Z zagranicy 20/2011

3 listopada 2011 08:38 2011 Wersja do druku

Austria
Leśne stypendium literackie

Finlandia
„Kontrolowane niedbalstwo” w lasachpaństwowych

Stany
Zjednoczone
Miliardy dolarów przychodów z rekreacji wlasach federalnych

Turyngia
, Niemcy
Spór o prawo weta ministerstwa finansów

Austria
Lasy Związkowe kupiły dwie góry

Bawaria – Chiny
Edukacja leśna według bawarskichwzorów


Austria
Leśne stypendium literackie

Austriackie Lasy Związkowe SA (ÖBf) i austriacki magazyn przyrodniczy „Wald” przyznały po raz pierwszy stypendium literackie „Wald”. Pierwszym leśnym stypendystą został górno austriacki pisarz Erich Wimmer. Stypendium obejmuje dwumiesięczny pobyt twórczy w należącej do ÖBf chacie położonej na wysokości 1600 m n.p.m. u granic Parku Narodowego „Wysokie Taury” oraz wsparcie finansowe w wysokości 1500 euro. Ponadto w jednym z najbliższych wydań magazynu „Wald” zostanie opublikowany tekst stypendysty.

Cieszymy się, że w Międzynarodowym Roku Lasu możemy po raz pierwszy przyznać leśne stypendium literackie – mówi Georg Erlacher, prezes zarządu ÖBf – łono przyrody jest nie tylko miejscem skupienia i kontemplacji, lecz również bogatym źródłem inspiracji twórczej.

Wyboru leśnego stypendysty literackiego dokonało jury w składzie Verena Roßbacher (pisarka), Martin Amanshauser (pisarz, dziennikarz i tłumacz) i Reinhard Kaiser-Mühlecker (pisarz). Konkurs na stypendium literackie „Wald” rozpisany został we wszystkich krajach niemieckiego obszaru językowego. Nadesłane próbki tekstów zostały przekazane jury w komplecie, bez wstępnej selekcji.

Zależy nam także na długofalowym wspieraniu pisarzy w ich pracy twórczej – nadmienia Markus Huber, redaktor naczelny i wydawca magazynu „Wald”. – Na potrzeby każdego wydania magazynu zamierzamy wysyłać jednego autora na krótko w góry. I tekst, z którym pisarz wróci do nas w dolinę, trafi na nasze łamy.
źródło: www.bundesforste.at


Finlandia
„Kontrolowane niedbalstwo” w lasachpaństwowych

Państwowe Gospodarstwo leśne Metsähallitus, w którego zarządzie znajduje się 3,6 mln ha lasów gospodarczych państwa fińskiego, wprowadziło nowe zasady proekologicznej gospodarki leśnej.
Głównymi przyczynami rewizji dotychczasowych zasad były wzrost
intensywności energetycznego użytkowania pozostałości zrębowych i nowa unijna ramowa dyrektywa wodna wyjaśnia Jussi Päivinen, menedżer projektu w Matsähallitusie. – Punktem wyjścia nowych zasad jest założenie, że podstawą wszystkich świadczeń ekosystemowych – czy to produkcji drewna, czy oczyszczania wody, czy dostarczania jagód – jest ochrona bioróżnorodności. Generalnie nowe zasady nie spowodują wzrostu kosztów ochrony środowiska. Wyjątek stanowi wprowadzenie w życie przepisów ramowej dyrektywy wodnej – to pociągnie za sobą koszty, tym bardziej że Finlandia jest „krajem tysiąca jezior”.

To, co będzie cechowało nową proekologiczną gospodarkę leśną w fińskich lasach państwowych, Päivinen określa słowami „kontrolowane niedbalstwo” i dodaje: – Dążenie do przesadnie uporządkowanego środowiska leśnego nie służyani bioróżnorodności, ani przyrostowi drzewostanów. Projekt nowych zasad był konsultowany zarówno z pracownikami Metsähallitusa, jak i z licznymi ekspertamii naukowcami spoza lasów państwowych. W konsultacjach brała udział m.in. organizacja ekologiczna WWF Finlandia. – Wytyczne nowych zasad są o wiele ambitniejsze od dotychczasowych, jeśli chodzi o ochronę bioróżnorodności i wodypodkreśla Anne Brax, dyrektor ds. komunikacji społecznej w WWF Finlandia. Nowe zasady wprowadzają wiele nowych wymogów, np. obowiązek pozostawiania w lasach remiz dla zwierzyny. Trwające już szkolenia w zakresie wprowadzonych zmian obejmują nie tylko pracowników Metsähallitusa i urządzeniowców, lecz również przedsiębiorców leśnych. – Uważamy, że Metsähallitus jest awangardą w zrównoważonym użytkowaniu zasobów naturalnych i ochronie przyrody w lasach gospodarczych – zaznacza Päivinen.

Co roku Metsähallitus odprowadza do budżetu państwa ok. 100 mln euro. Nowy rząd fiński postanowił w związku z tym znacząco zwiększyć kwotę dywidendy podbieranej corocznie z lasów państwowych. Zdrugiej strony, fiński parlament nakłada na Metsähallitus obowiązek wypełniania różnych świadczeń na rzecz społeczeństwa, takich jak np. ochrona bioróżnorodności, rozwijanie rekreacji czy wspieranie kultury Saamów. Koszty pełnienia tychfunkcji sięgają ok.50 mln euro rocznie.
źródła: www.forest.fi , www.metsa.fi


Stany
Zjednoczone
Miliardy dolarów przychodów z rekreacji wlasach federalnych

Zgodnie z najnowszym raportem o rekreacji w lasach federalnych, opublikowanym przez Służbę Leśną Stanów Zjednoczonych (USFS), w 2010 r. w lasach tych zanotowano 170,8 mln pobytów w celach rekreacyjnych. Rekreacyjna aktywność Amerykanów w lasach federalnych pozwala na utrzymanie 223 tys. miejsc pracy na obszarach wiejskich. – Jesteśmy dumni z tego, że możemy pomagać w zarabianiu pieniędzy tak wielu pracowitym Amerykanom – mówi Tom Tidwell, szef USFS. Na obszarach wiejskich w promieniu 50 mil wokół lasów federalnych osoby odwiedzające je pozostawiają bezpośrednio 13 mld dolarów (zakupy, korzystanie z usług). Z kolei sama Służba Leśna stara się zapewnić ludności tani wypoczynek: więcej niż połowa spośród 17 tys. ośrodków rekreacyjnych zorganizowanych przez USFS nie pobiera żadnych opłat.

USFS jest agencją Departamentu Rolnictwa StanówZjednoczonych, zatrudniającą ok. 34 tys. pracowników. Jej podstawową misją jest utrzymanie zdrowych, różnorodnych biologicznie i produktywnych lasów federalnych (155 kompleksów o łącznej pow.770 tys. km2),mogących zaspokoić potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń. Do zadań USFS należy również udzielanie fachowej pomocy stanowym służbom leśnym i właścicielom lasów prywatnych oraz prowadzenie badań leśnych.
źródło: www.fs.fed.us

 

Turyngia, Niemcy
Spór o prawo weta ministerstwa finansów

W parlamencie niemieckiego kraju związkowego Turyngia trwają prace nad ustawą o przekształceniu administracji leśnej tego landu w przedsiębiorstwo państwowe. Rząd chciałby, aby do przekształcenia doszło najpóźniej 1 stycznia 2012 roku. Prace parlamentarne wstrzymuje m.in. spór o przewidziane w projekcie ustawy prawo weta przedstawicieli ministerstwa finansów, którzybędą zasiadali w radzie nadzorczej przyszłego przedsiębiorstwa. Weto ma dotyczyć kwestii finansowych i kadrowych.

Zgodnie z planami nowo utworzonemu przedsiębiorstwu zostanie przyznany aż 7-letni okres
przejściowy. Niezbędna redukcja personelu będzie przeprowadzana w sposób minimalizujący jej skutki społeczne. Zawarte układy zbiorowe pracy pozostaną w mocy. Przyszłe przedsiębiorstwo będzie miało zagwarantowany pewien stały poziom dotacji celowych na świadczenia doradcze na rzecz właścicieli lasów prywatnych, edukację leśną, ochronę przyrody i inne funkcje podyktowane nadrzędnym interesem publicznym.
źródła: AFZ-DerWald 15/2011, Forst & Technik 8/2011

 

Austria
Lasy Związkowe kupiły
dwie góry

Dwa szczyty górskie we wschodnim Tyrolu, których ewentualna sprzedaż w ręce prywatne budziła duże kontrowersje wśród Austriaków, zostały ostatecznie nabyte przez Austriackie Lasy Związkowe SA. Obydwa szczyty (2690 i 2600 m) stanową część pakietu nieruchomości gruntowych o wartości 700 tys. euro, których dotychczasowym właścicielem była austriacka Związkowa Agencja Nieruchomości (BIG). Instytucja ta zamierza się skoncentrować na swoim ustawowym zdaniu – gospodarce obiektami szkolnymi i urzędowymi. Pozostałe obiekty mają zostać sprzedane.
źródło: www.bundesforste.at

 

Bawaria – Chiny
Edukacja leśna według bawarskichwzorów

Chińscy leśnicy są zainteresowani bawarskim know-how w dziedzinie edukacji leśnej. Wyrazem tego jest umowa o współpracy, zawarta między ministrem leśnictwa w krajowym rządzie Bawarii, Helmutem Brunnerem, a szefem administracji leśnej chińskiej prowincji Gansu, Lianem Xuebi. – Cieszymy się, że możemy przekazać innym naszą wiedzę i doświadczenia w pedagogice leśnej, jakie zdobyliśmy w ciągu przeszło 30 lat – zaznacza minister Brunner. Podwaliny pod bawarsko-chińską współpracę zostały już położone. Od niedawna pierwsi bawarscy leśnicy szkolą chińskich edukatorów leśnych w miejscowości Tianshui. Jest tam także organizowane centrum edukacji leśnej i rekreacji, wzorowane na ośmiu tego typu ośrodkach działających w Bawarii. Zbiór bawarskich zasad edukacji leśnej został przetłumaczony na język chiński. Dzięki temu z bawarskich wzorców mogą korzystać także inne chińskie prowincje.
źródło: www.forst.bayern.de

Opr. A.S.