Zmiany w zmianach

7 czerwca 2013 14:19 2013 Wersja do druku

Nowela ustawy o lasach miała wejść w życie 3 marca. Zamiast niej 17 kwietnia ukazała się kolejna, czwarta już wersja założeń.

 


Wśród nowych propozycji znajdziemy m.in. zmiany w kontroli podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. Od ostatniego projektu (z 18 stycznia) ustalona została wysokość kar – i tak np. za wprowadzenie do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna grozić będzie nawet 200 tys. zł grzywny. 

W sprzedaży drewna obowiązywać mają zasady rynkowe, zapewniające transparentność i konkurencyjność. Zniknął zapis, że sprzedaż drewna prowadzi samodzielnie nadleśniczy.

Do propozycji zmian, w których etat miałby być liczony odrębnie dla użytków rębnych (miąższościowo) i przedrębnych (powierzchniowo), dodano zapis mówiący, że także użytki przygodne nie będą powiększać realizacji etatu miąższościowego. Ma to ogromne znaczenie w przypadku np. klęsk żywiołowych.

W najnowszym projekcie mocno rozbudowano przepisy dotyczące Banku Danych o Lasach. Nowelizacja nałoży ustawowy obowiązek na podmioty władające lasami do przekazywania danych o lasach do BDL. Szczegóły co do zakresu, formy czy częstotliwości przekazywania danych określi rozporządzenie.

Zmiany mają też dotknąć fundusz leśny, który miałby zostać podzielony na odrębny:
1) rachunek wyrównawczy LP i
2) rachunek lasów innych własności
.
Dysponentem obu będzie Dyrektor Generalny LP. Z rachunku wyrównawczego będą pokrywane m.in. niedobory finansowe powodowane prowadzoną gospodarką, koszty działalności RDLP i DGLP. Z tego rachunku wydzielony będzie mógł być rachunek stabilizacyjny, z którego środki będą mogły być wykorzystywane w razie nadzwyczajnych zagrożeń dla lasów. Środki rachunku wyrównawczego będą pochodziły z odpisu podstawowego liczonego jak dotychczas od wartości sprzedanego drewna, kar i należności.

Rachunek lasów innych własności zasilą kary i opłaty z tytułu wyłączania z produkcji leśnej lasów niezarządzanych przez LP, a przeznaczane będą m.in. na zalesianie, zadrzewianie, usuwanie skutków klęsk i podobnie jak w przypadku rachunku wyrównawczego – badania naukowe. Nie będą mogły być wykorzystywane na sporządzanie PUL, ale już na sporządzanie wielkoobszarowej inwentaryzacji tak. Z tych pieniędzy będą też wypłacanerekompensaty dla gmin położonych w obrębie parków narodowych, ale tylko w przypadku, gdy powierzchnia gminy co najmniej w 50% pokrywa się z parkiem.

Doprecyzowane ma zostać korzystanie przez LP z dotacji i dopłat unijnych. Ponieważ LP to nie tylko gospodarka leśna, do ustawy mają trafić zapisy o sprawowaniu przez nie zarządu nad gruntami, nieruchomościami i ruchomościami. Także do ustawy miałaby trafić adnotacja, że LP prowadzą rachunkowość wg ustawy o rachunkowości, ale politykę rachunkowości określi Dyrektor Generalny LP.

Pojawiło się także założenie, by w ustawie określić, że jednostki LP prowadzą ewidencję ilościowo-wartościową mienia SP, ale wartość lasów i gruntów nie będzie stanowiła aktywów. Nie jest możliwa wycena ich wartości z uwagi na nieistniejący w Polsce powszechny obrót lasami na wolnym rynku. Mówi się także o tym, by rozporządzenie RM uregulowało na nowo zasady gospodarki finansowej LP.

Z zapisu o niepełnym wymiarze czasu pracy pracowników SL najbardziej cieszą się chyba kobiety. To one zresztą z uporem walczyły o tę zmianę. Po wprowadzeniu zmian będą miały szansę na wrócenie do pracy po urlopie macierzyńskim np. na pół etatu. Z nadzieją oczekuje się także wprowadzenia umów o pracę zamiast powołań.

Wraca Rada LP (w projekcie z 18 stycznia odstąpiono już od jej powołania). Przy jej pomocy minister ds. środowiska sprawowałby nadzór nad PGL LP. Minister będzie wybierał dziewięć osób, z ministerstw: środowiska (dwie), gospodarki, finansów (po jednej), naukowców (dwie), organizacji leśnych (dwie) i organizacji pozarządowych działających w obszarze leśnictwa (jedna). W stosunku do wcześniejszego projektu z zestawu usunięto przedstawicieli ministerstw rolnictwa i skarbu państwa.

Rada miałaby m.in. nadzorować efektywność działań LP i ich zgodność z przepisami prawa oraz akceptować wysokość odpisu na rachunek wyrównawczy przed sporządzeniem planu finansowo-gospodarczego, a także oceniać i akceptować wydatki z tego rachunku. Będzie miała wgląd w dokumenty LP.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2014 r., jednak i do tego terminu należy podejść z rezerwą.
 
Urszula Zubert


Treść projektów założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw:
a) 14.08.2012 r.
b) 31.10.2012 r.
c) 18.01.2013 r.
d) 17.04.2013 r.

>Treść ministerialnych uwag do projektów >