Ośrodki na gruntach LP - Niechętni na przetargi

20 maja 2013 14:30 2013 Wersja do druku

LP mogłyby sprzedać grunty ¼ spośród 739 właścicieli ośrodków wypoczynkowych. Ale ci nie zawsze są zainteresowani zakupem. Szczegóły przedstawił minister Janusz Zaleski, odpowiadając na poselską interpelację. Pytania ministrowi zadał w styczniu Tomasz Nowak wraz z grupą posłów.


Z informacji przekazanej przez ministra wynika, że LP mogą przeznaczyć do sprzedaży 208 ośrodków wypoczynkowych, tj. ok. 28% istniejących (739). To wstępna propozycja, która zdaniem LP powinna uwzględniać następujący tryb postępowania:

1) zmiana przeznaczenia gruntów leśnych w planach zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (bariera ograniczająca modernizację lub rozbudowę ośrodków) – to umożliwi wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz wycenę zabezpieczającą interes Skarbu Państwa;

2) wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę;

3) i na koniec złożenie wniosku o sprzedaż nieruchomości.

Ale, jak informuje minister, w tej sprawie pojawia się kilka problemów. Ustawa o lasach umożliwia sprzedaż wyłącznie w trybie przetargu publicznego i nie przyznaje właścicielom tzw. naniesień (ośrodków) prawa pierwokupu. Inny potencjalny nabywca musiałby im zwrócić jedynie udokumentowane nakłady. Faktycznie zaś grunty pod ośrodkami są bardzo cenne, a powyższe uwarunkowanie powoduje, że większość dzierżawców lub najemców stawaniem do otwartego przetargu nie jest zainteresowana. Woli kontynuację umów zobowiązaniowych. Poza tym sprzedaż nieruchomości z ośrodkami wypoczynkowymi bardzo często powoduje powstawanie enklaw własnościowych wśród gruntów LP, często wewnątrz kompleksów leśnych. To zaś wywołuje konieczność ustanawiania kłopotliwej służebności drogowej.

– Wyrażam nadzieję, iż podjęte przez LP stosowne działania zmierzające do uproszczenia procedur w zakresie zamian gruntów oraz sprzedaży nieruchomości zajętych pod ośrodki wypoczynkowe przyczynią się do bardziej racjonalnego zagospodarowania gruntów wykorzystywanych na cele rekreacyjne oraz spowodują dalszy rozwój bazy turystyczno-wypoczynkowej – kończy odpowiedź minister Zaleski.       
Red.