Szkody łowieckie - Zmiany w szacowaniu

11 czerwca 2019 15:04 2019 Wersja do druku

Niedługo czekaliśmy na kolejne zmiany w szacowaniu szkód łowieckich. W myśl zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 kwietnia w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wniosek o szacowanie szkody łowieckiej musi zostać złożony przez poszkodowanego w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie trzech dni od momentu jej stwierdzenia.

Zrezygnowano tym samym z odrębnego terminu składania wniosku o szacowanie szkód w sadach, który miał wynosić 14 dni od ich powstania. Na łąkach i pastwiskach zaś, jeżeli szkoda wystąpiła poza okresem wegetacyjnym, należy ją zgłosić w terminie umożliwiającym oszacowanie wielkości strat przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego, zanim rozpocznie się wegetacja. Zarządcy oraz dzierżawcy obwodów łowieckich (także zarządy województw i LP w przypadku szkód niepodlegających odpowiedzialności myśliwych) o terminie oględzin i szacowania ostatecznego będą mogli informować poszkodowanych i reprezentantów WODR-ów pisemnie, e-mailem lub SMS-em. Taka droga komunikacji ma obowiązywać również w procedurze odwoławczej realizowanej przez nadleśnictwa.

Do nowych rozwiązań wymienionych w rozporządzeniu można zaliczyć m.in. ocenę stanu i jakości upraw, a także jakości płodów rolnych w pięciostopniowej skali (1 odpowiada ocenie bardzo złej, 5 – bardzo dobrej). W rozporządzeniu ściśle zdefiniowano także, w jaki sposób można określać powierzchnię uprawy oraz jej uszkodzonej części. Do katalogu dopuszczalnych metod mających w założeniu przyspieszyć prace zespołu szacującego zaliczono, oprócz znanych już tradycyjnych sposobów, opieranie się na zdjęciach wykonanych z bezzałogowych statków powietrznych (dronów). Sprecyzowano także, na jakiej podstawie należy określać plon z 1 ha (również w razie braku możliwości oceny na gruncie), oraz ustalono sposób szacunkowego pomiaru masy płodu rolnego i stwierdzonego ubytku, który powstał w wyniku aktywności zwierząt łownych.

W przypadku plonu z użytków zielonych, które nie występują w obrocie rynkowym w regionie powstania szkody, ich wartość ustala się na podstawie współczynników służących do przeliczania plonu na jednostki zbożowe, biorąc pod uwagę średnią cenę pszenicy konsumpcyjnej. Szkody w uprawach wieloletnich będą podlegać szacowaniu zgodnie z ogólnymi zasadami ustalonymi dla pozostałych upraw i płodów rolnych. Zmieniono także przedziały czasowe i procentową wysokość odszkodowania przysługującego w wyniku szacowania ostatecznego upraw wymagających zaorania. Wygląda to następująco: do 30 kwietnia należy wypłacić 30% kwoty obliczonej, w okresie 1–25 maja – 50%, po 26 maja zaś – 85%.

Źródło: www.braclowiecka.pl