Trybunał Sprawiedliwości UE - Decyzja w sprawie Puszczy Białowieskiej

25 kwietnia 2018 15:15 2018 Wersja do druku

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał (wyrok poznaliśmy 17 kwietnia), że prowadzona w Puszczy Białowieskiej zwiększona wycinka drzew naruszyła europejskie prawo i w całości uwzględnił skargę wniesioną w lipcu ub. roku przez Komisję Europejską. Zdaniem Trybunału strona Polska uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z dyrektyw ptasiej i siedliskowej. Prowadzone w Puszczy Białowieskiej działania skutkowały zanikiem części obszaru Natura 2000. Wyrok odczytał w języku polskim Marek Safjan, polski sędzia Trybunału.


Sędziowie nie podzielili stanowiska leśników co do tego, że gradacja kornika drukarza stanowi zagrożenie dla integralności obszaru Natura 2000. Trybunał stwierdził, że przed rozpoczęciem usuwania posuszu we wszystkich drzewostanach Puszczy władze polskie nie dysponowały wszystkimi istotnymi danymi dla oceny aktywnej gospodarki leśnej na integralność obszaru Natura 2000. Ocenę oddziaływania na środowisko z 2015 r. uznano za niewystarczającą.

Zdaniem sędziów Polska nie ustanowiła koniecznych środków ochrony odpowiadającym wymaganiom (…) siedlisk przyrodniczych wymienionych w zał. pierwszym i gatunków wymienionych w zał. drugim do dyrektywy w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, a także gatunków ptaków wymienionych w zał. pierwszym do dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Strona polska nie zapewniła ścisłej ochrony chrząszczy saproksylicznych, tj. nie zapewniła skutecznego zakazu ich celowego zabijania, niepokojenia oraz pogarszania stanu lub niszczenia terenu ich rozrodu w Nadleśnictwie Białowieża. Nie zapewniła, aby nie były zabijane ani płoszone w okresie lęgowym gatunki ptaków wymienionych w art. I dyrektywy ptasiej.

Chodzi o niedopełnienie wymogów ochrony m.in. bogatka wspaniałego, zgniotka cynobrowego, konarka tajgowego, rozmiazga kolweńskiego, sóweczki, włochatki, dzięciołów białogrzbietego i trójpalczastego.

Jako że Polska wycofała z terenu Puszczy Białowieskiej ciężki sprzęt leśny, Trybunał nie zastosował kary finansowej. Rzeczpospolita nie uniknie jednak pokrycia kosztów postępowania. Minister środowiska Henryk Kowalczyk zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zapewnił, że Polska uszanuje wyrok TSUE.

Organizacje pozarządowe działające na rzecz zaostrzenia rygorów ochronnych w Puszczy Białowieskiej zareagowały na decyzję TSUE błyskawicznie. Jeszcze tego samego dnia przed gmachem resortu środowiska pojawił się obelisk z tablicą głoszącą: w tym budynku w latach 2015–17 Jan Szyszko działał na rzecz dewastacji Puszczy Białowieskiej i doprowadził do przegranej przed TSUE. Przechodniu, idź i powiedz ministrowi Henrykowi Kowalczykowi, by nie szedł tą drogą. Cała Puszcza parkiem narodowym!

SLV.