TL w Tucholi - 50 lat leśnej tradycji

10 października 2013 10:54 2013 Wersja do druku

Szkoła leśna w Tucholi zbliża się do jubileuszu 50-lecia kształcenia zawodowego. Od września 2013 r. to Technikum Leśne im. Adama Loreta, po rozwiązaniu Zespołu Szkół Leśnych, jest spadkobiercą dorobku kilkudziesięciu lat kształcenia zawodowego.Fot. archiwum szkoły

W tucholskim technikum szczególny nacisk kładzie się  na kształcenie zawodowe. 1 września 2012 r. przyniósł w tym zakresie znaczące zmiany. Wówczas weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.  To kolejny etap wdrażania nowej podstawy programowej. Głównym celem zmian jest poprawa efektów nauczania. Obecnie technikum kształci wg dwóch różnych podstaw programowych. „Stare” technikum obowiązuje aktualne klasy III i IV. Te roczniki będą zdawały, tak jak do tej pory, jeden egzamin, potwierdzający kwalifikacje zawodowe na zakończenie czteroletniego cyklu kształcenia.
 
Fot. archiwum szkoły

Uczniowie dwóch młodszych klas kształcą się w zawodzie technik leśnik, w którym wyodrębniono dwie kwalifikacje: R13 – ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych i R14 – użytkowanie zasobów leśnych. W czteroletnim cyklu kształcenia odbędą się dwa egzaminy potwierdzające obie kwalifikacje zawodowe. W bieżącym roku szkolnym w tucholskim technikum odbędzie się pierwszy egzamin R13 w nowej formule. To dla szkoły spore wyzwanie, a zarazem sprawdzian merytorycznego i organizacyjnego poziomu przygotowania do aktualnych wymagań.

Fot. archiwum szkoły

Reforma przyniosła także zmiany w zakresie programów nauczania. Pojawiły się nowe przedmioty, np. nauka o surowcu drzewnym, przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej czy język obcy zawodowy. Zwiększył się nacisk na kształcenie praktyczne, co znajduje odzwierciedlenie w ścisłej współpracy szkoły z LP. W tucholskim technikum, na cotygodniowe zajęcia w lesie, uczniowie wyjeżdżają w drugich i w trzecich klasach, a nie jak dotychczas tylko w trzecim roku nauczania. Nowa podstawa programowa otwiera przed uczniami także możliwości nabycia cennych dodatkowych kompetencji i uprawnień, m.in. pilarza, operatora leśnych maszyn wielooperacyjnych czy kierowcy ciągnika rolniczego z przyczepą.

Fot. archiwum szkoły
  

Warto podkreślić, że szkoła prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe, adresowane do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Są one bezpłatne, każdy trwa rok, a po ich ukończeniu uczestnicy mogą przystąpić do zewnętrznego egzaminu, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Słuchacze, którzy zdali obydwa egzaminy (R13, R14), otrzymują tytuł technika leśnika. Osoby niezainteresowane egzaminem i tytułem mogą zdobyć kwalifikacje na jednym z wybranych kursów (R13, R14) lub na obydwu z nich, a z chwilą ukończenia otrzymują odpowiednie zaświadczenie. Ta forma kształcenia sprzyja większej mobilności na rynku pracy.

Fot. archiwum szkoły

Z okazji jubileuszu powstają książka oraz album przedstawiające dzieje szkoły. Technikum zaprasza do współpracy wszystkich, których losy, na krótką lub dłuższą chwilę, związały się z jego murami, prosząc o podzielenie się wspomnieniami, refleksjami oraz nadsyłanie fotografii, anegdot, kronik czy różnorakich ciekawostek.


Alicja Kaczmarek

TL w Tucholi