Z zagranicy 8/2012

16 maja 2012 09:45 2012 Wersja do druku

Szwecja
Wyniki Södry w 2011roku

Szwecja
Wyniki Sveaskogu w 2011roku

Bawaria, Niemcy
BaySF o bukowej kampanii Greenpeace

Finlandia
Wyniki Metsähallitusa w 2011rokuSzwecja
Wyniki Södry w 2011 roku

Południowo szwedzkie spółdzielcze zrzeszenie leśne Södra zanotowało w minionym roku sprzedaż netto na poziomie 18,2 mld SEK i zysk operacyjny w wysokości 1 mld SEK. W stosunku do roku 2010 sprzedaż i zysk zmniejszyły się odpowiednio od 1,5 mld i 1,3 mld SEK. Główną przyczyną pogorszenia się wyników finansowych Södry było osłabienie koniunktury na ryku drewna w drugim półroczu. Do tego doszło umocnienie się szwedzkiej waluty, które zmniejszyło konkurencyjność szwedzkich produktów na rynkach międzynarodowych.
Pod koniec roku powierzchnia lasów należących do członków zrzeszenia Södra sięgała 2,4 mln ha (wzrost o 7,1 tys. ha). Powierzchnia lasów certyfikowanych w systemach FSC i PEFC wynosiła odpowiednio 1,3 i 1,8 mln ha. Do członków Södry należy koncern leśno-drzewny, w którego skład wchodzą cztery segmenty: Södra Skog (gospodarka leśna), Södra Cell (przemysł celulozowy), Södra Timber (przemysł tartaczny) i Södra Interiör (produkty drzewne o wyższym stopniu przetworzenia).
W obliczu światowego i europejskiego kryzysu finansowego Södra rozpoczęła wdrażanie programu asekuracyjnego.

Źródło: www.sodra.com


Szwecja
Wyniki Sveaskogu w 2011 roku

Szwedzki państwowy koncern leśny Sveaskog nie osiągnął w ubiegłym roku celów finansowych, które wyznaczyło mu państwo szwedzkie. Rentowność kapitału własnego osiągnęła poziom 4,7% (cel: minimum 7%), dochodowość kapitału operacyjnego – poziom 4,4% (cel: minimum 5%), a wskaźnik kapitału własnego – poziom 54% (cel: 35–40%).
Wartość sprzedaży netto i zysk operacyjny Sveaskogu wyniosły odpowiednio 6,7 mld SEK (ok.3,2 mld zł) i 1,4 mld SEK (ok.0,6 mld zł). W stosunku do roku 2010 sprzedaż netto zmalała o 3%, a zysk operacyjny – aż o 52%. Główną przyczyną spadku wartości sprzedaży było zmniejszenie się rozmiaru dostaw drewna, powiązane ze spadkiem jego cen. Znaczny spadek zysku operacyjnego wynika w dużej mierze ze zmiany modelu ewaluacji drzewostanów (oprócz zysku z kontynuowanej działalności operacyjnej, zysków kapitałowych ze sprzedaży nieruchomości i udziałów w zyskach spółek stowarzyszonych Sveaskog uwzględniania w swoim zysku operacyjnym także zmianę wartości aktywów leśnych, na które składają się grunty leśne i drzewostany).
O wysokości dywidendy za 2011 r. zadecyduje walne zgromadzenie Sveaskogu, które ma się odbyć 26 kwietnia br. w Sztokholmie (walne zgromadzenia Sveaskogu są otwarte dla publiczności). Odprowadzana do budżetu państwa dywidenda zwykła nie może jednak wynosić mniej niż 60% zysku po opodatkowaniu, pomniejszonego o korekty z tytułu niekasowych zmian wartości, dokonane zgodnie ze standardem sprawozdawczości IFRS. Wysokość zobowiązania podatkowego Sveaskogu za 2011 r. sięgnęła 330 mln SEK (ok.150 mln zł). Rynkowa wartość aktywów leśnych koncernu na dzień 31 grudnia 2011 r. została określona na 30,009 mld SEK, w tym wartość drzewostanów – na 27,995 mld SEK, a wartość gruntów – na 2,014 mld SEK. Na koniec roku 2011 koncern zatrudniał 726 osób (2010 r. : 720 osób).
Rozmiar dostaw surowca drzewnego zrealizowanych przez Sveaskog osiągnął poziom 10,6 mln m3 (spadek o 6%). W drugiej połowie 2011 r. sytuacja na szwedzkim rynku drewna pogorszyła się. Zmniejszył się popyt na drewno tartaczne, a jego ceny spadły. Umocnienie się korony szwedzkiej w stosunku do euro skutkowało obniżeniem rentowności szwedzkiego przemysłu drzewnego.
W listopadzie koncern stalowy LKAB nabył jednostki pochłaniania CO2 wygenerowane przez Sveaskog. Transakcja ta była częścią pilotażowego projektu handlu prawami do emisji CO2.
Macierzystą firmą koncernu leśnego Sveaskog jest spółka akcyjna SveaskogAB, której wyłącznym właścicielem jest państwo szwedzkie, reprezentowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości, Energetyki i Łączności. SveaskogAB prowadzi działalność gospodarczą za pośrednictwem zależnych spółek operacyjnych. Główną firmą operacyjną, działającą w segmentach gospodarki leśnej i energetyki wiatrowej, jest spółka akcyjna Sveaskog Förvaltnings, w której zarządzie znajduje 4,3 mln ha gruntów leśnych, w tym 3,2 mln ha lasów gospodarczych. Pozostałe zależne spółki operacyjne to: Sveaskog NaturupplevelserAB (nieruchomości, turystyka przyrodnicza, gospodarka łowiecka i rybacka), Svenska SkogsplantorAB (produkcja materiału sadzeniowego) i SIASveaskog Baltfor (handel drewnem w krajach bałtyckich).

Źródło: www.sveaskog.se


Bawaria, Niemcy
BaySF o bukowej kampanii Greenpeace

W ramach kampanii pod hasłem „Zatrzymajmy piły – Chrońmy nasze stare lasy bukowe!” organizacja Greenpeace utrzymuje od 2 lutego „Obóz Leśny” w bawarskiej części wysoczyzny Spessart. Obozowicze mierzą i kartują stare buki, tworząc numeryczną bazę danych. Twierdzą przy tym, że odkryli w Bawarskich Lasach Państwowych (BaySF) zręby, które naruszają niemieckie i unijne prawo o ochronie przyrody. Organizacja Greenpeace zarzuca BaySF m.in. stosowanie zrębów zupełnych i „aktywne przekształcanie najcenniejszych drzewostanów bukowych i dębowych w ekologicznie bezwartościowe drzewostany mieszane z daglezją – gatunkiem siedliskowo obcym”.
BaySF zdecydowanie odrzucają zarzuty nielegalności swoich działań. Rzekome zręby zupełne są w rzeczywistości intensywnymi cięciami częściowymi, stymulującymi rozwój odnowienia dębowego w drzewostanach, w których składzie dominuje buk. Dbanie o utrzymanie dębu w składzie drzewostanów Spessartu jest elementem ochrony bioróżnorodności.
W odnawianych drzewostanach bukowych BaySF wprowadzają domieszki innych gatunków drzew, w tym także iglastych. Sadzenie daglezji jest zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Szczególnie z uwagi na zmiany klimatyczne zakładanie litych drzewostanów bukowych byłoby dziś zbyt ryzykowne. Obecnie udział daglezji w składzie gatunkowym lasów państwowych Bawarii wynosi 1%. W ciągu 50lat BaySF chcą zwiększyć ten udział do 3%, ale bynajmniej nie kosztem buka: jego udział ma wzrosnąć z obecnych 17% do 26%. – Kategorycznie odrzucamy generalny zarzut niszczenia starych lasów bukowych. Jest widoczne, że organizacji Greenpeace chodzi nie tyle o dobro bawarskich lasów publicznych, ile o powodzenie własnej kampanii – komentuje sprawę Rudolf Freidhager, prezes zarządu BaySF.

Źródło: www.forstpraxis.de


Finlandia
Wyniki Metsähallitusa w 2011 roku

Podmioty gospodarcze wchodzące w skład fińskiego Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Metsähallitus” (3,4 mln ha lasów gospodarczych, ok. 1200 pracowników) zanotowały w minionym roku łączny przychód rzędu 369 mln euro i zysk operacyjny w wysokości 113 mln euro. Kwota dywidendy odprowadzonej do budżetu państwa sięgnęła 110 mln euro. Rozmiar zrealizowanych dostaw surowca drzewnego osiągnął poziom 5,8 mln m3.
Pomimo że w 2011 r. sytuacja na fińskim rynku uległa pogorszeniu, ubiegłoroczne wyniki segmentu gospodarczego Metsähallitusa są podobne jak w roku 2010. Jyrki Kangas, dyrektor generalny Metsähallitusa, uważa to za duże osiągnięcie firmy. – Metsähallitus znacznie poprawił swoje wska
źniki. Poziom dochodowości kapitału, wyznaczony Metsähallitusowi przez państwo fińskie, które jest jego właścicielem, został wyraźnieprzekroczony. W rzeczywistości nasza dochodowość osiągnęła nowy poziom. Rentowność zainwestowanego kapitału niemalże podwoiła się od 2005 r. i wynosi teraz 4,2% – wyjaśnia Kangas.
Praktycznie cały zysk wygospodarowany przez podmioty gospodarcze Metähallitusa został odprowadzony do budżetu państwa. Metsähallitus należy do najlepszych fińskich firm państwowych pod względem wysokości dywidendy wypłacanej właścicielowi. Gdyby fińskie lasy państwowe nie wypełniały różnorakich świadczeń na rzecz społeczeństwa, ich zysk byłby większy o blisko 58 mln euro.
Oprócz segmentu gospodarczego w skład koncernu Metsähallitus wchodzi osobno rozliczająca się jednostka budżetowa – Służba Dziedzictwa Przyrodniczego (ok. 600 pracowników), która sprawuje pieczę na fińskimi parkami narodowymi. W roku 2011 jej łączny budżet sięgnął 51,7 mln euro. Podstawowym składnikiem tej kwoty były środki finansowe przydzielone z budżetu państwa. Istotną pozycję stanowiły również fundusze unijne. Liczba pobytów w fińskich parkach narodowych wzrosła w minionym roku z 1,98 do 2,09mln. Obsługa osób zwiedzających parki narodowe i inne obiekty przyrodnicze przyniosła lokalnym społecznościom korzyści ekonomiczne na poziomie 179 mln euro (wzrost o jedną piątą w stosunku do roku 2010).

Źródło: www.metsa.fi

Opr. A.S.