Konsultacje nowego PROW

30 stycznia 2014 09:03 2014 Wersja do druku

Pojawił się nowy projekt PROW na lata 2014–20. Poprzedni projekt PROW opracowano latem ub. roku. Nowy z datą 24 stycznia 2014 r. i jeszcze do 10 lutego MRiRW przyjmuje uwagi w jego sprawie.

W projekcie nie znajdziemy już odtwarzania potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy, obecnego w PROW 2007–13. Są za to rzeczy nowe, jak prowadzenie kursów, na które środki będą mogły uzyskać np. szkoły leśne. Pojawia się także działanie, które miałoby umożliwić zaangażowanie 350 „bezrobotnych” doradców leśnych (bezrobotnych, bo przeszkoleni ze środków PROW 2007–13, nie udzielą porady ani jednemu właścicielowi lasu). Teraz pojawia się działanie, które może zaowocować stworzeniem i realizacją programu doradczego dla właściciela lasu.


Z działań zw. z leśnictwem w PROW znajdziemy rzeczy nowe, jak prowadzenie kursów, na które środki będą mogły uzyskać np. szkoły leśne (6.2.1 Poddziałanie: Szkolenia zawodowe i nabywanie umiejętności). Wydaje się także, że właściciele lasów będą mogli uzyskiwać wsparcie przewidziane dla grup producenckich. Wypadło natomiast odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy, obecne w PROW 2007–13. Zostały natomiast szkolenia dla właścicieli lasów. To dość ciekawe, bowiem w okresie planowania 2007–13, mimo przeszkolenia 350 doradców leśnych, nie skorzystała ani jedna osoba.

Największe zainteresowanie towarzyszy oczywiście zalesianiu. Projekcie znajdziemy je jako poddziałanie 6.9.1 pt. „Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”. Poniżej pokrótce streszczamy przyszłe reguły.

Tak jak dotychczas przyznawana w formie ryczałtu na hektar:

– jednorazowo za założenie uprawy leśnej bądź dolesienie;

maksymalnie przez 12 latod zalesienia (dotychczas 15 lat) za pielęgnację i utracone dochody w porównaniu do produkcji rolnej.

Koszty ryczałtowe na hektar nie są jeszcze znane, niemniej mają uwzględniać uwarunkowania przyrodnicze, ekonomiczne, przestrzenne i społeczne.

Koszty kwalifikowalne: zakup materiału sadzeniowego; koszty sadzenia i innych niezbędnych działań bezpośrednio związanych z zalesianiem bądź dolesianiem; koszty poprawek w drugim roku po posadzeniu; koszty ewentualnego ogrodzenia zalesień oraz gruntów pokrytych sukcesją naturalną; koszty utrzymania, ochrony i pielęgnacji. Co interesujące wymienia się tu również: koszty utraconych dochodów w porównaniu do produkcji rolnej.

Beneficjenci: rolnicy – właściciele gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Jednostki samorządu terytorialnego będące właścicielami gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne – ale tylko w zakresie kosztów założenia.

Minimalna powierzchnia zalesienia – 0,1 ha (to odniesienie do minimalnej powierzchni zgodnie z definicją lasu zawartą w ustawie o lasach). Jest też górny limit powierzchniowy: w okresie 2014–20 jeden beneficjent otrzyma wsparcie co najwyżej do 20 ha. Wsparcie tylko do gruntów ornych oraz sadów.

W opisie pojawia się pojęcie „tworzenie terenu zalesionego”, które będzie mogło być wykonywane na odłogowanych gruntach rolnych, w szczególności z samosiewem drzew rodzimych gatunków lasotwórczych oraz na innych gruntach odłogowanych.

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie jak do tej pory zapis w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego bądź studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Przy zalesieniach należy przestrzegać wymogów ochrony przeciwpożarowej.

W wyborze wniosków premiowane mają być zalesienia wpływające na zapobieganie erozji oraz wzmacniające ekologiczną stabilność obszarów leśnych (poprzez tworzenie korytarzy ekologicznych).

Zalesienia muszą być wykonywane zgodnie z przepisami o ochronie przyrody i ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadku obszarów Natura 2000 – zgodnie z celami zarządzania tych obszarów.

W 2014 r. nabór nowych wniosków na „zalesienia” przeprowadzony zostanie według zasad obowiązujących w PROW 2007–13.

W planie finansowym zapisano alokację w wysokości 320 mln euro, z czego 203,6 mln to środki UE, a 116,4 mln – krajowe.

RaZ