Prawo leśne - Nowoczesna proponuje zmiany

25 kwietnia 2018 15:20 2018 Wersja do druku

Posłowie z klubu Nowoczesna postanowili wprowadzić zmiany w dwóch ważnych dla leśników aktach prawnych. W tym celu 17 kwietnia złożyli w Sejmie projekty zmian w ustawie o lasach i ustawie o ochronie przyrody. W założeniu pomysłodawców oba akty miałyby korespondować ze sobą bardziej niż dotychczas.Zaproponowane zmiany w ustawie o lasach wprowadziłyby do polskiego prawa narzędzia społecznej kontroli nad gospodarką leśną prowadzoną przez LP oraz zapewniły dodatkowe środki na finansowanie działań związanych z ochroną przyrody – m.in. dla planów tworzenia nowych i powiększania istniejących parków narodowych. Nowoczesna proponuje realizację tych celów m.in. poprzez wyłożenie pul i aneksów do planów w siedzibach urzędów gmin do publicznych konsultacji (dziś wykładane są w nadleśnictwach). Miałoby to skutkować większą dostępnością do dokumentu. Do uwag musiałby się odnieść Minister Środowiska w decyzji o zatwierdzeniu pul. Co więcej, posłowie proponują możliwość wprowadzenia mechanizmu pozwalającego zaskarżyć decyzję o zatwierdzeniu pul do sądu administracyjnego. W sam proces tworzenia pul mieliby zostać włączeni naukowcy, społeczność lokalna i NGO-sy.

W propozycjach partii zapisano, że DGLP miałaby dokonywać corocznej wpłaty z kapitału własnego na rachunek ministra właściwego ds. środowiska. Wynosiłaby ona 10% zysku netto wypracowanego przez LP, ale nie mniej niż 40 mln zł (zdaniem pomysłodawców kwota nieznaczna w skali osiąganych w ostatnich latach zysków LP), z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony przyrody (np. powoływanie nowych parków narodowych). Nadzór nad wydatkowaniem środków miałaby prowadzić Państwowa Rada Ochrony Środowiska (zdaniem Nowoczesnej da to gwarancję, że przy wydatkowaniu tych funduszy nie będzie dochodziło do równie dużych kontrowersji jak w przypadku funduszu leśnego).

Projekt zmian w ustawie o ochronie przyrody miałby z koleiodblokować proces tworzenia i powiększania parków narodowych oraz zaangażować w proces ich powstawania szerokiego grona interesariuszy, w szczególności lokalnych społeczności. Byłaby to wyłoniona losowo z uwzględnieniem kryteriów demograficznych (…) grupa przedstawicieli społeczności lokalnej. Jej rolą byłoby rozstrzygnięcie w toku deliberacji kwestii utworzenia lub powiększenia parku narodowego. Wg posłów Nowoczesnej powiększenie parku narodowego mogłoby nastąpić bez powołania grupy roboczej, o ile nie wywoła istotnych skutków społecznych lub ekonomicznych na terenie jednostek samorządu terytorialnego. O tym, czy zaszła taka okoliczność, decydowałby minister właściwy ds. infrastruktury.

Projekt znosi prawo weta przysługujące samorządom, jeśli na ich obszarze miałby zostać powołany lub powiększony park narodowy. W zamian z funduszu Ministerstwa Środowiska dla samorządów zostanie opracowana strategia rozwoju uwzględniająca istnienie parku.

Przedstawiciele klubu poselskiego Nowoczesna poinformowali, że nad ich projektami pracowało wielu specjalistów, w tym leśników, i były one oddane do wglądu różnym instytucjom naukowym. Nie ujawnili jednak komu konkretnie.

SLV.