Z zagranicy 22/2012

19 listopada 2012 08:27 2012 Wersja do druku

Szwecja
Utrzymuje się tendencja spadkowa Sveaskogu

Bawaria, Niemcy
Rekordowy wynik finansowy BaySF

Europa
Europejska Sieć Informacji o Gatunkach Obcych

Niemcy
Obliczyli, ile kosztują obszary siedliskowe w lasach

Wielka Brytania
Ograniczenia w imporcie jesionów

Niemcy
Energetyka wiatrowa do pogodzenia z ochroną przyrodySzwecja
Utrzymuje się tendencja spadkowa Sveaskogu

Zanotowana w okresie od stycznia do września 2012 r. sprzedaż netto szwedzkiego państwowego koncernu leśnego Sveaskog zmalała o 4,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Podczas gdy ilościowy wolumen dostaw surowca drzewnego zwiększył się o 1%, przeciętnie ceny drewna spadły o 8%. Zysk operacyjny koncernu zmniejszył się o 13%.
Tartaki oraz zakłady celulozowe i papiernicze, które stanowią większość klientów Sveaskogu, mają problemy z utrzymaniem rentowności. Dlatego koncern był zmuszony do obniżenia cen surowca drzewnego. Bardzo trudna sytuacja na szwedzkim rynku jest efektem kumulacji wielu czynników, w tym recesyjnego klimatu gospodarczego, niekorzystnego dla eksporterów kursu korony szwedzkiej i przekształceń strukturalnych w przemyśle. W samym tylko trzecim kwartale 2012 r. wniosek o upadłość złożyły trzy tartaki będące klientami Sveaskogu.

Źródło: www.sveaskog.se


Bawaria, Niemcy
Rekordowy wynik finansowy BaySF

W roku gospodarczym 2011/2012 (1 lipca – 30 czerwca) Bawarskie Lasy Państwowe (BaySF) uzyskały najlepszy wynik finansowy w swojej historii. Największe niemieckie gospodarstwo leśne (720 tys. ha lasów), działające w formie przedsiębiorstwa państwowego, zanotowało przychody na poziomie 394,5 mln euro i zysk netto w wysokości 83,6 mln euro. W poprzednim roku gospodarczym wskaźniki te wynosiły odpowiednio 353,1 mln i 63,0 mln euro. Do budżetu landu została odprowadzona dywidenda w rekordowej wysokości 79,6 mln euro (2010/2011: 63 mln euro).
Dzięki korzystnej sytuacji na rynku BaySF w całości zrealizowały etat cięć (5,2 mln m3). Zadania w zakresie odnowienia, pielęgnowania lasu i utrzymania dróg zostały wykonane z nawiązką. –Ostatni rok był bardzo dobry pod każdym względem. Oprócz rekordowego wyniku ekonomicznego przedsiębiorstwo osiągnęło wysoki poziom parametrów ekologicznych. Wzrasta zapas drzewostanów. Zwiększa się ilość drewna martwego, ważnego z punktu widzenia bioróżnorodności. Jest coraz więcej naturalnych odnowień gatunków liściastych i lasów mieszanych. Wszystko to dowodzi po raz kolejny, że nasza koncepcja prowadzenia wielofunkcyjnej, proekologicznej gospodarki leśnej na całej powierzchni jest właściwa – uważa Helmut Brunner, minister leśnictwa w krajowym rządzie Bawarii i zarazem przewodniczący rady nadzorczej BaySF. – Cieszymy się, że mogliśmy odprowadzić do kasy landu aż 79,6 mln euro z naszego zysku. Profitują z tego wszyscy obywatele Bawarii – dodaje Rudolf Reidhager, prezes zarządu BaySF.
BaySF wykorzystały dobry wynik finansowy do znacznego zwiększenia niezbędnych rezerw. Zasilony został również fundusz dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego pracowników. Jednocześnie dokonano rekordowych inwestycji w przedsiębiorstwo (budynki, drogi, samochody służbowe). Wartość inwestycji była niemal dwukrotnie większa od odpisów amortyzacyjnych. Utworzono także dodatkową rezerwę z zysku netto w wysokości 4 mln euro. Pod koniec roku gospodarczego 2011/2012 BaySF zatrudniały 2782 osoby (2010/2011: 2836 osób).

Źródło: www.baysf.de


Europa
Europejska Sieć Informacji o Gatunkach Obcych

We wrześniu 2012 r. rozpoczęła działalność Europejska Sieć Informacji o Gatunkach Obcych (EASIN, http://easin.jrc.ec.europa.eu/). Sieć, która powstała z inicjatywy Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej, ma ułatwić decydentom politycznym i naukowcom dostęp do istniejących baz danych o gatunkach obcych w Europie i tym samym pomóc w powstrzymaniu ich inwazji. Przyjmuje się, że inwazyjne gatunki obce są drugim – po zmianach środowiska – największym zagrożeniem dla różnorodności biologicznej. EASIN zapewnia dostęp do danych o 16 tys. gatunków obcych, zgromadzonych w przeszło 40 bazach online.

Źródło: http://easin.jrc.ec.europa.eu/


Niemcy
Obliczyli, ile kosztują obszary siedliskowe w lasach

Dzięki realizacji specjalnego kompleksowego projektu, subsydiowanego przez Federalne Ministerstwo Wyżywienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów, Niemcy mają do dyspozycji rzetelne dane o ekonomicznych skutkach dyrektywy siedliskowej dla gospodarki leśnej.
Badania naukowe dowodzą, że zwiększenie udziału starych drzew i drewna martwego w drzewostanach prowadzi do zmniejszenia powierzchni zagospodarowanej nawet o 10%. Zarówno państwowe, jak i prywatne gospodarstwa leśne muszą się liczyć ze stratą sięgającą nawet 20% przychodów na leśnych obszarach siedliskowych. W Niemczechw granicach obszarów siedliskowych znajduje się blisko 18% powierzchni leśnej tego kraju. Zwiększenie ilości drzew starych i drewna martwego pociąga za sobą wzrost kosztów pozyskania drewnaw granicach od1 do 6 euro/m3 i stratę od3 do10% powierzchni zagospodarowanej. Przychody uzyskiwane na obszarach siedliskowych są przeciętnie o 10–20% niższe niż w przypadku tradycyjnej gospodarki leśnej. Koszty administracyjne wzrastają do poziomu 15 euro/ha rocznie.

Źródło: www.forstpraxis.de


Wielka Brytania
Ograniczenia w imporcie jesionów

Jak wspominaliśmy w „Lesie Polskim” (nr 21/2012) rząd brytyjski rozważał wprowadzenie ograniczeń w imporcie jesionów. 29 października decyzja taka została podjęta. Krok ten ma na celu powstrzymanie rozprzestrzenienia się na Wyspach zamierania jesionu – choroby wywoływanej przez grzyb Chalara fraxinea. Dodatkowo ma jeszcze zostać ograniczony obrót drzewkami i nasionami jesionu w granicach samej Wielkiej Brytanii.
W sumie ograniczenia mają objąć: zakaz importu sadzonek, drzew i nasion jesionu spoza obszarów oficjalnie uznanych za wolne od zamierania jesionu; zakaz obrotu sadzonkami, drzewami i nasionami jesionu w obrębie Wielkiej Brytanii; zakaz obrotu w Wielkiej Brytanii jesionowym drewnem tartacznym i opałowym pochodzącym z obszarów, gdzie stwierdzono zainfekowanie jesionów grzybem Chalara fraxinea.
Dozwolone są nadal następujące przedsięwzięcia: import drewna tartacznego i opałowego oraz zrębków z UE; obrót jesionowymi materiałami tartymi w obrębie Wielkiej Brytanii; import jesionowych materiałów tartych z określonych państw w ramach systemu certyfikacji fitosanitarnej.

Źródło: www.forestry.gov.uk


Nadrenia-Palatynat, Niemcy
Energetyka wiatrowa do pogodzenia z ochroną przyrody

Fot. A. WitzelWe wrześniu 2012 r. Ulrike Höfken, minister środowiska w krajowym rządzie Nadrenii-Palatynatu, przedstawiła wspólnie z Klausem Richarzem, kierownikiem Państwowego Ośrodka Ornitologicznego w Hesji, Nadrenii-Palatynacie i Kraju Saary, ekspertyzę w sprawie przyrodniczych aspektów rozbudowy energetyki wiatrowej w Nadrenii-Palatynacie. – Celem rządu krajowego jest udostępnienie 2% powierzchni leśnej landu na potrzeby energetyki wiatrowej. Ekspertyza wykazała, że cel ten można pogodzić z kompleksową ochroną naszych dóbr przyrodniczych – poinformowała minister Höfken. Ekspertyza jest jednocześnie przewodnikiem inwestycyjnym dla gmin, pomocnym w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych związanych z rozbudową wiatrowych instalacji energetycznych.
Do roku 2030 prąd zużywany w niemieckim kraju związkowym Nadrenia-Palatynat ma pochodzić w 100% z odnawialnych źródeł energii, w tym w 70% z wiatru. Oznacza to konieczność podwojenia obecnej liczby wiatrowych instalacji energetycznych. W ekspertyzie szczególną uwagę zwrócono na gatunki ptaków i nietoperzy, którym potencjalnie najbardziej zagrażają instalacje wiatrowe. – Jeśli w fazie planowania wiatrowych instalacji energetycznych zostanie uwzględniona biologia bociana czarnego, kani rudej i nietoperzy w sposób, jaki opisano w ekspertyzie, to rozwój energetyki wiatrowej nie będzie zagrażał gatunkom – zapewnił Klaus Richarz.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.