"Polskie prawo leśne" - kompendium wiedzy

11 kwietnia 2016 13:51 2016 Wersja do druku

Właśnie ukazała się publikacja poświęcona jest podstawowym konstrukcjom polskiego prawa leśnego. Punkt centralny tej dziedziny regulacji prawnej stanowi ustawa o lasach z 1991 r., jednak istotne dla leśnictwa unormowania znajdują się także w innych aktach prawnych. Autorzy postulują zmiany w ustawodawstwie – od ustawy o lasach ku ustawie Prawo leśne, który to akt powinien objąć to, co jest teraz niepotrzebnie rozproszone w wielu innych aktach.


Lasy stanowią fundament środowiska przyrodniczego, zaś zrównoważona gospodarka leśna ma godzić ochronne funkcje lasów z ich funkcjami gospodarczymi. To podstawowe motywy przyświecające od dawna regulacji prawnej odnoszącej się do lasów i leśnictwa. Można skonstatować jednak, że z rozwojem polskiego prawodawstwa leśnego w stosunkowo niewielkim stopniu koresponduje prawnicza literatura naukowa. Pojawiają się opracowania o charakterze komentatorskim, ukazują się artykuły poświęcone konkretnym problemom stosowania prawa leśnego, wyraźnie widoczny jest jednak deficyt opracowań o charakterze kompleksowym. Brak jest prac całościowo traktujących o tej sferze regulacji prawnej, która odnosi się do lasów oraz leśnictwa, i ukazujących polskie prawo leśne w kontekście międzynarodowym, unijnym i komparatystycznym. Refleksji wymaga usytuowanie prawa leśnego w systemie prawa polskiego, w szczególności na tle Konstytucji RP i prawa ochrony środowiska. Prawniczej analizy domagają się poszczególne instrumenty gospodarki leśnej – jednak nie w oderwaniu od siebie, ale we wzajemnych związkach. To nie są kwestie wyłącznie teoretyczne. Niedawne dyskusje – w szczególności na temat konstytucyjnej ochrony lasów Skarbu Państwa, statusu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe czy bezpiecznego dla lasów poziomu wycinki - nadają pracy aktualny i praktyczny walor. Przedstawiane Czytelnikowi opracowanie ma wypełnić opisaną wyżej lukę i zachęcić do dyskusji z zaprezentowaną w książce tezą. Mianowicie, zdaniem autorów, sytuacja dojrzała do zmiany legislacyjnej, a dość mocno rozproszone regulacje prawne poświęcone lasom należałoby skupić w nowej ustawie Prawo leśne.

Autorzy, profesorowie: Adam Habuda, Wojciech Radecki, Jerzy Rotko oraz magister Daria Danecka są pracownikami wrocławskiego Zakładu Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Zajmują się problemami prawnej ochrony środowiska, w tym przyrody. W latach 2013-2015 Wojciech Radecki i Adam Habuda jako eksperci uczestniczyli w koordynowanym przez Ministra Środowiska Programie rozwoju leśnictwa -Narodowym Programie Leśnym. Wielokrotnie czynnie brali udział w zjazdach Polskiego Towarzystwa Leśnego i współpracowali z organami administracji leśnej i administracji ochrony środowiska.

 

"Las Polski" jest patronem publikacji. Książkę można nabyć na stronie wydawcy - Wydawnictwa Difin >>>