda się wliczyć „przygodę” z firmami lub instytucjami okołoleśnymi, krajowymi i zagranicznymi. Jednak potencjalny stażysta może liczyć jedynie na skrócenie czasu stażu – i to „tylko” o pół roku, a nie o dotychczasowe 9 miesięcy.
W nowym zarządzeniu znalazł się jeszcze jeden zapis dotyczący urlopów zdrowotnych i macierzyń-skich stażystów. Jeśli takowe się zdarzą (w pierwszym przypadku powyżej 30 dni) „kierownik jednostki Lasów Państwowych, na podstawie oceny dotychczasowego przebiegu stażu i stopnia realizacji programu stażu, może dopuścić stażystę do egzaminu stażowego”. Może też podpisać kolejną umowę, który obowiązywać będzie przez okres niezbędny do dokończenia stażu.

BSz