Nowe regulaminy organizacyjne w LP - Nowe działy i wydziały

5 lutego 2013 08:13 2013 Wersja do druku

Światło dzienne ujrzały zarządzenia dyrektora generalnego LP w sprawie ramowego regulaminu organizacji nadleśnictwa (nr 90/2012) i biura RDLP (nr 94/2012), wnosząc kilka istotnych zmian.W dalszym ciągu nadleśnictwo kierowane jest jednoosobowo przez nadleśniczego, który ponosi też pełną odpowiedzialność z tego tytułu i jest reprezentantem jednostki na zewnątrz. Może on jednak wytypować z grona swoich podwładnych osoby, które będą w jego imieniu pełnić różnorakie funkcje, jak choćby reprezentowanie nadleśnictwa w mediach. Rzecznik nadleśnictwa, ale także edukator, radca prawny, administrator systemu informatycznego, to grupa czterech fakultatywnych stanowisk samodzielnych. Nadleśniczy tworzy je, jeżeli uzna za zasadne.
Struktura nadleśnictwa pozostaje trzyczęściowa – składa się z biura (a w nim działów), leśnictw i innych jednostek do zadań szczególnych. Novum jest inny podział obowiązków pomiędzy działy biura: gospodarki leśnej, którym kieruje zastępca nadleśniczego, finansowo-księgowy, pod nadzorem głównego księgowego, administracyjno-gospodarczy, w pieczy sekretarza, a także dział, którym stał się – i tu niespodzianka – Posterunek Straży Leśnej, pod kontrolą jego komendanta. Dodajmy od razu, że w poprzednim regulaminie Straż Leśna, wraz z inżynierem nadzoru, nie funkcjonowała jako dział, a stanowisko pracy. Na dodatek strażnicy zobligowani zostali od teraz do prowadzenia zakresu spraw związanych z obronnością i spraw niejawnych.
Istotna kwestia to zmiana statusu inżyniera nadzoru, wiążąca się ze zmianami w funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej w LP (z instytucjonalnej na funkcjonalną, zeszłoroczne, głośne zarządzenie dyrektora LP wyłączyło stanowisko inżyniera z zadań kontroli instytucjonalnej). Inżynier nadal podlega nadleśniczemu. Wg nowych przepisów będzie w dalszym ciągu prowadził kontrolę funkcjonalną w jednostce, ale w zakresie „ustalonym przez nadleśniczego lub zastępcę nadleśniczego” (podkr. red.). Z zastępcą ma też współpracować w zakresie „planowania gospodarczego, koordynacji i realizacji prac gospodarczych w nadleśnictwie”. Inżynier staje się też „innowacyjny” – ma inicjować lub wdrażać innowacje. W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z dyrektorem RDLP, może być utworzone drugie stanowisko inżyniera nadzoru.
Regulacja odciąża też sekretarza nadleśnictwa, tworząc samodzielne stanowisko ds. pracowniczych, podległe nadleśniczemu. Ten pracownik „prowadzi całokształt spraw pracowniczych w rozumieniu Kodeksu pracy, PUZP dla pracowników PGL LP oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie. W szczególności zobowiązany jest do prowadzenia: ewidencji osobowej, spraw związanych z ubezpieczeniami, płacami oraz szkoleniami pracowników”. Dotąd kwestie te podlegały (o ile stanowisko takie w nadleśnictwie nie istniało) działowi administracyjno-gospodarczemu, czyli sekretarzowi.
W nowym regulaminie nie ma też zadań obowiązujących gajowych, a tym samym ostatecznie to stanowisko przechodzi do historii polskiego leśnictwa.
W zarządzeniu dotyczącym RDLP w końcu usystematyzowano nazewnictwo poszczególnych
komórek – obligatoryjnie. Dotąd w różnych dyrekcjach spotykaliśmy się z różnymi nazwami wydziałów, które zajmowały się tą samą tematyką, np. hodowlą lasu w Białymstoku zajmował się Wydział Zagospodarowania, a w Szczecinie Wydział Hodowli Lasu,
odpowiednikiem Wydziału Marketingu w Zielonej Górze w Gdańsku był Wydział Marketingu i Handlu. Teraz odpowiednio zmienią swoje nazwy na: Wydział Gospodarowania Ekosystemami i Wydział Gospodarki Drewnem.
W nowym nazewnictwie zwraca uwagę „ekologizacja” i odejście od tradycyjnych nazw dyscyplin leśnych. Nie tylko nie ma hodowli, ale też ochrony lasu, którą to tematyką zajmą się wydziały ochrony ekosystemów. Wśród ich zadań na pierwszym miejscu wymienia się jednak działalność w zakresie zachowania bioróżnorodności i wartości przyrodniczych wszystkich ekosystemów leśnych.
Dyrektorowi RDLP bezpośrednio podlega stanowisko rzecznika prasowego – jednak nie musi to być stanowisko samodzielne, może zostać powierzone komuś dodatkowo (dotyczy to również spraw BHP). Opcją jest stworzenie zespołu ds. promocji i mediów. W RDLP ma powstać także Wydział Rozwoju i Innowacji. Nie ma natomiast stanowisk związanych bezpośrednio z edukacją – teraz wejdzie ona w zakres wydziałów ochrony ekosystemów. Przypomnieć należy, że każdy pracownik RDLP podlega tylko jednemu przełożonemu. Jednak w momencie otrzymania polecenia od przełożonego wyższego szczebla, „powinien polecenie to wykonać, zawiadamiając o tym – w miarę możliwości jeszcze przed jego wykonaniem – swojego bezpośredniego przełożonego”.

Red.