Wspólna polityka Rolna 2023–27 – Wsparcie na zalesienia

18 lipca 2023 10:58 2023 Wersja do druku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że od 1 czerwca do 31 lipca 2023 r. trwa nabór wniosków dotyczących inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych finansowanych z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–27. Pomoc można otrzymać na: zalesianie gruntów rolnych; tworzenie zadrzewień śródpolnych; zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych; zakładanie systemów rolno-leśnych.


W dalszej części komunikatu, dostępnego na stronach MRiRW, można znaleźć garść informacji, czym są i jak istotne są zadrzewienia śródpolne, choćby w zakresie zwiększania retencji wodnej lub zmniejszania ilości zanieczyszczeń, które przedostają się do wód i powietrza, a także przeciwdziałania szkodom od wiatrów, gdyż są one naturalną przeszkodą. Nie zapomniano też o ich bardziej przyrodniczej funkcji, czyli zapewnianiu bazy pokarmowej m.in. dla ptaków i owadów zapylających oraz dawaniu schronienia wielu gatunkom zwierząt, co w znaczący sposób przyczynia się do zwiększenia lokalnej różnorodności biologicznej, wzmacnia stabilność i siłę ekosystemu. Zadrzewienia umożliwiają łączność pomiędzy naturalnymi siedliskami. Wspomniano także o korzyściach płynących z zalesień – zarówno dla środowiska, jak i właścicieli. Ważne jest również zachowanie dotychczasowych zadrzewień i ich powiększanie, które podnosi potencjał już istniejących lasów. Działania wspierające inwestycje leśne lub zadrzewieniowe przyczyniają się do osiągania istotnych celów w zakresie odbudowy oraz poprawy stanu zachowania zasobów przyrodniczych, co stanowi wymóg legislacji krajowej i unijnej oraz umów międzynarodowych, których Polska jest stroną. O szczegółach wsparcia można się dowiedzieć m.in. w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Red.

 

Fot. www.stock.adobe.com