Ochrona przyrody - Dotacje na inwentaryzację parków narodowych

15 stycznia 2019 12:00 2019 Wersja do druku

Wykorzystanie metod teledetekcyjnych ułatwia bieżącą i dogłębną ocenę stanu ekosystemów. Takie badanie, dzięki dotacjom ze środków europejskich przekazanych przez NFOŚiGW, przeprowadzi w Polsce dziewięć parków narodowych. Nie będzie to ocena jednorazowa, lecz wielokrotna, powtarzana w odpowiednich odstępach czasu. Skorzystają na tym także turyści, gdyż analizy teledetekcyjne pozwalają parkom sprawniej zarządzać ruchem i dbać o bezpieczeństwo zwiedzających.

W ramach dotacji w Parku Narodowym Gór Stołowych do końca 2022 r. ocenie metodami teledetekcyjnymi będą poddane wszystkie enklawy przyrodnicze w granicach parku oraz na obszarze otuliny. Zostanie zbadanych 16 zbiorowisk roślinnych. Dofinansowanie na ten cel wyniosło 4,3 mln zł, a całkowity koszt działań projektowych to 5,1 mln zł.

W Gorczańskim PN nastąpi przygotowanie zestawu danych teledetekcyjnych do późniejszych analiz. Obejmie ono opracowanie archiwalnych materiałów analogowych (zdjęć lotniczych) znajdujących się w zasobach parku, pozyskanie dostępnych zobrazowań archiwalnych z zasobów zewnętrznych dysponentów, a także wykonanie nowych materiałów teledetekcyjnych. Następnym etapem będzie realizacja bardziej zaawansowanych analiz w kierunku oceny ekosystemów parku oraz zmian zachodzących w ich obrębie. Na koniec materiały zgromadzi się w utworzonym w tym celu modelu zarządzania, zintegrowanym z istniejącym w parku systemem GIS. Prace zakończą się pod koniec 2021 roku. Zbadanych zostanie 13 siedlisk roślinnych o łącznej powierzchni 6500 ha. Koszt całkowity projektu (2 mln zł) będzie dofinansowany ze środków NFOŚiGW kwotą 1,7 mln zł.

To tylko dwa przykładowe działania, jakie zostaną wsparte dotacją w ramach prowadzonego przez NFOŚiGW działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–20, które Fundusz wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska. Oprócz wymienionych dofinansowane zostaną parki narodowe: Ujście Warty, Wigierski, Świętokrzyski, Tatrzański, Narwiański, Biebrzański i Wielkopolski.

Red.