Budownictwo mieszkaniowe - Pożyczki na własny dom

4 marca 2020 12:09 2020 Wersja do druku

Do końca listopada trwały prace zespołu zadaniowego ds. opracowania zasad wspierania potrzeb mieszkaniowych pracowników Lasów Państwowych. Celem obrad była weryfikacja możliwości formalnoprawnych i ustalenie zasad wsparcia finansowego w tej materii. Szczególną uwagę członkowie zespołu poświęcili promowaniu modułowego budownictwa drewnianego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W toku prac wypracowali dwa równoległe warianty wspierania potrzeb mieszkaniowych leśników zatrudnionych w LP, które przedłożyli do weryfikacji i akceptacji dyrektorowi generalnemu.

Fot. www.adobe.stock.com

Pierwszy i wiodący wariant przewiduje utworzenie funduszu z odpisu ze środków obrotowych LP. W oparciu o ten filar pracownicy mogliby się ubiegać o pożyczki hipoteczne w wysokości do 250 tys. zł i do 90% wartości nieruchomości, z oprocentowaniem na dzień udzielenia nie niższym niż odsetki narastające na koncie obrotowym jednostki. Decyzję o przyznaniu pomocy podejmowałby kierownik jednostki zatrudniającej pożyczkobiorcę. Można by z niej skorzystać jeden raz w trakcie całego zatrudnienia w LP, a okres spłaty mógłby być rozłożony na maksymalnie 20 lat (25 w wyjątkowych przypadkach). Zespół zaproponował, by to wsparcie mogło być przeznaczone tylko na modułowe budownictwo drewniane – pożyczkobiorca już wcześniej musiałby posiadać działkę budowlaną.

Drugi wariant zakłada utworzenie scentralizowanego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, który czerpałby środki z podziału dodatniego wyniku finansowego netto nadleśnictw i części odpisu funduszy socjalnych pozostałych jednostek organizacyjnych i zakładów LP. – Ponieważ byłby to fundusz socjalny, pomoc nie mogłaby się ograniczać tylko do jednego rodzaju inwestycji – tłumaczy Urban Kolman, w zespole zadaniowym reprezentujący ZLP w RP. Dlatego też wsparcie mogłoby być przeznaczone także na zakup działki pod budowę domu lub budowę i zakup mieszkań, niekoniecznie drewnianych. Maks. wysokość pożyczki byłaby jednak mniejsza – do 100 tys. zł i z okresem spłaty do 10 lat.

Z obu wariantów nie mogliby skorzystać pracownicy, którzy już wcześniej nabyli od LP nieruchomość w oparciu o art. 40a ustawy o lasach. Przy drugiej opcji dodatkowo pożyczka mogłaby być przyznana tylko na jeden tytuł inwestycyjny. – To fundusz socjalny, a w myśl prawa mogą z niego korzystać także rodziny pracowników. To ograniczenie miałoby na celu uniemożliwienie pobrania dwóch pożyczek na ten sam cel – doprecyzowuje związkowiec.

Oczywiste jest, że niektóre jednostki LP z przyczyn obiektywnych nie wypracowują zysku. Mieliśmy przez to dylemat, lecz zespół doszedł do wniosku, że nie możemy ograniczać zasięgu pomocy. Naszym celem było udostępnienie wsparcia wszystkim pracownikom – wyjaśnia Urban Kolman.

Zespół dokonał też analizy skutków finansowych wsparcia. Każdy z wariantów musiałby na starcie zostać zasilony kwotą 30 mln zł ze środków LP, później odtwarzałby się sam. Przeprowadzone wśród załogi badania ankietowe wykazały, że byłaby to wystarczająca opcja, a leśnicy są zainteresowani budownictwem modułowym. – Dlatego prowadziliśmy rozmowy ze spółką Polskie Domy Drewniane, by stworzyć grupy odbiorców jednakowych wzorów domów. To pozwoliłoby zredukować cenę inwestycji – tłumaczy działacz i kwituje: – Jeśli istnieje taka możliwość prawna, to należy dać pracownikom dostęp do tej formy pomocy. Takie jest stanowisko ZLP w RP. 

SLV.