Z zagranicy 1/2013

4 stycznia 2013 10:22 2013 Wersja do druku

Brandenburgia, Niemcy
Internetowa promocja zrzeszeń leśnych

Australia – Niemcy
Jak drzewa reagują na zmianę klimatu?

Świat
FSC przepracowało swoje podstawowe normy

Austria
Zrzeszenia leśne o PROW 2014–20

Hesja, Niemcy
Lasy wspólnotowe u progu zmian

Niemcy
Stan leśnego szkolnictwa wyższegoBrandenburgia, Niemcy
Internetowa promocja zrzeszeń leśnych

Tylko 10% właścicieli lasów w Brandenburgii – łącznie jest ich blisko 100 tys. – posiada więcej niż 10 ha lasu. Gospodarowanie w rozdrobnionych lasach prywatnych ułatwiają zrzeszenia leśne. Są to dobrowolne organizacje właścicieli gruntów, będące podmiotami prawa prywatnego. Członkostwo w zrzeszeniu leśnym pozwala m.in. na uzyskanie większych przychodów ze sprzedaży drewna dzięki wspólnemu jego zbytowi i na zmniejszenie kosztów zagospodarowania lasu dzięki wspólnemu zamawianiu usług i materiałów.
W Brandenburgii działa obecnie 317 zrzeszeń leśnych. Oprócz tego funkcjonują jeszcze dwie federacje leśne, które są zjednoczeniami zrzeszeń leśnych. W celu promocji zrzeszeń leśnych władze Brandenburgi uruchomiły w swoim leśnym portalu internetowym specjalną stronę poświęconą organizacjom właścicieli lasów prywatnych. Oprócz podstawowych informacji o zrzeszeniach leśnych i ich formach prawnych można tam znaleźć adresy poszczególnych organizacji i dane o terytorialnych zasięgach działania leśnictw i nadleśnictw państwowych, które nadzorują lasy niepaństwowe.
Od stycznia 2012 r. w Gospodarstwie Krajowym „Lasy Brandenburgii” działają dwa typy nadleśnictw państwowych: nadleśnictwa nadzorujące (30 jednostek z 208 leśnictwami) i nadleśnictwa lasów krajowych (14 jednostek ze 160 leśnictwami). Nadleśnictwa nadzorujące nie tylko sprawują nadzór nad lasami niepaństwowymi, lecz również zajmują się fachowym doradztwem na rzecz brandenburskich właścicieli lasów. W zakres działalności nadleśnictw nadzorujących wchodzi również powszechna ochrona lasu, w tym ochrona ppoż., i edukacja leśna. Z kolei nadleśnictwa lasów krajowych gospodarują w brandenburskich lasach państwowych (270 tys. ha).

Źródło: www.forstpraxis.de

 

Australia – Niemcy
Jak drzewa reagują na zmianę klimatu?

Międzynarodowy zespół naukowców skupionych wokół dra Stevena Jansena z Uniwersytetu w Ulm w Niemczech i dra Brendana Choata z Uniwersytetu w Zachodnim Sydney w Australii prowadził przez trzy lata badania nad reakcją drzew na zmianę klimatu. Programem badawczym było objętych przeszło 226 gatunków drzew na 81 siedliskach na całym świecie. Wyniki badań zostały przedstawione w czasopiśmie„Nature” (DOI: 10.1038/nature11688).
Blisko 70% badanych gatunków drzew leśnych przystosowało się optymalnie do warunków siedliska, ekonomicznie gospodarując wodą. Jednak tak wyspecjalizowany system niesie ze sobą duże zagrożenie: drzewa nie mogą się wystarczająco szybko przystosować do zmienionych warunków środowiska i w okresach suszy dochodzi do wzmożonego zamykania światła komórek przewodzących wodę, co grozi zamieraniem roślin. – Wyniki naszych badań mają umożliwić lepsze prognozowanie procesów zamierania lasów, ale i też ich rozwoju– mówi dr Steven Jansen. Wyższe temperatury i dłuższe okresy suszy naprawdę mogą pociągnąć za sobą dramatyczne skutki. Lasy deszczowe mogą przekształcić się z pochłaniaczy CO2 w źródła jego emisji. Wtedy zmiana klimatu zostałaby przyspieszona. Jednak Steven Jansen nie sądzi, że dojdzie do globalnego zamierania lasów.
Niektóre gatunki roślin szybko przystosują się do zmienionych warunków, inne
rozprzestrzeniąsię, być może, na nowych siedliskach – twierdzi biolog.

Źródło: www.forstpraxis.de

 

Świat
FSC przepracowało swoje podstawowe normy

Organizacja Forest Stewardship Council (FSC) gruntownie przepracowała po wieloletniej dyskusji swoje podstawowe normy (zasady i kryteria). Normy te są podwalinami wszystkich narodowych standardów leśnych FSC. W nowych zasadach i kryteriach FSC znalazły wyraz współczesne wymagania społeczeństw w stosunku do lasów. Na znaczeniu zyskało włączenie lokalnych interesariuszy leśnictwa do procesu opracowywania strategii gospodarstw leśnych. Lokalni interesariusze będą również w większym stopniu uwzględniani przy identyfikowaniu lasów wymagających szczególnej ochrony i wypracowywaniu koncepcji zagospodarowania takich lasów. Osoby zatrudnione w lasach certyfikowanych wg FSC będą musiały być wynagradzane zgodnie z taryfikatorami płac z odpowiednich układów zbiorowych. Sekwestracja CO2 i inne świadczenia staną się certyfikowanymi produktami leśnymi.
Przystosowanie narodowych standardów FSC do nowych zasad i kryteriów może pot
rwać kilka lat. Na przykład Niemcy zamierzają zakończyć modyfikację swoich standardów FSC w połowie 2015 roku.

Źródło: www.forstpraxis.de

 

Austria
Zrzeszenia leśne o PROW 2014–20

W związku ze sporami o unijny budżet Austriacki Związek Leśny (WV) zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia niezbędnych środków finansowych na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014–20. Ważnym elementem tego programu powinno być wspieranie leśnictwa prywatnego.
Jeżeli Komisja Europejska chce w większym stopniu promować bioróżnorodność i ochronę przy-
rody, to musi także zapewnić generalnie więcej środków finansowych na gospodarkę leśną w celu ochrony jej konkurencyjności – uważa Rudolf Rosenstatter, szef WV. – Realizacja założeń austriackiego PROW 2007–13 w zakresie
leśnictwa przyniosła sukces, który koniecznie musi być kontynuowany. Społeczeństwo potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek odnawialnego surowca, jakim jest drewno. Warunkiem osiągnięcia celów UE w zakresie promocji energii odnawialnej i redukcji emisji CO2 poprzez stosowanie drewna jako tworzywa i źródła energii jest dalsza mobilizacja rezerw surowcowych w rodzimych lasach. Może się to udać jedynie dzięki fachowemu szkoleniu, dbaniu o realizację planów urządzenia lasu, wspieraniu zrzeszeń drobnych właścicieli lasów i tworzeniu niezbędnej infrastruktury obszarów wiejskich – podkreśla Rosenstatter.
Austriacki Związek Leśny jest centralną reprezentacją zrzeszeń leśnych w poszczególnych krajach związkowych Austrii. W zrzeszeniach zorganizowanych jest 65 tys. właścicieli lasów.

Źródło: www.waldverband.at

 

Hesja, Niemcy
Lasy wspólnotowe u progu zmian

W niemieckim kraju związkowym Hesja lasy wspólnotowe zajmują powierzchnię 32 tys. ha, stanowiąc ok. 4% wszystkich lasów i 16% lasów niepaństwowych. Niemal wszystkie heskie lasy wspólnotowe zagospodarowywane są usługowo przez Gospodarstwo Krajowe „Lasy Hesji”, w którego zarządzie znajdują się lasy państwowe landu.
Uwarunkowania historyczno-prawne sprawiają, że w Hesji prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej w lasach wspólnotowych jest znacznie łatwiejsze niż w rozdrobnionych lasach prywatnych. Mimo to heskie władze uważają, że konieczne jest stymulowanie przekształcania wspólnot leśnych w nowocześniejsze formy organizacyjno-prawne. Obecnie weryfikowane są modele stosownych przekształceń, praktykowane w innych niemiec
kich krajach związkowych. Chodzi o wybór modelu najbardziej przydatnego w warunkach heskich. Pod uwagę brane są m.in. spółki prawa publicznego i spółdzielnie.

Źródło: www.forstpraxis.de

 

Niemcy
Stan leśnego szkolnictwa wyższego

23 listopada w Getyndze odbyła się konferencja poświęcona leśnemu szkolnictwu wyższemu w Niemczech. – Był to najwyższy czas, aby zgromadzić przy jednym stole uczelnie, pracodawców i studentów w celu przedyskutowania szans i zagrożeń – mówi Hans Jacobs, przewodniczący Związku Leśników Niemieckich (BDF). Reagując na dziesiątki lat blokowania przyjęć do pracy w publicznych gospodarstwach leśnych, które były głównymi pracodawcami absolwentów, uczelnie leśne rozszerzyły zakres swojego kształcenia o nowe dziedziny. W ten sposób zwiększyły szanse absolwentów na rynku pracy. Towarzyszyło temu obniżenie jakości kształcenia.
Obecnie gospodarstwa leśne narzekają na słabe przegotowanie absolwentów leśnictwa do zawodu i postulują powrót do solidnego kształcenia w dyscyplinach typowo leśnych. BDF zasadniczo popiera ten postulat. Jednak rynek pracy musi stać się na powrót atrakcyjny. Leśni pracodawcy powinni zapewnić absolwentom dobrą płacę, atrakcyjne warunki i możliwości rozwoju osobowego.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.