Z zagranicy 11/2012

21 czerwca 2012 13:57 2012 Wersja do druku

Finlandia
Przyrost roczny przekroczył 100 mln m3

Niemcy
Pozyskanie drewna tartacznego i energetycznego w 2011 roku

Austria
Wyniki Austriackich Lasów Związkowych w 2011 roku

Niemcy
Lasy samorządowe domagają się pieniędzy z PROW

Szwecja
Sytuacja w leśnictwie może być dramatycznaFinlandia
Przyrost roczny przekroczył 100 mln m3

Jednym z celów fińskiego Narodowego Programu Leśnego na lata 2008–15 było podniesienie rocznego przyrostu zasobów leśnych do poziomu 100 mln m3. Cel ten został osiągnięty w 2012 roku. Dla naukowców leśnych nie stanowi to zaskoczenia, ponieważ od lat 70. XX w. przyrost fińskich lasów zwiększył się o 70%.
Wg profesora Kari Mielikäinena z Fińskiego Instytutu Badawczego Leśnictwa, wzmożony przyrost zasobów leśnych Finlandii jest przede wszystkim pochodną struktury wiekowej drzewostanów. – W latach 60. i 70. XX w. skala użytkowania rębnego była wyjątkowo duża. Odnowione w owym czasie lasy mają teraz 40–50 lat. Jest to wiek kulminacji przyrostu – tłumaczy prof. Mielikäinen. Do zwiększania przyrostu paradoksalnie przyczyniło się także niewykonywanie trzebieży. Zgodnie z wynikami inwentaryzacji lasów, w ciągu ostatnich 30 lat żadnych zabiegów gospodarczych nie wykonywano w jednej czwartej fińskich lasów. – Dobrze założony drzewostan rośnie intensywnie przez dziesięciolecia nawet bez zabiegów gospodarczych. Problemem jest jednak to, że drzewa rosnące gęściej osiągają cieńsze dymensje i mają małą wartość – wyjaśnia prof. Mielikäinen.
źródło: www.forest.fi

Niemcy
Pozyskanie drewna tartacznego i energetycznego w 2011 r.

Nasi zachodni sąsiedzi pozyskali w 2011 r. 29,02 mln m3 drewna tartacznego. O ile pozyskanie iglastego drewna tracznego zmalało w stosunku do roku 2010, o tyle pozyskanie liściastego drewna tartacznego wzrosło o 1/4. Największy wzrost zanotowano w przypadku dębu (29%). Pozyskanie bukowego drewna tartacznego wzrosło o 26%. Największy udział w masie surowca tartacznego pozyskanego w Niemczech miał świerk. Jego ilość (18,99 m3) była jednak o 11% mniejsza niż w 2010 r. Z kolei pozyskanie sosnowego drewna tartacznego wzrosło o 17%.
Pozyskanie drewna energetycznego osiągnęło poziom 10,78 mln m3. Udział drewna energetycznego w całkowitym pozyskaniu drewna wzrósł z 16,6% w roku 2010 do 19,2% w roku 2011. W największym stopniu wzrosło pozyskanie energetycznego drewna sosnowego (32%). Duży wzrost zanotowano również w przypadku świerka (11%) i dębu (16%). Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny ewidencjonuje pozyskanie drewna energetycznego od 2006 roku. W okresie opisanej ewidencji pozyskanie tego surowca zwiększyło się o 30%.
źródło: www.forstpraxis.de

Austria
Wyniki Austriackich Lasów Związkowych w 2011 r.

Spółka akcyjna Austriackie Lasy Związkowe (ÖBf), gospodarująca w lasach będących własnością Republiki Austrii, uzyskała w 2011 r. jedne z najlepszych wyników finansowych od czasu utworzenia w 1997 roku. Przychody osiągnęły poziom 226,1 mln euro (2010 r.: 219,8 mln euro), a zysk operacyjny – poziom 25,4 mln euro (2010 r.: 18,1 mln euro). Wskaźnik rentowności sprzedaży wyniósł 11,1% (2010 r.: 7,6%), wskaźnik kapitału własnego – 47,1% (2010 r.: 47,2%). Opłata za prawo pobierania pożytków z gruntów państwowych (50% zysku netto), odprowadzona do budżetu Republiki Austrii, sięgnęła 10,5 mln euro. Podatki bezpośrednie za rok 2011 wyniosły 5,8 mln euro.
Oprócz korzystnej sytuacji rynkowej do poprawy wyników ÖBf przyczyniły się działania celowe, takie jak obniżenie kosztów operacyjnych, optymalizacja sprzedaży i procesów technologicznych oraz rozwój nowych obszarów działalności (nieruchomości, usługi, energetyka odnawialna). Przeciętna cena drewna uzyskana przez ÖBf wynosiła 73,8 euro/m3 (2010 r.: 63 euro/m3). Przeciętne koszty pozyskania drewna kształtowały się na poziomie 24,8 euro/m3 (2010 r.: 27,1 euro/m3). Udział drewna poklęskowego w masie pozyskanego surowca wynosił 49%.
W ciągu roku 2011 liczba pracowników ÖBf zwiększyła się z 1198 do 1205 osób. Na stanowiskach robotniczych było zatrudnionych 657 pracowników, na stanowiskach nierobotniczych – 548 pracowników. Odsetek kobiet w grupach pracowników na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych wynosił odpowiednio 6,5% i 23,4%. Przecięty wiek pracowników ÖBf kształtował się na poziomie 43,4 roku. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne pracowników na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych wynosiło odpowiednio 2871 i 4537 euro. W zarządzie ÖBf znajduje się 512 tys. ha lasów, w tym 350 tys. ha lasów gospodarczych.
źródło: www.bundesforste.at

Niemcy
Lasy samorządowe domagają się pieniędzy z PROW

Sekcja Leśna Niemieckiego Związku Miast i Gmin żąda od Komisji Europejskiej rekompensat za stosowanie środków ochrony przyrody na obszarach Natura2000 wyznaczonych w lasach samorządowych. –Propozycje Komisji Europejskiej w sprawie wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny w okresie finansowym 2014–20 muszą zostać poprawione. Lasy samorządowe, podobnie jak lasy prywatne, powinny w przyszłości otrzymywać rekompensaty za utratę korzyści ekonomicznych, będącą następstwem stosowania przepisów unijnych. Europejskie wymogi w zakresie ochrony środowiska sprawiają, że właściciele lasów samorządowych borykają się z liczonym w milionach euro wzrostem nakładów i spadkiem wpływów. Pozostawieni samym sobie, właściciele lasów samorządowych nie będą już w stanie podołać tym obciążeniom – twierdzi Winfried Manns, przewodniczący Sekcji Leśnej.
Manns szacuje koszty utrzymywania w lasach samorządowych obszarów podległych dyrektywie siedliskowej na 500 euro/ha rocznie. Jest to poważne obciążenie w czasach napiętych budżetów samorządowych. Propozycje Komisji Europejskiej na okres finansowy 2014–20 zakładają roczne płatności na rzecz prywatnych właścicieli lasów w wysokości 200–500 euro/ha z tytułu realizacji programu Natura 2000 i 50 euro/ha z tytułu utraty korzyści ekonomicznych, pozostającej w związku ze stosowaniem ramowej dyrektywy wodnej.
źródło: www.forstpraxis.de

Szwecja
Sytuacja w leśnictwie może być dramatyczna

Przeciągający się kryzys finansów publicznych w Europie może mieć poważne konsekwencje dla branży leśno-drzewnej w Szwecji. Dlatego szwedzka gospodarka leśna powinna objąć swoim zasięgiem nowe obszary działalności. To główne wnioski z wywiadu z Göranem Perssonem, przewodniczącym rady nadzorczej szwedzkich lasów państwowych (Sveaskog), opublikowanego w pierwszym tegorocznym numerze magazynu korporacyjnego „Forum Sveaskog”.
Na pytanie o popyt na surowiec drzewny, Göran Persson odpowiedział – Sądzę, że możemy stanąć w obliczu poważnych problemów. Malejący popyt ze strony szwedzkiego przemysłu pociągnie za sobą spadek cen. Tymczasem w szwedzkich drzewostanach wkraczających w fazę dojrzałości rębnej zakumulowane są ogromne zasoby drzewne. To może doprowadzić do dramatycznej sytuacji w gospodarce leśnej – wzrastającego zapasu surowca drzewnego, ograniczonych możliwości zbytu i napięć na rynku międzynarodowym. Zapytany o potrzebę zmiany ceny drewna przez właścicieli lasów, stwierdził: –Cenę dyktują podaż i popyt. To jest absolutnie nielogiczne, żeby dostawca towarów był jedynym obniżającym ceny w sytuacji, gdy popyt jeszcze się utrzymuje.
Przewodniczący wypowiedział się także w kwestii biomasy – Szwedzka branża energetycznego użytkowania biomasy weszła już w fazę dojrzałości. Aby rozwinąć działalność w tej branży, musimy wyjść poza granice naszego kraju.Możliwości ekspansji są duże. Będzie ona wymagała całkiem nowych rozwiązań logistycznych i sposobów komasacji energii zmagazynowanej w surowcu drzewnym. Zdaniem Perssona, znaczenie nowych źródeł przychodów nie ograniczy się tylko do branży paliw z biomasy, lecz również działalności opierającej się na sekwestracji CO2 i innych świadczeniach ekosystemowych, takich jak np. naturalne oczyszczanie wody. Do tego dochodzi działalność w zakresie rekreacji oraz gospodarki łowieckiej i rybackiej.
Göran Persson, zapytany o kwestię, która ma największe znaczenie dla światowego sektora leśno-drzewnego, wskazał zmianę klimatu – i to nie tylko dla branży leśno-drzewnej, lecz dla całego społeczeństwa. Tutaj lasy będą odgrywały decydującą rolę. Jak poinformowała niedawno Szwedzka Agencja Leśna, w pierwszym kwartale br. zanotowano dalszy spadek cen drewna okrągłego. Ceny drewna tartacznego i papierówki zmniejszyły odpowiednio o 10% i4% w stosunku do analogicznego kwartału 2011r. oraz o 3% i 7% w stosunku do kwartału poprzedniego.
źródła: www.sveaskog.se, www.skogsstyrelsen.se

Opr. A.S.