Dyrektywy ptasia i siedliskowa - Unia pyta o ocenę

1 lipca 2015 15:49 2015 Wersja do druku

Do 24 lipca na stronie internetowej Komisji Europejskiej (www.ec.europa.eu) można wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących oceny funkcjonowania dyrektyw ptasiej i siedliskowej (dotyczy zarówno działania, jak i stanu wdrożenia dyrektyw) a także osiąganych efektów (tych przyrodniczych, a także np. finansowych). Całość to element programu sprawdzania i wydajności regulacji REFIT.

Konsultacje są nieco nietypowe – polegają na wypełnieniu dwuczęściowej ankiety. Pierwsza część (dla ogółu społeczeństwa) nie wymaga szczegółowej znajomości dyrektyw ani doświadczeń z ich wdrażaniem. Pytani jesteśmy o skuteczność, efektywność w stosunku do kosztów, adekwatność, spójność i europejską wartość dodanej (np.: Jak ważna jest sieć Natura 2000 dla ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk w UE?; Czy dyrektywy chroniły dotąd przyrodę skutecznie?). W drugiej części pytania opierają się na tych z pierwszej, ale są bardziej szczegółowe. Wymagają od konsultującego zrozumienia przepisów dyrektyw i wiedzy o ich wdrażaniu (np.: W jakim stopniu dyrektywy ułatwiają realizację celów europejskiej strategii ochrony różnorodności biologicznej?).

Wyniki konsultacji po przeanalizowaniu i podsumowaniu będą opublikowane.

Dyrektywę ptasią przyjęto w 1979 r., a służy ona ochronie wszystkich dzikich ptaków i ich najważniejszych siedlisk w całej UE. Jej celem strategicznym jest zachowanie populacji wszystkich gatunków dzikich ptaków w UE na poziomie, który odpowiada wymogom ekologicznym, naukowym i kulturowym – przy uwzględnieniu wymogów ekonomicznych i związanych z rekreacją – lub dostosowanie populacji tych gatunków do tego poziomu.

Dyrektywę siedliskową zaś przyjęto w 1992 roku. Wprowadza ona podobne środki jak dyrektywa ptasia, tyle że w odniesieniu do ok. 230 typów siedlisk i tysiąca gatunków dzikich zwierząt i roślin – nazwanych zbiorczo „gatunkami będącymi przedmiotem zainteresowania UE”. Jej celem strategicznym jest zachowanie lub odtworzenie siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków będących przedmiotem zainteresowania UE oraz zapewnienie im wysokiego stopnia ochrony, przy uwzględnieniu wymogów gospodarczych, społecznych i kulturowych oraz specyfiki poszczególnych obszarów na poziomie regionalnym i lokalnym.

Red.