Z zagranicy

8 kwietnia 2010 02:12 2010 Wersja do druku

Finlandia
33,5 mln euro na program Metso

Niemcy
Sprzeciw wobec certyfikacji FSC


Finlandia
33,5 mln euro na program Metso

Tegoroczny fundusz Programu Ochrony Bioróżnorodności Leśnej w Południowej Finlandii (Metso) sięga 33,5 mln euro. Fińskie Ministerstwo Środowiska wyasygnowało na realizację programu 22,5 mln, a Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa – 10 mln euro. Dodatkowo rząd Finlandii przeznaczył 1 mln euro na prace badawcze związane z programem Metso.

Właściciele lasów prywatnych uczestniczą w nim na zasadzie dobrowolności. Obszar leśny cenny z uwagi na swoją bioróżnorodność może być sprzedany państwu (lub wymieniony na inny państwowy grunt leśny) albo pozostać własnością prywatną.

W tym drugim przypadku właściciel lasu zawiera z odpowiednim regionalnym ośrodkiem leśnictwa (organ państwowej administracji leśnej w Finlandii) umowę o terminowej ochronie bioróżnorodności, obowiązującą z reguły przez 10 lat. W tym okresie właściciel lasu otrzymuje rekompensatę za utracone korzyści ekonomiczne. Przewidziana jest również możliwość ustanowienia prywatnego obszaru bezterminowo chronionej bioróżnorodności. Wówczas właścicielowi lasu wypłacana jest rekompensata odpowiadająca pełnej wartości zasobów drzewnych obszaru objętego ochroną.


Niemcy
Sprzeciw wobec certyfikacji FSC

Niemiecka Rada Gospodarki Leśnej (DFWR) opowiada się przeciwko certyfikowaniu lasów publicznych według obecnych kryteriów FSC. Sprzeciw DFWR budzi przede wszystkim zasada powierzchni reprezentatywnych, zgodnie z którą 5% powierzchni leśnej musi zostać trwale wyłączone z gospodarki leśnej. Zdaniem Rady zasada ta upośledza wypełnianie przez lasy różnorodnych świadczeń na rzecz społeczeństwa.

System certyfikacji FSC nie odpowiada obecnym wymaganiom ochrony klimatu – uważa Georg Schirmbeck, przewodniczący DFWR. – Zbyt sztywne kryteria uniemożliwiają reakcję na aktualne postulaty społeczne. Według DFWR ani wydzielenie powierzchni reprezentatywnych, na których trzeba zaprzestać użytkowania lasu, ani zmniejszenie udziału gatunków iglastych z obecnych 45% do maksymalnie 20% nie sprzyja ochronie klimatu. Jedynie poprzez wzmożone użytkowanie drewna, wytworzonego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, możliwe jest długookresowe wiązanie CO2. Skład gatunkowy drzewostanów powinien być dostosowany do siedliska w taki sposób, aby uwzględniony był zarówno aspekt ekologiczny, jak i ekonomiczny. Wyłączenie 5% powierzchni lasów z gospodarki leśnej oznacza niebezpieczeństwo utraty wielu miejsc pracy.

DFWR jest reprezentacją wszystkich niemieckich środowisk związanych z gospodarką leśną i lasami. W skład tej organizacji wchodzą m.in. państwowe gospodarstwa leśne niemieckich krajów związkowych, stowarzyszenia właścicieli lasów prywatnych, związki zawodowe działające w leśnictwie, Związek Leśników Niemieckich, Niemieckie Towarzystwo Leśne, stowarzyszenie badawczo-atestacyjne Kuratorium Pracy i Techniki Leśnej, Niemieckie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych i uczelnie leśne.

Źródło: www.forest.fi, www.dfwr.de

Opr. A.S.