Sympozjum "Leśnictwo i Prawo" - Potrzeba dyskusji i zmian

14 września 2015 13:52 2015 Wersja do druku

20–22 maja w Białowieży odbyło się sympozjum „Leśnictwo i Prawo. Praktyka a nauka. Stan obecny i perspektywa zmian”. Zorganizowało je Stowarzyszenie Instytut Prawnych Aspektów Gospodarowania Środowiskiem oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


W trakcie tego wydarzenia swoje rozważania przedstawili reprezentanci środowisk naukowych, przede wszystkim wydziałów prawnych i leśnych, oraz kierownictwo Instytutu Badawczego Leśnictwa, a także przedstawiciele LP i jednostek samorządu terytorialnego. W treści licznych wystąpień nie zabrakło wskazania konkretnych propozycji zmian. Prof. Wojciech Radecki wraz z mgr Darią Danecką przedstawili koncepcję prawa leśnego, zaś prof. Ewa Czech wskazała m.in. konieczne kierunki zmian w prawnym uregulowaniu gospodarki leśnej. Prof. Janusz Niczyporuk podkreślił też problem nasilania się konfliktów pomiędzy różnymi grupami interesów w związku z gospodarowaniem lasami, które można by rozwiązać w drodze alternatywnego wobec klasycznej drogi sądowej rozwiązania sporów.

Kluczowymi kwestiami poruszanymi na sympozjum były problemy interpretacyjne, występujące na gruncie prawa regulującego gospodarkę leśną, wynikające m.in. z niespójności regulacji prawnych w zakresie gospodarstwa leśnego. Zagadnienie to przedstawił w referacie prof. Andrzej Grzywacz.

Sympozjum uwidoczniło potrzebę głębokiej dyskusji i systematycznego spotykania się środowisk praktyków i naukowców. Liczne pytania ze strony PGL Lasy Państwowe ukazują, jak wiele pracy jest potrzebne w zakresie analizowanej materii wśród każdej z grup społecznych zaangażowanych w omawianą materię.

Red.