Ochrona przyrody - Nowe strategie UE

13 sierpnia 2020 12:40 2020 Wersja do druku

Komisja Europejska 20 maja zaprezentowała dwie komplementarne strategie stanowiące filary Europejskiego Zielonego Ładu. Obie proponują ambitne działania i zobowiązania UE, mające na celu powstrzymanie utraty bioróżnorodności w Europie i na świecie oraz przekształcenie naszych systemów żywnościowych tak, aby stanowiły światowy wzorzec pod względem zrównoważonej konkurencyjności. Dokumenty rozpatrzą teraz Parlament Europejski i Rada Europejska.Fot. Jakub Słowik

Pierwszy z nich to jest Strategia UE na rzecz bioróżnorodności do 2030 r., poruszająca kwestie użytkowania gruntów i morza, nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych, zanieczyszczenia środowiska i inwazyjnych gatunków obcych. Proponuje się w niej m.in. ustanowienie wiążących celów w zakresie odtworzenia zdegradowanych ekosystemów i rzek, poprawy stanu siedlisk i gatunków chronionych w UE, powrotu owadów zapylających i ptaków na grunty rolne, ograniczenia zanieczyszczeń, ekologizacji naszych miast, wspierania rolnictwa ekologicznego i innych praktyk rolniczych sprzyjających różnorodności biologicznej. W grę wchodzi też poprawienie stanu zdrowia lasów oraz zasadzenie 3 mld drzew. Odbędzie się to m.in. poprzez przekształcenie co najmniej 30% europejskich obszarów i mórz w skutecznie zarządzane obszary chronione oraz przywrócenie różnorodnych elementów krajobrazu na przynajmniej 10% powierzchni użytków rolnych. Na rzecz bioróżnorodności uruchomione zostaną środki finansowe w wysokości 20 mld euro rocznie – z różnych źródeł, w tym funduszy unijnych, krajowych i prywatnych. Strategia na rzecz bioróżnorodności potwierdza determinację UE, by dać przykład w walce ze światowym kryzysem ekologicznym.

Drugim dokumentem jest Strategia „od pola do stołu”, która umożliwi przejście na zrównoważony system żywnościowy w UE. Poskutkuje to wzmocnieniem jego odporności oraz zmniejszeniem śladu środowiskowego i klimatycznego wytwarzanego przez produkcję żywności w UE. Odbędzie się to przez m.in. ograniczenie stosowania pestycydów i ryzyka z tym związanego o 50%, redukcję stosowania nawozów o co najmniej 20%, zwiększenie udziału upraw ekologicznych w całkowitej powierzchni użytków rolnych do 25%. Obywatele zauważą oddziaływanie strategii poprzez ulepszone etykietowanie, lepiej za-uspokajające potrzeby konsumentów w zakresie informacji nt. zdrowej i zrównoważonej żywności.

Red.