Zasoby leśne - Stan lasów na świecie

13 sierpnia 2020 13:19 2020 Wersja do druku

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała raport z szacunków zasobów leśnych na świecie w 2020 r., ukazujący wszechstronny obraz lasów na kuli ziemskiej i zachodzące w nich zmiany. Dzięki temu wiemy, że pokrywa leśna świata to 4,06 mld ha, co odpowiada 31% powierzchni lądów i 0,52 ha przypadającym na każdego mieszkańca planety.

Większość lasów to tropiki (45%), a ponad połowa (54%) rośnie na terenie zaledwie pięciu państw: Rosji, Brazylii, Kanady, USA i Chin. 73% drzewostanów na świecie stanowi własność publiczną. 1,15 mld ha zarządzane jest głównie w celu produkcji drzewnej i niedrzewnej, 424 mln ha mają na celu tylko ochronę różnorodności biologicznej, a 186 mln ha spełnia funkcje społeczne.

Rozkład pokrywy leśnej na świecie ze względu na strefę klimatyczną

Zasobność lasów świata w 2020 r. oszacowano na 557 mld m3, co stanowi niewielki spadek w porównaniu do 1990 r., jednak wzrosła jednocześnie przeciętna zasobność na powierzchni – ze 132 m3/ha do 137 m3/ha. Przekłada się to na 606 Gt żywej biomasy nadziemnej i podziemnej oraz 59 Gt martwej materii drzewnej.

Od 1990 r. pokrywa leśna planety skurczyła się o 178 ha, jednak dzięki ograniczeniu deforestacji i sadzeniu lasów oraz sukcesji naturalnej w niektórych krajach spadek ten spowolnił. W ostatnim pięcioleciu roczne tempo deforestacji oceniono na 10 mln ha, co stanowi obniżenie o 2 mln ha rocznie w porównaniu do okresu 2010–15.

93% lasów świata powstało bez ingerencji człowieka, ale od 1990 r. powierzchnia nowych odnowień naturalnych się zmniejszyła. Wzrósł zaś areał lasów posadzonych – o 123 mln ha. Wśród nich plantacje drzew, czyli obszary intensywnie zagospodarowane, złożone z jednego lub dwóch gatunków hodowanych w celach produkcyjnych, to 45% (3% lasów świata). Najwięcej tego typu tworów powstało w Ameryce Południowej, najmniej zaś w Europie.

Powierzchnia obszarów leśnych objętych ochroną wzrosła od 1990 r. o 191 mln ha i wynosi obecnie 726 mln ha, najwięcej w Ameryce Południowej (31%). 1,11 mln ha

stanowią zaś lasy pierwotne, w których nie sposób dostrzec działalności człowieka, a procesy naturalne nie zostały zaburzone. Brazylia, Kanada i Rosja zarządzają łącznie 61% takich drzewostanów. Na świecie ich powierzchnia przez ostatnie 30 lat zmalała jednak o 51 mln ha.

98 mln ha lasów na świecie tylko w 2015 r. zostało dotkniętych pożarami. W tym samym okresie szkodniki, choroby i zjawiska pogodowe uszkodziły 40 mln ha drzewostanów, głównie strefy umiarkowanej i borealnej. 
SLV.