Z zagranicy - 04/2011

28 lutego 2011 01:13 2011 Wersja do druku

Bawaria, Niemcy
Nowa inwestycja energetyczna BaySF

Finlandia
Międzynarodowa
aktywność właścicieli lasów

Anglia, Wielka Brytania
Konsultacje w sprawie
przyszłości lasów państwowych

Dolna Saksonia, Niemcy
Lasy współudziałowcem firmy energetycznej


Bawaria, Niemcy
Nowa inwestycja energetyczna BaySF

 

Bawarskie Lasy Państwowe (BaySF) rozpoczęły budowę lokalnej ciepłowni zasilanej biomasą leśną w znanym bawarskim uzdrowisku Bodenmais. Jest to jedna z licznych inwestycji, jakie przedsiębiorstwo realizuje w branży energetyki odnawialnej. Budowa ciepłowni i ułożenie sieci ciepłowniczej ma kosztować 5 mln euro. Bezpośrednim inwestorem jest firma Waldenergie Bodenmais – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona przez BaySF (jedyny udziałowiec).

– Jest rzeczą naturalną, że w najbardziej lesistym powiecie Niemiec stawiamy na surowiec drzewny, wytwarzany przez nas w ramach zrównoważonej gospodarki leśnejpodkreślił Helmut Brunner, bawarski minister wyżywienia, rolnictwa i leśnictwa, a zarazem przewodniczący rady nadzorczejBaySF, kładąc kamień węgielny pod budowę. Ciepłownia i sieć ciepłownicza mają być gotowe do eksploatacji przed sezonem grzewczym 2011/2012.

Przedsiębiorstwo państwowe BaySF gospodaruje w lasach należących do landu Bawaria (720tys.ha), zatrudniając ok.2890pracowników (w tym 1800robotników leśnych). W roku gospodarczym 2009/2010 zanotowało zysk netto w wysokości 52,4mlneuro, który decyzją rady nadzorczej został praktycznie w całości przekazany do budżetu Bawarii.

źródło: www.baysf.de

 

 

Finlandia
Międzynarodowa aktywność właścicieli lasów

 

Fiński Centralny Związek Producentów Rolnych i Właścicieli Lasów (MTK) podpisał kontrakt na realizację projektów rozwojowych w Etiopii i Wietnamie. Z fińskich doświadczeń w zakresie organizacji i zagospodarowania lasów prywatnych skorzysta ok.1700gospodarstw w tych krajach. Nie jest to debiutMTK na arenie międzynarodowej: od kilku lat Finowie wspierają już właścicieli lasów w Meksyku.

Celem przedsięwzięć, w które angażuje się MTK, jest pomoc właścicielom lasów w organizowaniu się, prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej i zbywaniu produktów pochodzących z lasów. Etiopia i Wietnam znajdują się teraz w sytuacji podobnej jak Finlandia w okresie powstawania i krzepnięcia organizacji właścicieli lasów. Obecny fiński model organizacji i zagospodarowania lasów prywatnych jest wysoko ceniony w świecie. MTK reprezentuje interesy blisko 156tys. farmerów, właścicieli lasów i przedsiębiorców działających na obszarach wiejskich.

źródło: www.nordicforestry.org

Anglia, Wielka Brytania
Konsultacje w sprawie przyszłości lasów państwowych

 

O ile rząd Szkocji nie planuje zmiany formy zagospodarowania szkockich lasów państwowych, o tyle westminsterski rząd Davida Camerona (rząd Anglii i zarazem centralny rząd Wielkiej Brytanii) przedłożył do konsultacji społecznej projekt stopniowego wycofywania się państwa z prowadzenia gospodarki w angielskich lasach państwowych w ciągu najbliższych 10lat. Termin zakończenia konsultacji został wyznaczony na 21kwietnia 2011roku.
W zarządzie Komisji Leśnej Anglii znajduje się obecnie 258tys.hagruntów państwowych.

Projekt przedstawiony przez Caroline Spelman, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Wyżywienia i Spraw Wiejskich w rządzie westminsterskim, zawiera m.in. następujące założenia:

• Lasy państwowe będą przede wszystkim wydzierżawiane. Sprzedaż będzie miała charakter uzupełniający. Dzierżawa pozwoli na skuteczniejsze zabezpieczenie dalszego wypełniania przez lasy świadczeń na rzecz społeczeństwa. Wymóg stosowania się do wymagań międzynarodowych norm zrównoważonej gospodarki leśnej będzie nieodzownym warunkiem każdej umowy o dzierżawę. Nienaruszone pozostanie prawo wstępu do lasów: wszędzie tam, gdzie dotąd był wstęp wolny, zostanie on zagwarantowany przez stosowne zapisy w umowie o dzierżawę lub sprzedaż. Realizacja planów urządzenia lasu będzie surowo egzekwowana. Wszelkie zmiany przeznaczenia gruntów będą szczegółowo sprawdzane pod kątem ich zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego. Nie będzie wycinania lasów pod pola golfowe czy osiedla mieszkaniowe.

• Lasy państwowe nie będą wydzierżawiane lub sprzedawane w drodze zwykłego przetargu, w którym rozstrzygającym kryterium będzie oferowana cena. Preferowane będą bowiem inne niż indywidualne formy własności. Pożądanymi dzierżawcami lub właścicielami lasów będą lokalne wspólnoty i stowarzyszenia obywatelskie. Celem jest mieszany model własności leśnej, który z jednej strony zapewni społeczeństwu dostęp do lasów, a z drugiej – przyniesie korzyści użytkownikom lasów i angielskim podatnikom.

• Lasy o najwyższym poziomie świadczeń na rzecz społeczeństwa i najcenniejsze historyczne kompleksy leśne Anglii (np. New Forest czy Forest ofDean), zostaną przejęte przez fundacje dziedzictwa przyrodniczego i niezarobkowe fundusze powiernicze. Stopień dostępności tych lasów dla społeczeństwa nie ulegnie zmianie.

• Lasy o największym potencjale produkcyjnym zostaną wydzierżawione podmiotom wyspecjalizowanym w prowadzeniu gospodarki leśnej.

• Lasy, w odniesieniu do których nie zostanie złożona zadawalająca oferta dzierżawy lub zakupu, pozostaną własnością państwową. Zasadniczo jednak utrzymanie status quo lasów państwowych nie jest uznawane za korzystne, ponieważ istnieje poważny konflikt ról Komisji Leśnej, która obecnie jest największym podmiotem gospodarczym w sektorze leśnictwa i zarazem organem regulującym tenże sektor.

– Państwowy zarząd nad lasami sięga swoimi początkami czasów pierwszej wojny światowej, kiedy występowały całkiem odmienne uwarunkowania. Dziś nie ma potrzeby, żeby rząd działał w branży produkcji drewna i gospodarki leśnej.
Już pora na to, by rząd wycofał się z tej sfery i pozwolił tym, którzy są najściślej związani
z angielskimi lasami, odgrywać o wiele większą rolę w kształtowaniu ich przyszłości – tłumaczy sekretarz Caroline Spelman. – Chcemy odejść od systemu „wielkiego rządu” na rzecz systemu „wielkiego społeczeństwa”, tak aby umożliwić różnym podmiotom – osobom prywatnym, firmom i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego – włączenie się do zarządzania środowiskiem przyrodniczym.
A przy tym zagwarantujemy dostępność lasów dla społeczeństwa i ochronę bioróżnorodności.

Pamela Warhurst, przewodnicząca rady nadzorczej Komisji Leśnej Wielkiej Brytanii, dodaje: – Rząd przedstawił nową wizję leśnictwa w Anglii, która wymaga gruntownej zmiany naszego sposobu postrzegania lasów i pracy w nich. Propozycje stawiają w nowym świetle kwestię własności leśnej i zasadę trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, dając szansę daleko idącego uspołecznienia leśnictwa.

Po wycofaniu się z prowadzenia gospodarki leśnej Komisja Leśna Anglii nie zostanie zlikwidowana, lecz skupi się na nadzorze nad gospodarką leśną, doradztwie i badaniach naukowych w zakresie ochrony lasów i łagodzenia skutków zmiany klimatu oraz w innych dziedzinach ważnych z punktu widzenia świadczeń, jakie lasy wypełniają na rzecz społeczeństwa.

Projekt przedstawiony przez rząd westminsterski odnosi się tylko do angielskich lasów państwowych. Szkockie i walijskie lasy państwowe podlegają rządom krajowym Szkocji i Walii. Komentując propozycje westminsterskie, Roseanna Cunningham, minister środowiska w rządzie krajowym Szkocji, mówi: – Leśnictwo jest od wielu lat resortem zdecentralizowanym i podejmowanie jakichkolwiek decyzji o przyszłej strategii lasów państwowych w Szkocji to sprawa rządu szkockiego. (...) Chciałabym dać wyraźnie do zrozumienia, że absolutnie nie planujemy sprzedaży szkockich lasów państwowych. Dla szkockiego rządu lasy Szkocji są majątkiem narodowym, który należy chronić i strzec jak największego skarbu.

Komisja Leśna Wielkiej Brytanii składa się z trzech krajowych gospodarstw leśnych: Komisji Leśnej Anglii (pow. leśna ok.200tys.ha), Komisji Leśnej Szkocji (450tys.ha) i Komisji Leśnej Walii (100tys.ha). Wszystkie brytyjskie gospodarstwa leśne są jednostkami budżetowymi, których finanse są preliminowane w budżecie odpowiedniego rządu krajowego (Szkocja i Walia) lub rządu westminsterskiego (Anglia).

źródło: forestry.gov.uk, www.defra.gov.uk

Dolna Saksonia, Niemcy
Lasy współudziałowcem firmy energetycznej

 

Przedsiębiorstwo państwowe Dolnosaksońskie Lasy Krajowe (NLF) ma 25% udziałów w nowo zakładanej spółce Energiezukunft Hildesheim (EZHI). Spółka ta będzie eksploatatorem pierwszej elektrociepłowni opalanej zrębkami w mieście Hildesheim, której budowa rozpoczęła się w styczniu.

– Udziały w EZHI zapewniają nam wejście na przyszłościowy rynek energii odnawialnej i zarazem zbyt na pozostałości drewna liściastego, pochodzące z pielęgnacji drzewostanów rosnących w regionie. Nowa elektrociepłownia pozwoli Lasom Krajowym zdywersyfikować źródła przychodów – wyjaśnia drKlaus Merker (na fot. pierwszy z lewej), prezesNLF. Budowana elektrociepłownia będzie miała moc 10MW. Ze względów technologicznych do zasilania elektrociepłowni niezbędne będą zrębki wysokiej jakości, wytwarzane z drewna liściastego. Ich dostawy zapewnią okoliczne nadleśnictwaNLF. rzedsiębiorstwoNLF gospodaruje w lasach państwowych landu Dolna Saksonia (326tys.ha), zatrudniając blisko 1300osób,
w tym 550robotników leśnych.

źródło: www.forstpraxis.de

 

Opr. A.S.