Dzikii ASF - Odstrzał sanitarny

24 lutego 2016 10:21 2016 Wersja do druku

Zaczęło się w grudniu ub. roku od pisma ministra Andrzeja Koniecznego (pełnomocnik MŚ ds. Puszczy Białowieskiej) do przewodniczącego ZG PZŁ i dyrektora generalnego LP, w którym zalecono zredukowanie liczebności dzików w pasie 50 km od wschodniej granicy kraju (dokładne granice polecono uzgodnić z Głównym Lekarzem Weterynarii) oraz ograniczenie ilości wykładanej na nęciskach karmy.

Krok ten miał charakter prewencyjny i został podjęty w związku z nie do końca kontrolowanym rozprzestrzenianiem się ASF oraz niepewną sytuacją epizootyczną, związaną z tą chorobą na terenie Białorusi i Ukrainy. Niestety dobra wola zarządców i dzierżawców to za mało dla skutecznej profilaktyki.                Fot. www.fotolia.pl

Minister rolnictwa wziął sprawy w swoje ręce i stworzył projekt rozporządzenia w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików, arbitralnie nakazujący ograniczenie zagęszczeń tego gatunku w pasie przylegającym do wschodniej granicy państwa (na Podlasiu ma on obejmować 50 km od granicy obszaru objętego ograniczeniami, tzw. strefy czerwonej) do poziomu nieprzekraczającego pięciu osobników na 1000ha. Rozporządzenie precyzuje powiaty i gminy, na terenie których należy przeprowadzić redukcję. Miałaby się ona odbywać za odpłatnością, w oparciu o umowy podpisywane z powiatowymi lekarzami weterynarii. Z budżetu państwa przeznaczono na ten cel 12,6 mln zł. Wg szacunków pozyskać należy 40 tys. dzików – za jednego ministerstwo będzie płacić maksymalnie 316 zł (kwota ta może zostać w określonych przypadkach uszczuplona do 169 zł).

Zgodnie z danymi GUS średnie zagęszczenia czarnego zwierza we wschodnich województwach wahają się w przedziale 6–10 os./1000ha ogólnej powierzchni obwodów łowieckich. Można więc zakładać, że w niektórych przypadkach wielkość odstrzału będzie należało zwiększyć dwukrotnie. Szczegółów dotyczących terminów i zasad realizacji odstrzału projekt rozporządzenia niestety nie precyzuje. Na szczęście został poddany konsultacjom (termin zgłaszania uwag upływa 4 lutego br.).

W dniu opublikowania projektu rozporządzenia, 26 stycznia, odbyło się także posiedzenie grupy zadaniowej ds. łagodzenia skutków ASF pod nowym przewodnictwem podsekretarz stanu w MRiRW Ewy Lech. Poinformowano na nim o planach Komisji Europejskiej, zmierzających do rozszerzenia obszaru objętego ograniczeniami o gminy Hajnówka i Czyże oraz znajdującej się dotąd w strefie żółtej (ochronnej) części gminy Zabłudów. Strona polska utrzymuje, że byłoby to działanie bezzasadne i szkodliwe dla hodowców trzody chlewnej na tym terenie.

14 lutego br. mijają dokładnie dwa lata od potwierdzenia pierwszego przypadku ASF u dzików na terenie naszego kraju. Do 27 stycznia było ich 85. Ostatnie z trzech ognisk choroby u świń wystąpiło z kolei 31 stycznia ub. roku.

ADep