Z zagranicy 4/2013

27 lutego 2013 13:43 2013 Wersja do druku

Niemcy
FSC wspiera prywatnych właścicieli lasów

Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy
Sprawozdanie LFMV za lata 2010–11

Szwecja
75-lecie Södry

Niemcy
Plantacje na nowym berlińskim lotnisku?

Niemcy
Więcej pracy dla absolwentów szkół wyższych

Dolna Saksonia, Niemcy
Rekompensaty za Naturę 2000 w lasach



Niemcy
FSC wspiera prywatnych właścicieli lasów

Aby zapewnić drobnym właścicielom lasów dostęp do rynku zbytu drewna certyfikowanego wg standardów FSC, organizacja FSC Niemcy utworzyła fundusz certyfikacyjny, który przez pięć lat pokrywa 50% kosztów certyfikowania gospodarstw leśnych. Fundusz zasilają przedsiębiorstwa, które zainteresowane są zwiększeniem podaży na niemieckim rynku surowca certyfikowanego w systemie FSC. – Będziemy usilnie namawiać dalsze przedsiębiorstwa do dofinansowania funduszu, tak aby więcej właścicieli lasów miało możliwość otrzymania wsparcia finansowego – mówi Tobias Heimpel, prezes izby gospodarczej FSC Niemcy. – W ten sposób chcemy wzmacniać synergię odbiorców i producentów drewna certyfikowanego wg standardów FSC i tym samym zwiększyć stopień penetracji niemieckiego rynku przez FSC.
Niemal połowa niemieckich lasów to własność prywatna. Przeszło 70% tej własności stanowią lasy o powierzchni mniejszej niż 200 ha. Oprócz pomocy finansowej organizacja FSC Niemcy oferuje właścicielom mniejszych gospodarstw leśnych uproszczony system certyfikacji lasów. Właściciele lasów o powierzchni do 100 ha nie muszą spełniać wielu wymogów, które stosowane są w odniesieniu do właścicieli większych gospodarstw leśnych.
Źródło: „AFZ-DerWald” 23/2012

Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy
Sprawozdanie LFMV za lata 2010–11

Przedsiębiorstwo państwowe Lasy Krajowe Meklemburgii-Pomorza Przedniego (LFMV), zarządzające lasami państwowymi tego landu (170 tys. ha), przedstawiło swoje sprawozdanie gospodarcze za lata 2010–2011. Zgodnie z informacjami LFMV, rok 2011 był dla przedsiębiorstwa najpomyślniejszy od czasu jego utworzenia w 2006 r. (wcześniej lasy państwowe Meklemburgii-Pomorza Przedniego były jednostką administracji landu). Przychody LFMV osiągnęły poziom 99,4 mln euro. Roczna nadwyżka przychodów nad kosztami operacyjnymi wyniosła 10,5 mln euro. Dobre wyniki LFMV były pochodną korzystnej sytuacji na rynku drewna w roku 2011.
Lasy Krajowe podlegają Ministerstwu Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Konsumentów Meklemburgii-Pomorza Przedniego i kontrolowane są przez dziewięcioosobową radę nadzorczą. Przedsiębiorstwo nie tylko gospodaruje w lasach państwowych, lecz również świadczy usługi związane z gospodarką leśną oraz wykonuje zlecane przez land za dania publiczne, które są finansowane w ramach dotacji celowych. Rozrachunek obydwu sfer aktywności firmy – działalności gospodarczej i wykonywania zadań publicznych – dokonywany jest osobno. Przedsiębiorstwem kieruje jednoosobowy zarząd (prezes LFMV). Nadleśnictwa (29 jednostek) podlegają bezpośrednio prezesowi.
Źródło: www.forstpraxis.de

Szwecja
75-lecie Södry

W 2013 r. Södra – szwedzkie zrzeszenie właścicieli lasów – obchodzi jubileusz 75-lecia swojego istnienia. Członkami Södry jest 51 tys. właścicieli rodzinnych gospodarstw leśnych w południowej Szwecji. Podstawowym zadaniem zrzeszenia jest zapewnianie jego członkom zbytu produktów leśnych i zwiększanie rentowności ich gospodarstw leśnych. Do członków Södry należy w sumie 36 tys. posiadłości leśnych o łącznej powierzchni 2,4 mln ha, czyli przeszło połowa lasów prywatnych w południowej Szwecji. Lasy członków Södry są certyfikowane zarówno w systemie FSC (1,3 mln ha), jak i PEFC (1,8 mln ha).
Członkowie Södry są także właścicielami koncernu leśno-drzewnego, w skład którego wchodzą cztery segmenty: Södra Skog (gospodarka leśna), Södra Cell (przemysł celulozowy), Södra Timber (przemysł tartaczny) i Södra Interiör (produkty drzewne o wyższym stopniu przetworzenia). W ostatnich latach Södra stała się również producentem energii elektrycznej (koncern produkuje więcej energii, niż zużywają jej wszystkie jego firmy). W zakładach Södry zatrudnionych jest łącznie 4 tys. pracowników. Sam segment gospodarki leśnej, który zatrudnia ok. 550 osób, posiada pięć spółek filialnych, prowadzących działalność w zakresie handlu drewnem energetycznym, szkółkarstwa, sprzedaży sprzętu leśnego i przeładunku portowego.
Źródło: www.sodra.com

Niemcy
Plantacje na nowym berlińskim lotnisku?

Nowo wybudowany port lotniczy Berlin-Brandenburgia (BER) miał zostać oddany do użytku w czerwcu 2012 roku. Jednak ze względu na błędy projektowe i problemy techniczne termin otwarcia lotniska przesunięto na październik 2013 roku. Ale i ten ostatni termin nie zostanie prawdopodobnie dotrzymany. Niedziałający port lotniczy przynosi Niemcom ogromne straty (zainwestowano w niego blisko 4,3 mld euro).
Związek (BDF) postuluje tymczasowe wykorzystanie niezabudowanych gruntów portu lotniczego BER pod uprawę plantacyjną drzewiastych roślin energetycznych. Zdaniem BDF mogłoby to w znaczącym stopniu obniżyć ponoszone starty. Propozycję założenia plantacji na terenie lotniska pozytywnie oceniają niemieckie organizacje ochrony przyrody NABU i BUND.
Źródło: www.forstpraxis.de

Niemcy
Więcej pracy dla absolwentów szkół wyższych

Po latach znacznej wstrzemięźliwości publicznych pracodawców w przyjmowaniu do pracy absolwentów pięciu niemieckich wyższych szkół nauk stosowanych, które oferują leśne kierunki kształcenia, kończący te uczelnie adepci leśnictwa zaczynają być poszukiwani na rynku pracy w Niemczech. Absolwenci wydziałów leśnych wyższych szkół nauk stosowanych są z reguły dobrze przygotowani do pracy w publicznych i prywatnych gospodarstwach leśnych, z uwagi na ukierunkowanie tamtejszych programów kształcenia leśnego na rozwijanie umiejętności praktycznych. Na zastosowania praktyczne zorientowane są również leśne programy badawcze realizowane przez wyższe szkoły nauk stosowanych. Programy takie wspierane są finansowo przez rządy niemieckich krajów związkowych.
Źródło: www.forstpraxis.de

Dolna Saksonia, Niemcy
Rekompensaty za Naturę 2000 w lasach

Rząd niemieckiego kraju związkowego Dolna Saksonia przyjął na początku stycznia br. nowe rozporządzenie w sprawie rekompensowania utrudnień w prowadzeniu gospodarki leśnej na obszarach objętych ochroną przyrody. Zgodnie z tym rozporządzeniem właścicielom lasów mają być wypłacane rekompensaty za utratę korzyści ekonomicznych, w związku z ochroną przyrody na powierzchniach leśnych włączonych do sieci Natura 2000.
Źródło: www.holz-zentralblatt.com

Opr. A.S.