Instytuty badawcze - Współpraca branż

22 lutego 2017 13:16 2017 Wersja do druku

W siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie 26 stycznia podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy instytutami badawczymi nadzorowanymi przez Ministra Środowiska.


Sygnatariuszami były: InstytutBadawczy Leśnictwa, Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pierwsze kroki zmierzające do współpracy jednostek naukowych podjęto już w październiku ub. roku, kiedy na spotkaniu w IBL-u w Sękocinie Starym zapadły pierwsze deklaracje współpracy i określono jej zakres. Opierała się ona będzie głównie na tworzeniu tzw. centrów kompetencji służących wymianie wiedzy, które opracują programy i prace studialne, stanowiące osłonę naukową wszelkich działań ujętych w strategiach rządowych oraz zobowiązań międzynarodowych w zakresie m.in. klimatu, odpadów i informatyzacji. Instytuty będą wymieniały się doświadczeniami, wspólnie rozwijały sieć naukową i tworzyły projekty badawcze. Obowiązywać ma zasada wzajemności w dostępie do laboratoriów. – Wszystko to będzie miało ogromny wpływ na rozwój polskiej nauki i prowadzonych badań w dziedzinie ochrony środowiska – mówił dyrektor IOŚ Krystian Szczepański. Zaplecze instytuty mają solidne – ponad 2,8 tys. pracowników, w tym ponad 100 samodzielnych pracowników naukowych i 345 doktorów, wysokie noty naukowe, akredytowane laboratoria chemiczne, genetyczne, mikrobiologiczne, ekotoksykologiczne, Laboratorium Modelowania Struktur i Procesów Geologicznych czy wreszcie stacje badawcze w całym kraju. To wszystko na pewno przyda się przy interdyscyplinarnych projektach.


Drugi od lewej – prof. Janusz Czerepko dyrektor IBL
Fot. Arch. MŚ

Efektem współpracy może być podniesienie efektywności wykorzystania istniejącego potencjału oraz jego dalszy rozwój. Wyrażam przekonanie, że wspólne działanie instytutów będzie pozytywnie oddziaływało na rzecz dalszego wzrostu udziału przychodów z komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych oraz skutecznego wdrażania innowacyjnych rozwiązań i technologii w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym – mówi dyrektor IBL Janusz Czerepko.

Współpracy instytutów kibicuje także minister środowiska. – Popieram działania dążące do zacieśniania współpracy na polach, które są wspólne dla różnych instytutów. Założeniem porozumienia jest współdziałanie w zakresie środowiska zgodnie z określoną strategią, opartą o naukę i rzetelne dane – mówił Jan Szyszko.

Red.