Ustawa o lasach - Pierwokup na rzecz Lasów

6 kwietnia 2016 11:06 2016 Wersja do druku

Projekt nowelizacji ustawy o lasach przedstawiony 10 marca przez Ministerstwo Środowiska to przede wszystkim zapowiadana już idea pierwokupu lasów i gruntów do zalesień na rzecz LP. Nowelizacja zmieni treść obecnego art. 37 (zakup gruntów), a zasady pierwokupu uregulują nowe artykuły 37a–j.

Ustawodawca chce doprecyzować, że do zakupów winno dochodzić, gdy działka sąsiaduje bezpośrednio z lasem nadleśnictwa, przy zniesieniu współwłasności i regulacji przebiegu granicy polno-leśnej. W każdym takim przypadku wniosek nadleśniczego zaopiniuje dyrektor generalny.

Przepisy dotyczące pierwokupu dotyczą zarówno gruntów leśnych (Ls), jak też takich, które są przeznaczone do zalesienia w mpzp, ujęte jako las w upul bądź pokryte roślinnością leśną (jak Lz). O umowie, której przedmiotem są grunty tego typu, nadleśniczy dowie się od notariusza. Potem LP będą miały miesiąc na realizację przysługującego im prawa. Jeśli cena w akcie notarialnym będzie ich zdaniem rażąco odbiegać od cen rynkowych, będą mogły wystąpić do sądu o jej ustalenie. W przypadkach innego typu przeniesienia własności (np. orzeczenie sądu) LP mogą złożyć oświadczenie o nabyciu gruntu.

Z działania przepisów ustawy wyłączone są transakcje zawierane pomiędzy rodziną i grunty obejmowane w wyniku dziedziczenia.

Nowe przepisy mogą niewątpliwie pomóc w regulacji niekorzystnej struktury własnościowej lasów. Jednak wg przedstawionego uzasadnienia nowelizacja ma przede wszystkim związek z uwolnieniem sprzedaży gruntów dla obcokrajowców. Każdy nabywca, z dowolnego państwa, będzie musiał w równym stopniu liczyć się z tym, że nie nabędzie niepaństwowego gruntu leśnego, jeżeli Skarb Państwa skorzysta z prawa pierwokupu nabycia tego gruntu– czytamy w uzasadnieniu.

RaZ