Z zagranicy - 08/2011

14 kwietnia 2011 07:31 2011 Wersja do druku

Niemcy
Rolnicy a socjalizacja użytkowania lasów prywatnych

Szwecja
Pozytywne oceny pracy Agencji Leśnej

Finlandia
Metsähallitus stara się o odszkodowani

 


Niemcy
Rolnicy a socjalizacja użytkowania lasów prywatnych

Niemiecki Związek Rolników (DBV) zasadniczo popiera założenia projektu pt. „Strategia leśna 2020”, przedstawionego do konsultacji przez niemiecki rząd federalny. Projekt ten przewiduje intensyfikację racjonalnego użytkowania lasów Niemiec. Jednak w opinii DBV ma jeden bardzo słaby punkt: koncepcję socjalizacji użytkowania lasów prywatnych, która ma znacznie zwiększyć zakres ich dostępności dla społeczeństwa. Według DBV urzeczywistnienie tej koncepcji będzie oznaczało drastyczną ingerencję w prawo własności, czemu niemieccy rolnicy, których połowa posiada lasy, są zdecydowanie przeciwni.

Niemieccy rolnicy, z których ponad połowa posiada lasy, są przeciwni socjalizacji ich użytkowania

W sektorze publicznym odpowiednikiem socjalizacji użytkowania lasów prywatnych jest uspołecznienie zagospodarowania lasów państwowych. Obydwie koncepcje są przejawem tej samej idei – dążenia do upodmiotowienia społeczeństwa w sferze leśnictwa. Idea ta wydaje się jednak melodią przyszłości. Pokazały to losy projektu wydzierżawienia angielskich lasów państwowych lokalnym wspólnotom i stowarzyszeniom obywatelskim, przedstawionego przez brytyjski rząd Davida Camerona. W niespełna miesiąc po rozpoczęciu konsultacji społecznej w sprawie tego projektu, rząd go zarzucił, uznając, że przedstawione propozycje nie mają w obecnym czasie szans na uzyskanie akceptacji społecznej (inna rzecz, że projekt był niedopracowany od strony technicznej).

Źródło: www.forstpraxis.de

Szwecja
Pozytywne oceny pracy Agencji Leśnej

Poziom usług, jakie państwowa Agencja Leśna świadczy na rzecz leśnictwa prywatnego, został trzeci rok zrzędu wysoko oceniony przez właścicieli lasów w Szwecji. Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej w listopadzie 2010r., 93%właścicieli lasów jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych z pracy Agencji Leśnej. Właściciele lasów szczególnie cenią sobie bezstronność jej podejścia do różnych form niepaństwowej własności leśnej.

W szwedzkim modelu leśnictwa państwowa administracja leśna jest wyraźnie oddzielona od państwowej gospodarki leśnej. Agencja Leśna, podlegająca Ministerstwu Rolnictwa, nadzoruje niepaństwowe gospodarstwa leśnej pod kątem wykonywania szwedzkiej ustawy o lasach, nakładającej na ich właścicieli obowiązek prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej i stosowania się do wymagań leśnictwa wielofunkcyjnego. Do podstawowych zdań Agencji należy również doradztwo w dziedzinie leśnictwa, przeprowadzanie inwentaryzacji lasów i sporządzanie statystyk. Pracuje w niej ok.1300osób. Są to nie tylko leśnicy, lecz również biolodzy, archeolodzy, informatycy i inni specjaliści.

Gospodarowaniem w szwedzkich lasach państwowych (3,2 mln ha lasów gospodarczych) zajmuje się koncern leśny Sveaskog, którego firmąmacierzystą jest od 2001r. spółka akcyjna Sveaskog. Koncern zatrudnia 720osób. Jego wyłącznym właścicielem jest państwo szwedzkie, reprezentowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości, Energetyki i łączności.

źródło: www.nordicforestry.org

Finlandia
Metsähallitus stara się o odszkodowanie

W grudniu 2009r. fiński Sąd Handlowy orzekł, że trzy fińskie firmy drzewne stosowały w latach 1997–2004 niedozwolone praktyki kartelowe na rynku drewna okrągłego. Sąd nie określił wysokości strat poniesionych przez gospodarstwa leśne. Rok temu fińskie Państwowe Gospodarstwo Leśne Metsähallitus zdecydowało się na podjęcie działań zmierzających do uzyskania odszkodowania z tytułu strat w wyniku zmowy kartelowej.

Dochodzenie w sprawie naruszenia prawa o konkurencji w branży handlu drewnem zostało zakończone. Wykazało ono, że kartel przemysłu drzewnego przysporzył Metsähallitusowi znacznych strat finansowych. W związku z tym rada nadzorcza Metsähallitusa postanowiła zażądać odszkodowania od firm Metsäliitto Group, Stora Enso i UPM-Kymmene. Do spółek, które tworzyły kartel, zostaną wystosowane osobne wezwania do negocjacji.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Metsähallitus, które praktycznie jest koncernem, ma w swojej
pieczy 12,5mlnha gruntów i wód państwa fińskiego. Koncern Metsähallitus prowadzi gospodarkę leśną za pośrednictwem przedsiębiorstwa Metsätalous (982pracowników, 3,4mlnha lasów gospodarczych). Roczne przychody przedsiębiorstwa i spółek zależnych sięgają 300mlneuro. Oprócz firmy Metsätalous w skład koncernu Metsähallitus wchodzą: Służba Dziedzictwa Przyrodniczego (osobno rozliczająca się jednostka budżetowa, zarządzająca parkami narodowymi i innymi obszarami chronionymi), spółka akcyjna Metsähallitus Holding (działalność inwestycyjna), spółka Morenia (przetwórstwo i sprzedaż kopalin), spółka Eräsetti Wild North (turystyka przyrodnicza, sprzedaż licencji na polowania, połów ryb i jazdę skuterami Ênieżnymi na terenach Metsähallitusa), zakład Laatumaa (nieruchomości, usługi deweloperskie), spółka Fin Forelia (produkcja materiału sadzeniowego) i spółka Simen Forelia (leśny materiał siewny, usługi związane z nasiennictwem).

Podstawowe cele koncernu Metsähallitus określa co roku fiński parlament. Kontrolę nad działalnością koncernu sprawuje maksymalnie 7-osobowa rada nadzorcza, powoływana przez rząd na 3-letnią kadencję. Rada nadzorcza przedkłada rządowi także propozycję wysokości dywidendy, którą Metsähallitus powinien wypłacić państwu.

Źródło: www.metsa.fi

Opr. A.S.