Ochrona gatunkowa roślin - Odstępstwa dla gospodarki

31 października 2013 11:57 2013 Wersja do druku

W resorcie środowiskatrwają właśnie uzgodnienia dotyczące najnowszego projektu rozporządzenia,dotyczącego listy gatunków i sposobów ochrony dzikich gatunków roślin. Wśródnowości znajdują się w nim odstępstwa od ochrony ze względu na prowadzeniedziałań związanych z racjonalną gospodarką leśną, rolną i rybacką.


Na 481 gatunków proponowanych do objęcia ochroną ścisłą, w blisko 20 przypadkach dopuszcza się niszczenie i uszkadzanie okazów oraz ich siedlisk, a także zmianę stosunków wodnych i niszczenie gleby w ostojach tych gatunków. Podobne odstępstwo ze względu na działania gospodarcze w lasach planuje się dla blisko 180 gatunków, spośród 279 proponowanych do objęcia ochroną częściową.

Ponadto projekt przewiduje możliwość pozyskiwania 14 gatunków chronionych dla celów zielarskich i farmaceutycznych oraz wprowadza ochronę strefową dla 13 taksonów. Ta ostatnia ma zróżnicowany charakter, począwszy od 30-metrowej strefy wokół stanowiska, po ochronę w strefach o promieniu 100 m, całych zbiorników wodnych wraz z otoczeniem, a także całych, bez względu na ich obszar, torfowisk stanowiących ostoję gatunku.

Skatalogowano również sposoby stosowanej ochrony roślin. W wykazie znalazły się konieczność zapewnienia niektórym gatunkom odpowiednich siedlisk w postaci martwego drewna, drzew sprzyjających rozwojowi epifitów czy zachowania zróżnicowanych zbiorowisk leśnych. Ponadto wskazano, że szczególnie istotne może być utrzymywanie lub odtwarzanie właściwych stosunków świetlnych, wodnych i glebowych oraz usuwanie gatunków zagrażających istnieniu gatunków objętych ochroną. Ważne ma być także promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki leśnej, umożliwiającej zachowanie stanowisk, ostoi i siedlisk gatunków objętych ochroną oraz dostosowywanie sposobów prowadzenia prac leśnych do potrzeb ochrony tych gatunków.

W stosunku do poprzedniego rozporządzenia, lista gatunków podlegających ochronie ścisłej skróciła się o ponad 100 pozycji, z których część przesunięto na listę gatunków chronionych częściowo, a niektóre uznano za niewymagające już ochrony. Znacznie dłuższa (o blisko 140 pozycji) jest natomiast proponowana lista gatunków objętych ochroną częściową.

Z pierwszych doniesień wiadomo, że części organizacji pozarządowych nie podobają się tak wyraźne odstępstwa ze względu na prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej. Można spodziewać się, że dyskusja nad nimi będzie jeszcze trwała.            

SoWa