Z zagranicy - 10/2010

13 maja 2010 14:18 2010 Wersja do druku

Bawaria, Niemcy
Rekordowy zbiór nasion

Wielka Brytania
Zespół ds. sekwestracji węgla

Finlandia
Wyniki Metsähallitusa w 2009 r.

Szwecja
Przyspieszenie w ochronie lasów


Bawaria, Niemcy
Rekordowy zbiór nasion

W ubiegłym roku Bawarskie Lasy Państwowe zebrały materiał siewny w rekordowej ilości 56 ton. – Już wiosną mogliśmy przewidywać na podstawie obfitego kwitnienia drzew, że ten sezon pozyskiwania materiału siewnego będzie wyjątkowo udany – opowiada Andreas Ludwig, kierownik ośrodka wyłuszczarsko-szkółkarskiego w miejscowości Laufen położonej tuż przy granicy niemiecko-austryjackiej.

Nasi pracownicy i przedsiębiorcy zajmujący się pozyskiwaniem materiału siewnego wykorzystali tę szansę i zebrali w większej ilości nawet nasiona rzadkich proweniencji modrzewia, buka, jodły i jaworu z wyższych położeń w Alpach Bawarskich.

W Bawarskich Lasach Państwowych rośnie blisko 3,5 tys. drzewostanów nasiennych o łącznej powierzchni 50 tys. ha. Pozyskane w nich nasiona są wykorzystywane przez Bawarskie Lasy Państwowe (50 ton), jak również sprzedawane na rynku materiału siewnego sprawdzonego pod względem pochodzeniowym i genetycznym.

Źródło: www.baysf.de

Wielka Brytania
Zespół ds. sekwestracji węgla

Pod koniec marca Komisja Leśna Wielkiej Brytanii powołała specjalny zespół ds. leśnej sekwestracji węgla. Jego zadaniem jest rozkręcenie na dużą skalę zalesień w celu łagodzenia zmian klimatycznych i ułatwienia adaptacji środowiska naturalnego Wielkiej Brytanii do tych zmian. Działania zespołu mają być wkładem w realizację programu klimatycznego, przygotowanego przez brytyjskie Ministerstwo Środowiska, Wyżywienia i Spraw Obszarów Wiejskich.

Zalesianie w samej tylko Anglii 10 tys. ha gruntów rocznie przez 15 lat umożliwi usunięcie z atmosfery 50 mln ton CO2 do roku 2050.

Jeśli wytworzone drewno będzie wykorzystywane w budownictwie lub jako biomasa energetyczna zastępująca paliwa kopalne, redukcja CO2 może zostać dodatkowo zwiększona o 37 mln ton. Oprócz stymulowania zalesiania zadaniem zespołu ds. leśnej sekwestracji węgla będzie również wspieranie zrównoważonego zagospodarowania nowych i już istniejących lasów poprzez promowanie rynków produktów leśnych.

Źródło: www.forestry.gov.uk


Finlandia
Wyniki Metsähallitusa w 2009 r.

Fińskie Państwowe Gospodarstwo Leśne „Metsähallitus” (12 mln ha gruntów i wód; 3,5 mln ha lasów gospodarczych) osiągnęło w roku 2009 zadawalające wyniki finansowe, zważywszy na niełatwą sytuację gospodarczą w tamtym czasie. Tak uważa Jyrki Kangas, dyrektor generalny Metsähallitusa. Wszystkie podmioty gospodarcze wchodzące w skład koncernu, którego firmą macierzystą jest quasi-przedsiębiorstwo państwowe Gospodarka Leśna, uzyskały przychody w łącznej wysokości 290 mln euro (spadek o 57 mln euro w stosunku do roku 2008). Zysk operacyjny koncernu wyniósł 62 mln euro (spadek o 47 mln euro). Wypłacona państwu fińskiemu dywidenda osiągnęła poziom 56,7 mln euro (spadek o 46,3 mln euro).

Dyrektor podkreśla fakt, że w okresie recesji Metsähallitus za jeden z celów priorytetowych uznawał utrzymanie miejsc pracy w swoich jednostkach organizacyjnych i zapewnienie odpowiedniego frontu robót przedsiębiorcom leśnym.

Fińskie lasy państwowe dostarczyły przemysłowi drzewnemu 4,8 mln m3 drewna (2008: 5,2 mln m³), wyjątkowo osiągając więcej niż 10-procentowy udział w rynku surowca drzewnego (w normalnej sytuacji ekonomicznej Metsähallitus zaspokaja 6–8% zapotrzebowania surowcowego fińskiego przemysłu drzewnego). Należy pamiętać także, iż finski przemysł drzewny korzysta z surowców sprowadzanych z Rosji. Dzięki prowadzonym przez finski rząd negocjacjom, Rosjanie wstrzymali planowane podwyżki ceł.

Starając się złagodzić skutki zmniejszonego pozyskania drewna oferował przedsiębiorcom leśnym inne rodzaje prac leśnych. Na remonty dróg leśnych wydatkował blisko 10 mln euro. Zaangażował się również w projekty rozwoju farm wiatrowych, kooperując z firmami energetycznymi.

Metsähallitus, który w roku 2009 obchodził jubileusz 150-lecia swojego istnienia, jest dwudzielnym gospodarstwem leśnym: oprócz pionu gospodarczego (przedsiębiorstwo Gospodarka Leśna wraz z firmami zależnymi) w jego skład wchodzi pion funkcji administracyjnych (Służba Dziedzictwa Przyrodniczego), który ma w swojej pieczy parki narodowe i inne fińskie obszary chronione.

Służba Dziedzictwa Przyrodniczego – w odróżnieniu od Gospodarki Leśnej – jest jednostką budżetową. W roku 2009 po raz pierwszy wykonano kompleksową ewaluację lokalnych i regionalnych korzyści ekonomicznych, jakie przynoszą parki narodowe i obszary rekreacyjne. Stało się to możliwe dzięki nowej metodzie szacowania, którą Metsähallitus opracował wspólnie z Fińskim Instytutem Badawczym Leśnictwa (METLA).

Źródło: www.metsa.fi


Szwecja
Przyspieszenie w ochronie lasów

Andreas Carlgren, minister środowiska w rządzie Szwecji, zapewnia, że jego kraj osiągnie cel, jaki sobie wyznaczył w zakresie ochrony lasów o dużych walorach przyrodniczych. Realizując projekt „Żyjące lasy”, szwedzki rząd zamierza do końca bieżącego roku wyłączyć z użytkowania 900 tys. ha lasów gospodarczych, które cechują się dużymi walorami przyrodniczymi. W ramach ochrony dobrowolnej, realizowanej przez właścicieli prywatnych, wydzielonych ma zostać 500 tys. ha lasów. Pozostałych 400 tys. ha lasów zostanie objętych różnymi formami państwowej ochrony przyrody i bioróżnorodności.


Źródło: www.nordicforestry.org

Opr. A.S.